TYÖTAPATURMA RUOTSIKSI

Käännös työtapaturma vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 30, Aika: 0.1681

Esimerkkejä Työtapaturma käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lohkolla punainen l 14 on sattunut työtapaturma.
Det har inträffat en olycka i röd sektor l 14.
Toistan, lohkolla punainen l 14 on sattunut työtapaturma.
Det har inträffat en olycka i röd sektor l 14.
Tämä oli työtapaturma.
Det var... en olycka på jobbet.
USE työtapaturma( 4416) työpaikan etsiminen.
USE EURES( 4411) säkerhet på arbetsplatsen sekretess.

Kuolinsyysi oli työtapaturma tai työperäinen sairaus tai.
Dödsfallet berodde på en arbetsolycka eller arbetssjukdom, eller.
Pieni työtapaturma.
En liten arbetsolycka.
Tuulipuistossa tapahtui työtapaturma.
Ja, med vindkraftsparken. det har skett en arbetsolycka.
Se oli työtapaturma.
Kalla det en arbetsskada.
Heränneet tunteet olivat vain" työtapaturma.
Känslorna som hade uppstått var bara "olycksfall i arbetet.
Työtapaturmien torjunta( 2001) ■tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ehkäisy 2000.
Förebyggande av olyckor( 2001) .■förebyggande av belastningssjukdomar 2000.
Kuten tilastot osoittavat, kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä on vähentynyt 30 prosenttia.
Som man kan se av statistiken har arbetsolyckor med dödlig utgång minskat med 30 procent.
Lähde: työtapaturmat 2013, tilastokeskus.
Källa: olycksfall i arbetet 2013, statistikcentralen.
Lähde: työtapaturmat 2007, tilastokeskus.
Källa: arbetsolycksfall 2007, statistikcentralen.
EU­15 β DK työtapaturmat"> 100_000 työntekijää kohti 1998 kaikki.
EU­15 b DK olycksfall i arbetet( 1) per 100 000 anställda, 1998.
Työtapaturman määritelmä.
Definition av olycksfall i arbetet.
Työtapaturmien, ammattitautien, kuoleman ja työttömyyden johdosta maksettavia etuuksia sekä perheavustuksia.
Förmåner som utbetalas vid arbetsolyckor, yrkessjukdomar, dödsfall och arbetslöshet samt familjebidrag.
Taulukossa 1 tarkastellaanmuuttujia, jotka liittyvät työtapaturmiin yritystasolla.
Tabell 1 visar en översikt över variablersom har samband med arbetsolyckor på företagsnivå.
Työtapaturmat ja tapaturmataajuudet laskivat vuonna 2014.
Elolyckor vid spårområden ledde till dödsfall 2014.
Sama olkoon lakina työtapaturman jälkeen ottolapsiksi otetuista lapsista.
Lag samma vare angående barn, som adopterats efter olycksfallet.
Savola loukkasi polvensa ja selkänikamansa työtapaturmassa vuonna 2010.
Lappobon mika savola skadade sitt knä och sina ryggkotor i en arbetsolycka 2010.
Työtapaturmat ovat neljänneksi suurin ryhmä 14.
Arbetsolycksfallen är den fjärde största gruppen med 14.
Työtapaturmat, ammattitaudit.
Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar.
Työtapaturman jälkeen sinulla on oikeus kuntoutukseen.
Du har rätt till rehabilitering efter ett arbetsolycksfall.
Euroopan unionissa tapahtuu vuosittain yhteensä noin 5 miljoonaa työtapaturmaa.
Varje år sker det totalt cirka fem miljoner arbetsolyckor inom EU.
Poliisi tutkii tapahtumaa työtapaturmana.
Polisen utreder händelsen som ett arbetsolycksfall.
Oletko jo käynyt sivulla työtapaturmat ja ammattitaudit?
Har du läst vår sida om arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar?
Kun muistamme heitä, jotka ovat kuolleet, voimme tehdä enemmän työtapaturmien ehkäisemiseksi.
Genom att minnas dem som har dött kan vi göra mer för att förebygga arbetsolyckor.
Lopullisena tavoitteena täytyy olla työtapaturmien ennaltaehkäisy ja niiden määrän vähentäminen.
Det slutgiltiga målet måste vara att förebygga och minska antalet arbetsolyckor.
Työtapaturma- ja ammattitautilain 143 §:ssä säädetään korvauksen maksamisesta kunnalle.
Till utsökningsmyndigheten med stöd av 4 kap. 2 § i utsökningsbalken 705/2007.
Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa varmistaakseen sen, että työtapaturmat ilmoitetaan?
Vilka åtgärder ämnar kommissionen vidta för att säkra att arbetsolyckor faktiskt anmäls?

Tulokset: 30, Aika: 0.1681

"Työtapaturma" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää