TYÖTTÖMILLE RUOTSIKSI

Käännös Työttömille Ruotsiksi

Tulokset: 113, Aika: 0.0307

Esimerkkejä Työttömille käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työttömille osoitetut varat per 5% työttömistä.
Utgifter för arbetslösa per 5% arbetslösa.
Säätiö on järjestänyt työttömille muusikoille koulutusta 1990-luvun puolivälistä lähtien.
Fonden har arrangerat kurser för arbetslösa musiker sedan mitten av 1990-talet.
Kaupungin palvelut työttömille.
Stadens tjänster för arbetslösa.
Opiskelijoille, alle 18-vuotiaille, varus- ja siviilipalvelusmiehille, työttömille.
Studerande, under 18-åringar, värnpliktiga och civiltjänstgörare, arbetslösa.
Kela maksaa äitiysrahaa samoilla ehdoilla myös opiskelijoille ja työttömille.
FPA betalar ut moderskapspenning på samma villkor också till studeranden och arbetslösa.
Työvoimakoulutus on pääasiassa koulutusta, joka on tarkoitettu työttömille työnhakijoille.
Arbetskraftsutbildning är i huvudsak utbildning avsedd för arbetslösa arbetssökande.
Sosiaaliset tulonsiirrot esimerkiksi työttömille ovat olemattomia.
De sociala transfereringarna, t.ex. till arbetslösa, är minimala.
Vuonna 1991 annettu IVlaki työllistämisestä ja työttömille tarjottavista etuuksista.
Lag IV/1991 om arbetsmarknadsstöd och förmåner för arbetslösa.
Revenu Minimum d'Insertion, Ranskan valtion maksama minimitulo työttömille ja heikoimmassa asemassa oleville.
Revenu Minimum d' Insertion, franskt statligt socialbidrag till arbetslösa och de mest utsatta.
ALENNUSLIPPU Opiskelijoille, alle 18-vuotiaille, varus- ja siviilipalvelusmiehille, työttömille.
Studerande, under 18-åringar, värnpliktiga och civiltjänstgörare, arbetslösa.
Fysioterapia on tomppeleille ja työttömille.
Sjukgymnastik är för fjollor och arbetslösa.
Uusien toimien onnistuminen EU: ssa on työttömille tärkeä ja kiireellinen asia.
För de arbetslösa är det viktigt och brådskande att de nya åtgärderna i EU röner framgång.
Työttömille töitä, vanhuksille turvaa ja mielenterveys­potilaiden asiat kuntoon", Hytönen luettelee.
Tygla sin sjukdom på ruvande innovation. återvinna sina patienter säker department.
Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille, työttömille nuorille tarkoitettuja työharjoittelupaikkoja.
Ungdomsverkstäderna erbjuder arbetslösa ungdomar under 29 år möjligheter till arbetspraktik.
Palvelualojen työttömyyskassa maksaa työttömille jäsenilleen ansiopäivärahaa.
Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning till sina medlemmar.
Tämä vähäinen tuki työttömille tarjotaan nyt, myöhässä.
Det magra stödet till de arbetslösa kommer först nu, för sent.
Antaa työtä työttömille- ja huolehtii yksinhuoltajista.
Han anställer de arbetslösa tar hand om ensamstående mammor.
Selitykset ovat työttömille, mikä sinäkin olet nyt.
Ursäkter är för arbetslösa, vilket du nu är.
Et vapauta. Se on toki traagista Ohion ja Pohjois-Carolinan työttömille.
Det är ju tragiskt för de arbetslösa arbetarna i Ohio och North Carolina.
Digitaalinen valokuvaus Kurssin sponsoroi 100% työttömille.
Digital Photography Course sponsras av 100% för arbetslösa.
Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille.
Arbetskraftsutbildningen är avsedd för arbetslösa arbetssökande.
Länsimaiden taloudellinen tuki ei juurikaan päätynyt työttömille bulgarialaisille ja uhreiksi joutuneille romaneille.
Det ekonomiska stödet från väst nådde knappast de arbetslösa bulgarerna och de diskriminerade romerna.
Onko tiedossanne julkisia työpaikkoja, jotka voitaisiin antaa työttömille?
Känner ni till några offentliga jobb som kan ges till arbetslösa?
Mutta hän ja Marcus Antonius järjestävät työpaikkoja työttömille.
Men nu skaffar han och Marcus Antonius jobb åt de arbetslösa.
Nyt hän oli palannut Flintiin tarjoamaan neuvoja työttömille.
Nu var hon tillbaka i Flint och gav tips till de arbetslösa.
Näitä varoja käytetään koulutuksen järjestämiseen työttömille, vammaisille henkilöille, koulunkäynnin varhain keskeyttäneille ja yhteiskunnassa syrjäytyneille.
Dessa pengar används för utbildningskurser för arbetslösa, personer med funktionshinder, personer som lämnat skolan i förtid och
Näitä rahoja käytetään koulutuskurssien tarjoamiseen työttömille, vammaisille, koulunkäynnin keskeyttäville sekä yhteiskunnan laidalla eläville.
Pengarna används för att tillhandahålla utbildning för arbetslösa, funktionshindrade, ungdomar som lämnat skolan i förtid och marginaliserade samhällsgrupper.
Meidän on kuitenkin tarjottava työttömille mahdollisuus parantaa taitojaan ja työllistettävyyttään ja löytää nopeasti uusi työpaikka jostain muualta.
Men vi måste erbjuda arbetslösa möjligheten att öka sin kompetens och sin anställbarhet och att
Siksi, että tämä ohjelma on suunnattu tutkintoa vailla oleville nuorille, työttömille nuorille ja yhteiskunnasta syrjäytyneille nuorille.
Jo, därför att programmet riktar sig till ungdomar utan examen, unga arbetslösa som därmed är socialt marginaliserade.

Tulokset: 113, Aika: 0.0307

Katso myös


työttömille nuorille
arbetslösa ungdomar

S Synonyymit "työttömille"


"Työttömille" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää