TYÖTTÖMIÄ RUOTSIKSI

Käännös Työttömiä Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 391, Aika: 0.0845

Esimerkkejä Työttömiä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Aika pieni määrä työttömiä voidaan työllistää ilman, että tulee kova palkka- ja hintapaine.
En halverad arbetslöshet får inte omöjliggöras av för höga pris- och lönestegringar.
Naisissa on enemmän työttömiä, etenkin pitkäaikaistyöttömiä.
Bland kvinnor finner man en högre arbetslöshet, framför allt bland de långtidsarbetslösa.
Puolet Nepalin väestöstä on työttömiä, ja 42 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella.
Hälften av Nepals befolkning är arbetslös och 42 procent lever under fattigdomsgränsen.
On nuoria, heikosti koulutettuja ja työttömiä.
Han är ung, arbetslös och fattig.
Puolet heistä on työttömiä, joten rahat tulevat muualta.
Hälften av hopparna har inga jobb. Pengarna kommer nånstans ifrån.
Työttömiä on yli 20 prosenttia työvoimasta.
Som mest var över 12 procent av arbetskraften utan jobb.
Muut lause esimerkkejä
Kotoutumiskeskus Monika auttaa työttömiä maahanmuuttajanaisia löytämään työpaikan.
Integrationscentret Kotoutumiskeskus Monika hjälper arbetslösa invandrarkvinnor att hitta jobb.
Olemme työttömiä. Miten maksan vuokran ja ruoan?
Vi är arbetslösa, hur betalar jag hyra och mat?
He ovat työttömiä tai alkoholisteja, maahanmuuttajia.
De är arbetslösa eller alkoholister eller invandrare.
Olimme kumpikin työttömiä ja tuimme toisiamme.
Vi var båda arbetslösa och stöttade varandra.
Työttömiä on edelleen liian paljon.
Vi har fortfarande för hög arbetslöshet.
Ainakaan minun ei tarvitse nähdä Italiassa työttömiä.
Jag behöver inte se nån arbetslöshet i Italien.
Työajan pidentäminen toisi työttömiä.
Arbetstiden ökar för den som har jobb.
Työttömiä on paljon, investointeja ei ole tehty tarpeeksi ja niin edelleen.
Arbetslösheten är hög, investeringarna kommer inte igång osv., osv.
Kun rahaliitto hyväksyttiin, työttömiä oli 12 miljoonaa.
Då valutaunionen antogs hade vi tolv miljoner arbetslösa.
Yli puolet sen asukkaista oli työttömiä.
Över hälften av befolkningen är arbetslös.
Yli puolet nuorista ovat työttömiä.
Mer än hälften av de unga har inget jobb.
He ovat nälkäisiä ja työttömiä.
De är hungriga och arbetslösa.
Työttömiä on paljon, ja myynti ja tuotanto ovat alamaissa.
Arbetslösheten är fortsatt hög, produktionen fortsatt låg.
Turvallinen Miami, ja me olisimme työttömiä.
Ett tryggt Miami gör oss arbetslös.
Eurostatin mukaan työttömiä on tällä hetkellä lähes 14 miljoonaa.
Enligt Eurostat har vi för närvarande närmare 14 miljoner arbetslösa.
Samaan aikaan työttömiä oli kuusi prosenttia.
Förra valet var arbetslösheten 6 procent.
Pohjoismaissa ja Portugalissa sen sijaan 25 prosenttia äideistä on työttömiä.
I de nordiska länder na och Portugal däremot är 25% av kvinnor med barn arbetslösa.
Ellette halua ole työttömiä.
Om du inte hellre är arbetslös.
Samaan aikaan työttömiä oli kuusi prosenttia.
Statsminister så var arbetslösheten 6 procent.
Miksi ovat työttömiä?
Varför är arbetslös?
Mieti sinä vain Suomen työttömiä.
Oroa dig för arbetslösheten i Finland.
Lisäksi meidän on aktivoitava ja uudelleenaktivoitava työttömiä.
Vidare måste vi aktivera och återaktivera arbetslösa.
Kaksi kolmannesta kaikista osallistujista oli työelämän ulkopuolella tai työttömiä.
Två tredjedelar av alla deltagare var icke-yrkesverksamma eller arbetslösa.
Satamatyöläiset ovat työttömiä.
Hamnarbetare är arbetslösa.

Tulokset: 391, Aika: 0.0845

S Synonyymit "työttömiä"


"Työttömiä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää