TYÖTTÖMÄNÄ RUOTSIKSI

Käännös työttömänä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 169, Aika: 0.0802

Esimerkkejä Työttömänä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Heistä 262_000 on töissä, 94_000 työttömänä ja 257_000 muuten työvoiman ulkopuolella.
Det fanns också 26,2 miljoner arbetslösa och 137,2 miljoner icke yrkesverksamma.
Yli 20% nuorista on työttömänä.
Totalt var nära 20 procent bland de unga utan arbete.
Puolassa naisia on työttömänä enemmän kuin miehiä, varsinkin maaseutualueilla.
I polen finns fler arbetslösa kvinnor än män, särskilt på landsbygden.
Yli 20 prosenttia alle 25-vuotiaista on työttömänä.
Över 20 procent av befolkningen under 25 år är utan arbete.

Joka viides nuori on työttömänä?
I dag går var femte ung människa utan jobb.
Voimmeko me puhua demokratiasta, kun miljoonia ihmisiä on työttömänä?
När miljontals människor är arbetslösa, kan vi tala om demokrati?
Olen syvästi huolissani siitä, että 20 miljoonaa euroopan kansalaista on työttömänä.
Jag är djupt oroad över att 20 miljoner eu-medborgare står utan arbete.
Hän oli vuosia työttömänä.
Hon har varit arbetslös i ett halvt år.
Viikon päästä puolet väestämme on työttömänä kotitietokoneesi takia.
Och nästa vecka kommer hälften av våra anställda att stå utan jobb.- på grund av er persondator.
Yli 6 miljoonaa oli työttömänä weimarin tasavallan lopussa.
Över 6 miljoner var arbetslösa mot slutet av weimarrepubliken.
Vuosina 1930-1934 työttömänä oli 36-103 henkilöä kuukaudesta riippuen.
Åren 1930-1934 var 36-103 personer arbetslösa beroende på månad.
Toisin sanoen 44 prosenttia työttömistä oli ollut työttömänä vähintään vuoden.
Annorlunda uttryckt hade 44 % av de arbetslösa varit utan arbete iminst ett år.
Olen ollut elämäni aikana kaksi päivää työttömänä.
Jag har varit arbetslös två perioder i mitt liv.
Hän on ollut työttömänä puoli vuotta.
Han har varit arbetslös i ett halvår.
Toisin sanoen 44 prosenttia työttömistä oliollut työttömänä vähintään vuoden.
Annorlunda uttryckt hade 44 % av de arbetslösa varit utan arbete iminst ett år.
Kuten sanoitte, 20 prosenttia nuorista on työttömänä.
Som ni har sagt är 20 procent av ungdomarna arbetslösa.
Latviassa ja espanjassa lähes puolet nuorista on työttömänä.
Nästan hälften av ungdomarna i lettland och spanien är arbetslösa.
Hän oli vähän aikaa työttömänä.
Han var arbetslös ett tag.
Onko parempi olla työttömänä?
Borde de hellre vara arbetslösa?
Kuka olisi arvannut, että työttömänä on näin hauskaa?
Vem visste att vara arbetslös kunde vara så roligt?
Prosenttia bulgarian työkykyisestä väestöstä on työttömänä.
I bulgarien är 20 procent av den arbetsföra befolkningen arbetslösa.
Kolmannes maistereista on ollut työttömänä.
Var tredje utlandsfödd är arbetslös.
Väestöstä 70 prosenttia on työttömänä.
Hela 70 procent av befolkningen är arbetslösa.
Eipähän ole tarvinnut olla työttömänä.
Han kommer inte behöva gå arbetslös.
Prosenttia eu:n 15­24­vuotiaasta väestöstä oli vuonna 1999 työttömänä.
Av eu:s befolkning mellan 15­24 var arbetslösa under 1999.
Työttömänä ulkomailla- sinun eurooppasi.
Arbetslös utomlands- ditt europa.
Kuinka kauan olet ollut työttömänä?
Hur länge har du varit arbetslös?
Vuonna 1990 työt­töminä olleista naisista 41 prosenttia oli ollut työttömänä yli vuoden.
Under 1990 hade 41% av arbets­lösa kvinnor varit arbetslösa under mer än ett år.
Nuorisoryhmä, joka varttuu isättömänä, jumalattomana ja työttömänä.
En grupp ungdomar som växt upp faderslösa, gudlösa och arbetslösa.
Tällä hetkellä hän on työttömänä.
För närvarande är hon arbetslös.

Tulokset: 169, Aika: 0.0802

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää