TYÖTAPATURMA RUOTSIKSI

Käännös Työtapaturma Ruotsiksi

Tulokset: 28, Aika: 0.1331

Työtapaturma
arbetsolycka (3) av olycksfall i arbete (2)

Esimerkkejä Työtapaturma käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Arbetsolycka

( työtapaturma )
Pieni työtapaturma.
En liten arbetsolycka.
Tuulipuistossa tapahtui työtapaturma.
Ja, med vindkraftsparken. Det har skett en arbetsolycka.

Av olycksfall i arbete

Kun työntekijää on kohdannut työtapaturma, on siitä heti annettava tieto työnantajalle tai hänen edustajalleen, jonka tulee vaadittaessa antaa todistus tiedonannosta.
Har arbetstagare drabbats av olycksfall i arbete, skall meddelande därom genast lämnas arbetsgivaren eller dennes ställföreträdare, vilken åligger att på anfordran däröver utfärda bevis.
Kun työntekijää on kohdannut työtapaturma, on siitä heti annettava tieto työnantajalle tai hänen edustajalleen, jonka tulee vaadittaessa antaa todistus tiedonannosta.
Har arbetstagare drabbats av olycksfall i arbete, skall meddelande därom genast lämnas arbetsgivaren eller dennes ställföreträdare, vilken åligger att på anfordran utfärda bevis över meddelandet.

En arbetsolycka

Kuolinsyysi oli työtapaturma tai työperäinen sairaus tai.
Dödsfallet berodde på en arbetsolycka eller arbetssjukdom.
Kuolinsyysi oli työtapaturma tai työperäinen sairaus tai.
Dödsfallet berodde på en arbetsolycka eller arbetssjukdom, eller.
Muut lause esimerkkejä
Tämä työtapaturma tapahtui Etelä-Espanjassa Välimeren moottoritielle rakennettavan eritasoristeyksen työmaalla.
Arbetsplatsolyckan ägde rum i södra Spanien, i samband med byggandet av en överfart över motorvägen utmed Medelhavet.
USE työtapaturma( 4416) työpaikan etsiminen.
USE EURES( 4411) säkerhet på arbetsplatsen sekretess.
Tämä oli työtapaturma.
Det var... en olycka på jobbet.
Heränneet tunteet olivat vain" työtapaturma.
Känslorna som hade uppstått var bara "olycksfall i arbetet.
Jos työsuojeluviranomaisen tietoon on tullut sellainen työtapaturma, josta työsuojeluviranomaiselle on tehtävä valvontalain 22 §:n 1 momentissa säädetty ilmoitus,
Har arbetarskyddsmyndighet erhållit vetskap om sådant olycksfall i arbetet, varom skall göras anmälan till arbetarskyddsmyndighet i enlighet med 22 §
Työtapaturmat, ammattitaudit.
Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar.
Noin nelikymppinen mies kuoli työtapaturmassa Valion juustotehtaalla.
Anställd omkom i olycka vid Valios fabrik.
Lähde: Työtapaturmat 2013, Tilastokeskus.
Källa: Olycksfall i arbetet 2013, Statistikcentralen.
EU­15 Β DK Työtapaturmat"> 100_000 työntekijää kohti 1998 Kaikki.
EU­15 B DK Olycksfall i arbetet( 1) per 100 000 anställda, 1998.
Susannan mukaan olet nukkunut huonosti työtapaturman jälkeen?
Susanna har berättat för mig att du inte har sovit särskilt bra sedan arbetsplatsolyckan?
Työtapaturman määritelmä.
Definition av olycksfall i arbetet.
Työtapaturmat ja ammattitaudit.
Olycksfall i arbetet samt yrkessjukdomar.
Euroopassa on ainakin viisi miljoonaa työtapaturmaa joka vuosi.
I Europa sker drygt 5 miljoner olycksfall i arbetet varje år.
Työtapaturmat ja tapaturmataajuudet laskivat vuonna 2014.
Elolyckor vid spårområden ledde till dödsfall 2014.
Työtapaturmien torjunta( 2001) ■Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ehkäisy 2000.
Förebyggande av olyckor( 2001) .■Förebyggande av belastningssjukdomar 2000.
Työtapaturmat ovat neljänneksi suurin ryhmä 14.
Arbetsolycksfallen är den fjärde största gruppen med 14.
Korvauksen valtion työssä aiheutuneen työtapaturman tai ammattitaudin johdosta maksaa Valtiokonttori.
Ersättning för olycksfall eller yrkessjukdom som orsakats i anställning hos staten betalas av Statskontoret.
Kuten tilastot osoittavat, kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä on vähentynyt 30 prosenttia.
Som man kan se av statistiken har arbetsolyckor med dödlig utgång minskat med 30 procent.
Lisäksi työkyvyttömyyteen johtavien työtapaturmien määrä on vähentynyt 15 prosenttia.
Även arbetsolyckor som resulterat i att personen inte kan arbeta har minskat med 15 procent.
Työtapaturmien määrä on laskenut tuntuvasti.
Reducerat antalet omkörningsolyckor kraftigt.
Työtapaturma- ja ammattitautilain 143 §:ssä säädetään korvauksen maksamisesta kunnalle.
Till utsökningsmyndigheten med stöd av 4 kap. 2 § i utsökningsbalken 705/2007.
Lähde: Työtapaturmat 2007, Tilastokeskus.
Källa: Arbetsolycksfall 2007, Statistikcentralen.

Tulokset: 28, Aika: 0.1331

Katso myös


työtapaturma tai työperäinen sairaus
arbetsolycka eller arbetssjukdom eller en arbetssjukdom

"Työtapaturma" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää