TYÖTTÖMÄKSI RUOTSIKSI

Käännös Työttömäksi Ruotsiksi

Tulokset: 221, Aika: 0.038

Esimerkkejä Työttömäksi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lähetä hakemus Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.
Skicka ansökan Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån.
Olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa.
Registrerat dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.
Hän on ollut tuollainen sen jälkeen kun jäi työttömäksi.
Han har varit så här ända sen han blev av med jobbet.
Isä jäi työttömäksi.
Min far blev av med jobbet.
Silloin äiti jäisi työttömäksi. Hän joutuisi työskentelemään kadulla.
Då skulle mamma bli arbetslös, hon skulle tvingas jobba på gatan.
Raha käytettäisiin esimerkiksi työttömäksi jääneiden ihmisten uudelleenkouluttamiseen.
Pengar som skulle använts till utbildning av arbetslösa istället.
Jos jäät työttömäksi.
Om du blir arbetslös.
Olet todella hyvä. Teet minut työttömäksi.
Du är så duktig... att du kanske tar mitt jobb.
Lähes puolella heistä ei ole minkäänlaista turvaa, jos he joutuvat työttömäksi.
Nästan hälften av dem har inget skydd om de blir arbetslösa.
Lopeta, hän jäi juuri työttömäksi.
Han blev precis av med jobbet.
Oletko joutunut työttömäksi?
Har du blivit arbetslös?
Kotimaa 355_400 ihmistä oli helmikuun lopussa ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
I slutet på juni var 354 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen.
Se on kamalaa. Moni hyvä ihminen jäi työttömäksi.
Många kompetenta blev av med jobbet.
Joka välittömästi työlakon tai työsulun johdosta on joutunut työttömäksi; tai.
Som omedelbart till följd av strejk eller lockout blivit arbetslös; eller.
Tulevaisuuden lääke. Puhdistaa suonet ja jättää meidät työttömäksi.
Framtidsmedlet... som rensar rent i ådrorna och gör oss arbetslösa.
Jos annatte kieltomääräyksen, 753 ihmistä jää työttömäksi.
Om ni stoppar bygget blir 753 Philadelphia-bor arbetslösa.
Voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi sähköisesti.
Du kan registrera dig som arbetslös arbetssökande elektroniskt.
Olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ennen kuin jäit työttömäksi.
Har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor innan du blev arbetslös.
Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi.
Anmäl dig som arbetslös arbetssökande.
Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminensuomi ruotsi.
Att anmäla sig som arbetslös arbetssökandefinska svenska.
Lue lisää InfoFinlandin sivulta Jos jäät työttömäksi.
Läs mer på InfoFinlands sida Om du blir arbetslös.
Sinulla on oikeus saada työttömyyskorvausta kahdeksan kuukauden ajan maasta, jossa jäit työttömäksi.
arbetslöshetsförmåner i åtta månader i det land där du blev arbetslös.
Sitten jäin työttömäksi.
Sedan blev jag arbetslös.
Mitä tehdä, jos joutuu työttömäksi?
Vad ska du göra om du blir arbetslös?
Mutta jos voitat, jäät työttömäksi.
Men om du vinner, blir du arbetslös.
Glukonaattimies joutui työttömäksi.
Glukonatkillen, han är arbetslös.
Emme usko, että moni jää työttömäksi.
Alltför många har inte ett jobb att gå till.
Jäin työttömäksi!
Blev arbetslös!
Ja kotoutumissuunnitelman, jos ilmoittaudut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
Och integrationsplanen tillsammans med dig om du anmäler dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande.
Oman menettelynsä johdosta työttömäksi joutuneen oikeus työttömyyspäivärahaan.
Av egen förskyllan arbetslös persons rätt till dagpenning.

Tulokset: 221, Aika: 0.038

Katso myös


jää työttömäksi
blir arbetslös ett jobb att gå blir arbete
on joutunut työttömäksi
blivit arbetslös har fått sparken
ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi
att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa

S Synonyymit "työttömäksi"


"Työttömäksi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää