TYÖTODISTUKSET RUOTSIKSI

Käännös työtodistukset vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 33, Aika: 0.115

Esimerkkejä Työtodistukset käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mahdolliset työtodistukset jos et ole tutkinto- tai vaihto-opiskelija.
Eventuella arbetsintyg om du inte ska avlägga examen eller är en utbytesstudent.
Työtodistukset ja suositukset pankista.
Rekommendationer och referenser från den sökandes bank.
Kastetodistukseni, passini, työtodistukset marseillesta.
Dopbrev, mitt pass, arbetsintyg från hamnen i marseilles.
Työtodistukset ja suosituskirjeet voivat myös olla osa muodollista hakuprosessia.
Referenser och rekommendationsbrev kan också utgöra en del av ett formellt ansökningsförfarande.

Työtodistukset ja kopiot tutkintotodistuksista on lähetettävä yhdessä saatekirjeen ja ansioluettelon kanssa.
Du måste skicka in arbetsbetyg och kopior av dina utbildningsbevis tillsammans med ditt ansökningsbrev och ditt CV.
Syyttäjä haluaisi tarkistaa- simpsonin työtodistukset.
Åklagarsidan har tittat på simpsons anställningsregister.
Työtodistukset esille.
Arbetskort fram.
Koota oman esp-asiakirjasi esimerkiksi seuraavista dokumenteista: europass-kielipassi, tutkintotodistusten europass-liitteet, tutkintotodistusten kopiot, työtodistukset jne;
Att skapa ditt färdighetspass för att samla dokument som europass språkpass, tillägg till examen, kopior på avgångsbetyg och examena, arbetsgivarintyg, etc.;
Ei anna työtodistusta 60 §:n säännösten mukaisesti;
Icke utger arbetsintyg i enlighet med stadgandena i 60 §;
Haluaisin työtodistuksen eräästä sairaanhoitajastanne.
Jag vill ha referenser på en av era sköterskor.
Kun työntekijän työsuhde päättyy, hänellä on oikeus saada työnantajalta kirjallinen työtodistus.
När en anställning upphör har den anställda rätt att få ett skriftligt arbetsintyg av arbetsgivaren.
Annoin hänelle huonon työtodistuksen nauhan takia, mutta hän haastaa minut oikeuteen?
Jag gav honom dåliga referenser för han mixtrade med bandet och han stämmer mig?
Lue lisää infofinlandin sivulta työtodistus.
Läs mer på infofinlands sida arbetsintyg.
Lisää tietoa aiheesta on infofinlandin sivulla työtodistus.
Mer information om detta finns på infofinlands sida arbetsintyg.
Saan potkut ilman työtodistusta.
Jag får sparken och får inga referenser.
Kuolleen työntekijän lähimmillä omaisilla on oikeus saada työtodistus.
Avliden arbetstagares närmaste anhöriga äger rätt att utfå arbetsintyg.
Jos haluat työtodistuksen, pyydä sitä.
Om du vill ha ett arbetsintyg ska du be om det.
Lopetin työt edellisessä työpaikassani, mutta en ole saanut työtodistusta.
Jag avslutade mitt jobb hos min förra arbetsgivare, men jag har inte fått ett arbetsintyg.
Työnantajan ei tarvitse antaa sinulle työtodistusta oma-aloitteisesti.
Arbetsgivare behöver inte ge dig ett arbetsintyg på eget bevåg.
On tärkeää, että sinulla on työtodistus kaikista suomessa tehdyistä työsuhteista.
Det är viktigt att du har ett arbetsintyg från alla anställningar i finland.
Miten saan työtodistuksen?
Hur får jag arbetsintyget?
Todistuksen antamista virkasuhteen päättymisestä sekä työtodistuksen antamista.
Ärenden som avgörs av chefen för arbetslöshets- och sjukförsäkringsenheten vid försäkringsavdelningen.
Työtodistus on päivätty 11. huhtikuuta 2014.
Omdömet skrevs den april 11 2012.
Minulla on tässä teidän pittsburghin työtodistus.
Jag har era referenser från pittsburgh.
Työtodistuksia ei yleensä tarvitse lähettää työnantajalle etukäteen, mutta ne on hyvä ottaa mukaan työhaastatteluun siltä varalta, että työnantaja haluaa nähdä ne.
Du behöver vanligtvis inte skicka in dina arbetsintyg i förväg till arbetsgivaren, men det är bra att ta med dem till anställningsintervjun för det fall att arbetsgivaren vill se dem.
Työnantajien on myös annettava työntekijälle uusi työtodistus, jos työntekijän työtodistus katoaa tai menee pilalle.
Arbetsgivare måste också ge arbetstagaren ett nytt arbetsintyg om arbetstagarens arbetsintyg kommer bort eller förstörs.
Hoidat homman- ja toimitat mulle työtodistuksen 7. heinäkuuta mennessä.
Du sköter det här, ger mig arbetsintyget. före den 7. juli. då du träffar mig här.
päättymisestä. jos virkasuhteen päättymisestä on kulunut yli kymmenen vuotta, työtodistus on annettava vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle kohtuutonta hankaluutta.
än tio år förflutit från det tjänsteförhållandet upphörde, skall arbetsintyg ges endast om det inte orsakar arbetsgivaren oskäliga svårigheter.
Julkaisemme asiakkaiden lausuntoja web-sivustossamme, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi. pystymme hankkimaan asiakkaan luvasta ennen tiliöinnin työtodistus post heidän nimensä ja heidän työtodistus.
Vi postar kundintyg på vår webbplats som kan innehålla personligen identifierbar information liksom den kända kunden. vi erhåller kundens samtycke före att posta intyg för att posta deras känt tillsammans med deras intyg.

Tulokset: 33, Aika: 0.115

"Työtodistukset" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää