TYÖTÄ TÄMÄN RUOTSIKSI

Käännös työtä tämän vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 0.1282

Esimerkkejä Työtä Tämän käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Esittelijä karas on tehnyt merkittävää työtä tämän direktiiviehdotuksen hyväksi.
Karas har gjort ett enastående arbete med detta förslag till direktiv.
Jatketaan hyvää työtä tämän tutkintojen viitekehyksen tiimoilta.
Låt oss fortsätta vårt goda arbete med denna ram för kvalifikationer.
Komissio on mielestäni jo tehnyt hyvää työtä tämän direktiiviehdotuksen valmistelemiseksi.
Jag anser att kommissionen redan har gjort en del gott förberedande arbete till detta förslag till direktiv.
On selvää, että meidän on jatkettava työtä tämän erittäin tärkeän kysymyksen puolesta.
Det är uppenbart att vi måste fortsätta arbeta med den mycket viktiga frågan.

Olet tehnyt paljon työtä tämän kanssa.
Du har lagt ner mycket arbete på det här.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esittelijä goebbels, talous- ja raha-asioiden valiokunta on tehnyt erinomaista työtä tämän direktiivin osalta.
Herr talman, herr kommissionär, herr föredragande! utskottet för ekonomi och valutafrågor har gjort ett utmärkt arbete med detta direktiv.
Sitoudun jatkamaan komission työtä tämän asian parissa, ja olemmekin jo käynnistäneet meda-asetuksen loppuarvioinnin.
Jag lovar att fortsätta kommissionen insatser i detta avseende och vi har redan lanserat en slutlig utvärdering av meda-förordningen.
Arvoisa puhemies, adam on todellakin tehnyt valtavasti työtä tämän mietinnön hyväksi, mikä käy ilmi mietinnön perusteluosasta.
Herr ordförande! adam har verkligen lagt ned ett stort arbete på detta betänkande, vilket märks i motiveringen.
Haluaisin näin ollen kiittää kaikkia niitä, jotka tekivät huomattavan määrän työtä tämän ehdotusluonnoksen parissa.
Jag vill därför tacka alla dem som lagt ner en avsevärd mängd arbete i detta.
Tämän saavuttamiseksi eliitin aseman sinun täytyy ansaita 100000 titan points kolmen peräkkäisen kuukauden ajan. sinun kannattaa seurata points kun työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
För att uppnå denna elit status måste du tjäna 100.000 titan points under tre på varandra följande månader. du kommer att vilja hålla koll på dina poäng när du arbetar mot detta mål.
Méndez de vigo ja tsatsos ovat tehneet paljon työtä tämän mietinnön eteen, mistä saamme heitä kiittää.
Méndez de vigo och tsatsos har lagt ned väldigt mycket arbete på detta betänkande, vilket vi får tacka för.
Uskomme vahvaan eurooppaan, uskomme vahvaan komissioon ja uskomme, että meidän pitäisi olla luonnollisia liittolaisia- tehkäämme työtä tämän päämäärän hyväksi.
Vi tror på ett starkt europa, vi tror på en stark kommission och vi anser att vi bör vara naturliga bundsförvanter- låt oss arbeta för detta mål.
Voin vakuuttaa arvoisalle jäsenelle, että jatkamme sitoutuneesti työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Ledamoten kan vara förvissad om att vi kommer att fortsätta att arbeta för det här målet med stort engagemang.
Tämä on parlamentin sopimus, mutta hän todella ansaitsee kiitokset, koska hän on tehnyt paljon työtä tämän mietinnön eteen.
Vi har det som vedertaget bruk här i kammaren, men hon förtjänar dem verkligen, eftersom hon har lagt ner mycket arbete på detta betänkande.
Yli vuoden ajan on esitetty satoja kysymyksiä ja parlamentissa on tehty paljon työtä tämän äärimmäisen toimenpiteen valmistelemiseksi.
Under mer än ett år har det varit hundratals frågor och mycket parlamentariskt arbete bakom denna extrema åtgärd.
Aivan, aivan. ymmärrän sen täysin mutta tein todella paljon työtä tämän esseen eteen.
Ja, jag förstår verkligen det men jag la ner en massa arbete på den här uppsatsen.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan aluksi esittää vilpittömät kiitokseni esittelijä parishille, joka on tehnyt erittäin hyvää työtä tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön laatimisessa.
Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! jag vill börja med att uppriktigt tacka vår föredragande, neil parish, som har gjort ett mycket bra arbete med detta initiativbetänkande.
aina samaa mieltä asioista, uskon kaikkien olevan samaa mieltä siitä, että hän on tehnyt valtavasti työtä tämän mietinnön eteen.
i alla frågor tror jag att alla håller med om att hon har gjort ett ofantligt arbete med detta betänkande.
Rouva breyer, joka on tehnyt paljon työtä tämän eteen ja joka ansaitsee kiitoksemme, on aivan oikeassa, kun hän varoittaa
Breyer, som lagt ner ett enormt arbete på detta och som förtjänar att lovordas för det, gör alldeles rätt när
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäseniä, jotka ovat tehneet paljon työtä tämän mietinnön hyväksi, sillä olemme tulleet käännekohtaan euroopan unionin maahanmuuttopolitiikassa.
och inrikes frågor, som har lagt ned mycket stor möda på detta betänkande, eftersom vi har nått en vändpunkt i den europeiska invandringspolitiken.
Inge grässle on tehnyt valtavan työn tämän mietinnön laatimisessa ja ansaitsee kiitoksemme.
Ingeborg gräßle har gjort ett fantastiskt arbete med detta betänkande och förtjänar vår tacksamhet.
Kiitän esittelijää hänen erinomaisesta työstään tämän elintärkeän asian hyväksi.
Jag lovordar föredraganden för hennes enorma arbete med detta viktiga ämne.
Arvoisa puhemies, haluamme kiittää jäsen korholaa hänen työstään tämän monitahoisen asiakirjan laadinnassa.
Herr talman! vi skulle vilja tacka korhola för hennes arbete med detta komplicerade dokument.
Komissio haluaisi kiittää raül romeva i ruedaa hänen työstään tämän mietinnön osalta.
Kommissionen tackar raül romeva i rueda för hans arbete med detta betänkande.
Hän on tehnyt erinomaista työtä tässä asiassa.
Hon har gjort ett utmärkt arbete med detta ärende.
Kirjallinen.-( IT) haluaisin kiittää diogo feioa erinomaisesta työstään tämän monimutkaisen mietinnön laadinnassa.
Jag vill tacka diego feio för hans utmärkta arbete med detta komplexa betänkande.
SK haluaisin aivan ensimmäiseksi kiittää esittelijää hänen loistavasta työstään tämän mietinnön laatimiseksi.
SK först av allt, tillåt mig att tacka föredraganden för hans utmärkta arbete med detta betänkande.
Arvoisa puhemies, aivan ensimmäiseksi haluan kiittää jäsen trakatellisia hänen työstään tässä kysymyksessä.
Först av allt vill jag tacka antonios trakatellis för hans arbete med detta betänkande.
Haluan aloittaa kiittämällä flemmingiä hänen työstään tässä mietinnössä.
Jag vill börja med att tacka flemming för hennes arbete med detta betänkande.
Haluaisin kiittää jarosław leszek wałęsaa avuliaasta työstä tässä mietinnössä.
Jag vill tacka jarosław leszek wałęsa för hans värdefulla arbete med detta betänkande.

Tulokset: 30, Aika: 0.1282

SANATARKASTI KÄÄNNÖS
SYNONYYMIT

S Synonyymit "työtä tämän"


"Työtä tämän" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää