TYÖTTÖMIKSI RUOTSIKSI

Käännös työttömiksi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 33, Aika: 0.1187

Esimerkkejä Työttömiksi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työttömiksi ilmoittautuneita koskevat tiedot perustuvat kansallisen työvoimahallinnon kuukausittaisiin tietoihin.
Uppgifterna om öppet arbetslösa baseras på de månadsvisa uppgifterna från den statliga arbetsförmedlingen.
Tällä viikolla kotimaassani liettuassa 300_000 kansalaista oli kirjattu työttömiksi.
Den här veckan var 300 000 människor registrerade arbetslösa i mitt land, litauen.
Tämän lisäksi aiomme tehdä monet ihmiset työttömiksi.
Ovanpå detta kommer vi att göra en stor mängd människor arbetslösa.
Alle 10 prosenttia heistä on rekisteröity työttömiksi.
Mindre än 10% av dessa är registrerade som arbetslösa.

Tuhannet jäisivät työttömiksi emmekä saisi karkkia.
Det vore fruktansvärt. tusentals skulle bli arbetslösa och vi skulle inte få nåt godis.
Keskimäärin 30% työttömiksi joutuvista löytää työpaikan vuoden kuluessa.
Av de arbetslösa hittar i genomsnitt cirka 30% arbete inom ett år.
Olemme tiimi. päädymme työttömiksi, jos löysäilemme sen akan kanssa.
Vi hamnar i arbetslöshetens liksäckar om vi är flata mot henne.
Viimeaikainen rahoitusalan katastrofi jätti monet ihmiset työttömiksi tai alityöllistetyiksi.
Den senaste tidens finansiella jordbävning har lett till att många människor blivit arbetslösa eller undersysselsatta.
Paljon ihmisiä joutuisi työttömiksi.
Många arbetslösa har fått jobb.
Neljännes valmistuvista jää työttömiksi.
En fjärdedel av alla som har slutat college får inga jobb.
Ansaitsemme 18 prosenttia vähemmän kuin miehet, jäämme useammin työttömiksi ja olemme aliedustettuja politiikassa, julkisessa elämässä ja liiketoiminnassa.
Vi tjänar 18 procent mindre än män, vi är oftare arbetslösa och vi är underrepresenterade inom politiken, det offentliga livet och näringslivet.
köyhyyteen, gettoutumiseen ja rikoksiin, ja vaikka emme selvästikään voi tai halua karkottaa heitä, laittomat maahanmuuttajat voivat jäädä työttömiksi.
isolering och brottslighet, och även om vi bevisligen inte kan förvisa dem kan dessa illegala invandrare förbli arbetslösa.
Kuka aikoo sulkea kaivokset ja tehdä perheenne työttömiksi- vain avatakseen kasinon?
Vem är det som stänger gruvan och gör era familjer arbetslösa bara för att kunna öppna ett kasino?
Toimettomiksi luokiksi sen vuoksi, ettei heitä ole kirjattu työttömiksi eivätkä he ole myöskään etsimässä työtä, koska työtä heiltä ei puutu.
Inaktiva eftersom de inte är registrerade som arbetslösa och inte heller söker arbete, eftersom arbete är det de inte saknar.
Me olemme nyt tilanteessa, jossa eu-maahanmuutto maahamme on hallitsematonta, mikä on johtanut palkkojen alenemiseen ja ihmisten- alkuperäisväestön- joutumiseen työttömiksi.
Vi har nu en situation med okontrollerad eu-invandring till vårt land, vilket har lett till att lönerna har pressats ned och människor- infödda människor- blir arbetslösa.
Euroopan globalisaatiorahasto on rakennettu niin että ne, jotka ovat vaarassa jäädä työttömiksi voivat päästä takaisin jaloilleen.
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter måste konstrueras så att de som riskerar att bli arbetslösa ska kunna få tillbaka fotfästet.
Työttömiksi jäävät autoalan työntekijät saavat tällä hetkellä maksun, joka on noin 50-60 prosenttia heidän palkastaan.
En bilarbetare som blir arbetslös får idag ut en ersättning som ligger någonstans mellan 50 och 60 procent av lönen.
Brasilialaiset sokeriparonit ovat edellisen sokerialan uudistuksen voittajia, kun taas irlannissa 4_000 sokerijuurikkaan viljelijää on jäänyt työttömiksi.
Det är brasilianska sockerbaroner som gynnas av den nyligen genomförda sockerreformen, medan 4 000 irländska sockerbetsodlare har friställts.
on liittynyt työvoimaan ja ryhtynyt työnhakuun, tarjolla olevien työpaikkojen määrä on osoittautunut riittämättömäksi ja monet ovat päätyneet työttömiksi.
finna ett jobb, har antalet till gängliga arbetstillfällen visat sig vara otillräckligt och många har slutat som arbetslösa.
Työttömyysaste( ilo:n menetelmän mukainen)- yhteensä- alle 25-vuotiaita- 25- työttömiksi ilmoittautuneet( viitejakson lopussa) osuus taloudellisesti aktiivisesta väestöstä,% 4,0 4,1 4,0 4,3.
Arbetslöshet( ilo-metoden) totalt under 25 år 25 år eller äldre oppet arbetslösa( i slutet av perioden) i % av den förvärvsarbetande befolkningen 4,0 4,1 4,0 4,3.
tilanteeseen, jossa uusien jäsenvaltioiden kuljettajat tosiaankin välttyvät palkkojen polkemiselta siksi, että he joutuvat työttömiksi eivätkä saa palkkaa lainkaan.
helt och hållet undgår lönedumpning eftersom de inte kommer att få någon lön alls om de blir arbetslösa.
Tomaattien hintaa on poljettu etelä-afrikan markkinoilla ja se on jättänyt työttömiksi tuhansia naisia, jotka vuorostaan elättävät seitsemän, kahdeksan ihmistä- ja
på den sydafrikanska marknaden och därmed ställt tusentals kvinnor utan arbete, som i sin tur försörjer sju-åtta personer- och så
Tämän jälkeen, kuten ennenkin, työntekijät ovat joutuneet työttömiksi aivan liian usein ilman heille kuuluvia hyvityksiä tai korvauksia. heidän
Sedan dess har, precis som tidigare, arbetstagare fortsatt att drabbas av arbetslöshet- alltför ofta utan betalning av den kompensation eller retroaktiva
selvästikään ole suhteutettu niihin toimiin, joita on toteutettu nykyisen talouskriisin takia työttömiksi jääneiden autoteollisuuden tai laivanrakennusalan työntekijöiden hyväksi.
insatser för de arbetstagare i bilindustrin eller varvsindustrin som har förlorat sina jobb till följd av den rådande ekonomiska krisen.
jossa on sovellettu viime vuosina kohtuuttoman tiukkaa rahapolitiikkaa ja jossa sadat tuhannet saksalaiset työntekijät on tarpeettomasti ajettu työttömiksi.
en alldeles för stram penningpolitik under senare år, och hundratusentals tyska löntagare har därmed tvingats ut i arbetslöshet i onödan.
jotka ovat menettäneet työpaikkansa heidän tehtaansa sulkemisen vuoksi, koska tällä tuella autetaan dellin sijasta suoraan työttömiksi jääneitä työntekijöitä.
i limerick som förlorade sina arbeten när anläggningen lades ned, eftersom detta gynnar de friställda arbetstagarna direkt, inte dell.
ja tarvitsemme vahvoja ja elinkelpoisia sosiaalista suojelua koskevia järjestelmiä, joilla tuetaan niitä, jotka joutuvat ilman omaa syytään työttömiksi.
och varaktigt socialt trygghetssystem för att ge stöd åt dem som blir arbetslösa utan att själva göra något fel.
ihmisiin, joilla on teknistä tietämystä näistä asioista ja jotka ovat jääneet työttömiksi, neuvostoliiton tehtaisiin ja joihinkin muihin asioihin.
som har kunskaperna i det aktuella ämnet och som nu står utan arbete, sovjetunionens laboratorier samt vissa andra frågor.
48 prosenttia eu:n kansalaisista on valmiita etsimään työtä toisesta maasta tai toiselta alueelta sen sijaan että jäisivät työttömiksi.
vara beredda att söka arbete i ett annat land eller i en annan region om de skulle bli arbetslösa.
riippuu, siirtyvätkö he esimerkiksi harjoittamaan pyyntiä toisille kalavesille vai jäävätkö he yksinkertaisesti työttömiksi, mikäli vaihtoehdoista valitaan laivojen romuttaminen.
fiskevattnet för att fiska i ett annat, eller om de helt enkelt blir arbetslösa om valet faller på skrotning.

Tulokset: 33, Aika: 0.1187

"Työttömiksi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää