TYÖTTÖMYYSKORVAUKSET RUOTSIKSI

Käännös työttömyyskorvaukset vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 30, Aika: 0.1172

Esimerkkejä Työttömyyskorvaukset käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työttömyyskorvaukset ks. kohta 2.6.
Työttömyyskorvaukset pitäisi lopettaa,- kun lama päättyy.
Påstående: arbetslöshetskassan bör upphöra, när depressionen upphört.
Työttömyyskorvaukset ks. kohta 2.6.
Työttömyyskorvaukset katso kohta 2.6.
Arbetslöshetsförmåner se punkt 2.6.

Mutta, kun aika kului,- englanti laati avustusjärjestelmän, ensimmäiset työttömyyskorvaukset.
Men efter ett tag kom engelsmännen på "bidrags- systemet", den första arbetslöshetskassan.
Jos onnistumme- vältämme inhoamamme työn ja työttömyyskorvaukset.
Lyckas vi slipper vi jobb vi hatar och a-kassa.
Laskettaessa 22 c §:ssä tarkoitettuja 200 päivää otetaan huomioon työttömyysavustukset ja työttömyyskorvaukset myös ajalta ennen tämän lain voimaantuloa.
Vid beräknande av de i 22 c § nämnda 200 dagarna beaktas arbetslöshetsunderstöd och arbetslöshetsersättningar även för tiden före denna lags ikraftträdande.
Laskettaessa 4 c §:ssä tarkoitettuja 200 päivää otetaan huomioon työttömyysavustukset ja työttömyyskorvaukset myös ajalta ennen tämän lain voimaantuloa.
Vid beräknande av de i 4 c § avsedda 200 dagarna beaktas arbetslöshetsunderstöd och arbetslöshetsersättningar även för tiden före denna lags ikraftträdande.
Laskettaessa työntekijäin eläkelain 4 c §:ssä tarkoitettuja 200 päivää otetaan huomioon työttömyysavustukset ja työttömyyskorvaukset myös ajalta ennen tämän lain voimaantuloa.
Vid beräknande av de i 4 c § lagen om pension för arbetstagare avsedda 200 dagarna beaktas arbetslöshetsunderstöd och arbetslöshetsersättningar även för tiden före denna lags ikraftträdande.
Laskettaessa 9 a §:ssä tarkoitettuja 200 päivää otetaan huomioon työttömyysavustukset ja työttömyyskorvaukset myös ajalta ennen tämän lain voimaantuloa.
Vid beräkning av de i 9 a § avsedda 200 dagarna beaktas arbetslöshetsunderstöd och arbetslöshetsersättningar även för tiden innan denna lag trädde i kraft.
sillä, että työttömäksi ilmoittautumiseen ei ole paljon kannustimia, sillä työttömyyskorvaukset ovat pieniä eikä 70 prosenttia työttömistä saa lainkaan korvauksia.
föreligger något incitament att vara registrerad som arbetslös, eftersom arbetslöshetsersättningen är låg och 70% av de arbetslösa inte erhåller någon ersättning alls.
sekä säännöksen todellista epäoikeudenmukaisuutta, koska se on suotuisampi maille, joissa tulot ovat korkeammat, erityisesti korkeammat palkat ja työttömyyskorvaukset.
detta område är genom att länder med högre inkomst, framför allt dem med högre löner och arbetslöshetsförmåner, gynnas.
Tietoa työttömyyskorvauksen hakemisesta löydät infofinlandin sivulta työttömyysturva.
Information om att ansöka om arbetslöshetsersättning hittar du på infofinlands sida arbetslöshetsförsäkring.
Lisätietoa työttömyyskorvauksen hakemisesta löydät sivulta työttömyysturva.
Mer information om att söka arbetslöshetsersättning hittar du på sidan arbetslöshetsförsäkring.
Työttömyyskorvauksia koskevat erityiset säännöt: ks. luku 4.
För arbetslöshetsförmåner gäller andra regler: se kapitel 4;
Työttömyyskorvauksen maksamista suomeen voit anoa lomakkeellaE303 taiU2.
Du kan ansöka om utbetalning av arbetslöshetsersättning till finland med blankett E303 eller U2.
Työttömyyskorvauksiin oikeutettujen henkilöiden määrä on paljon pienempi.
Antalet personer med rätt till arbetslöshetsförmåner är mycket mindre.
Elokuulta maksettiin työttömyyskorvauksia kaikkiaan noin 396_000 työttömälle.
Sammanlagt fick ungefär 396 000 arbetslösa arbetslöshetsersättning för augusti.
Työttömyyskorvauksen rajoittaminen.
Begränsning av arbetslöshetsersättning.
Kysymys nro 56 hugh mcmahon( H-0676/98) aihe: työttömyyskorvauksen kiistäminen.
Fråga nr 56 från hugh mcmahon( H-0676/98) angående: personer förvägras arbetslöshetsersättning.
Heinäkuulta maksettiin työttömyyskorvauksia kaikkiaan noin 414_000 työttömälle.
Sammanlagt fick ungefär 414 000 arbetslösa arbetslöshetsersättning för juli.
Kyllä. täältä herrarotu hakee työttömyyskorvauksensa.
Det är här den rena rasen plockar ut sin arbetslöshetsersättning.
Että tästä päivästä eteenpäin, ette saa työttömyyskorvauksia.
Om att du fr.o.m. idag inte längre är berättigad till arbetslöshetsersättning.
Kansalaisaloite työttömyyskorvauksia supistavan aktivointilain kumoamiseksi keräsi ennätysajassa yli 130_000 allekirjoitusta.
Medborgarinitiativet som motsätter sig arbetslösas aktiveringsmodell har hittills samlat knappt 130 000 underskrifter.
Eläke, työttömyyskorvaus ja äitiyspäiväraha ovat ulosottokelpoisia.
Semesterersättning, ob-tillägg och övertidsersättning är pensionsgrundande.
On kylläkin olemassa suora yhteys alhaisten työttömyyskorvausten, alhaisten palkkojen ja köyhyyden välillä.
Det finns dock ett direkt samband mellan låga ersättningar, låga löner och fattigdom.
Lopuksi haluan sanoa vielä seuraavaa: työttömyyskorvauksen ja palkan välinen ero on vähäinen.
Som avslutning vill jag säga följande: skillnaden mellan arbetslöshetsunderstöd och lön är för liten.
He kävivät työvoimatoimistossa hakemassa työttömyyskorvauksensa.
De gick till arbetsförmedlingen och hämtade understöd.
Työttömyyskorvaus taitaa olla 250 dollaria viikossa.
Arbetslösa får, 250 dollar i veckan, va?

Tulokset: 30, Aika: 0.1172

"Työttömyyskorvaukset" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää