TYÖTUNTEJA RUOTSIKSI

Käännös Työtunteja Ruotsiksi

Tulokset: 29, Aika: 0.2214

Esimerkkejä Työtunteja käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Vähemmän työtunteja ja enemmän rahaa, jotta voimme olla enemmän yhdessä.
Färre timmar och bättre betalt, så att vi kan umgås mer.
Heti kun saan enemmän työtunteja, hankin oman asunnon.
Så fort jag får jobba fler timmar ska jag skaffa ett eget hem.

Arbetstimmar

( työtuntien , työaikaa , työtunneista )
Työntekijät saisivat lisää työtunteja.
Seniorer kan bidra till fler arbetstimmar.
Tuhansia dollareita ja satoja työtunteja.
Det gäller tusentals dollar och hundratals arbetstimmar.

Arbetstider

( työtuntien , työaikaa , työtunneista )
Niiden viesti on yksinkertainen: huomattavasti rajoittamattomia työtunteja tehokkaampi ratkaisu nykyisin ongelmiin on huonosti palkattujen työpaikkojen, myös itäeurooppalaisten työntekijöiden työpaikkojen, hallitsemattoman leviämisen pysäyttäminen.
Deras budskap är enkelt- en mycket effektivare lösning på de befintliga problemen än vad obegränsade arbetstider utgör ska stoppa den okontrollerade spridningen av dåligt betalda arbeten, även för arbetstagare i Östeuropa.
on valtion valvonnassa, jossa hinta- ja tulopolitiikkoja sorvataan, jossa työtunteja rajoitetaan ja jossa kannattamattomille yhtiöille syydetään valtion tukea.
med statlig kontroll över industri, med pris- och inkomstpolitik, med begränsade arbetstider och med stöd till olönsamma företag.
Muut lause esimerkkejä
Siinä kehotetaan myös lisäämään eurooppalaisten työntekijöiden työtunteja.
I betänkandet efterlyser man också en ökning av arbetstiden för Europeiska unionens arbetstagare.
Tämä johtaa siihen, että työntekijät tekevät paljon työtunteja, ja onnettomuusriskit kasvavat.
Detta leder till att anställda arbetar många timmar, och olycksriskerna ökar.
Katrina ei saa lisää työtunteja.
Katrina får inte fler timmar.
Kuukausia tarkkailua. Tuhansia työtunteja.
Flera månader av övervakning, tusentals arbetstimmar.
Tarvitsen pian lisää miehiä, tarkkailuautoja ja työtunteja.
Nu behöver jag fler mannar, övervakningsbilar och timmar.
Okei. Huomenna on ehdonalaisarviointi. Häneltä puuttuu yhä työtunteja, joten.
Okej, han har en utvärdering i morgon och behöver fler timmar, så.
Kolmanneksi, päivystystunnit ovat työtunteja.
För det tredje är jourtid arbetstid.
Jos työtunteja vähennetään iän mukaan, työntekoa voi jatkaa jopa 65-vuotiaaksi.
Om man sänker arbetstimmarna med åldern i åtanke så kan man enkelt arbeta tills man är 65.
Keskustelemme täällä juuri siitä, lisätäänkö itsenäisten ammatinharjoittajien työtunteja.
Det vi diskuterar här är ingenting annat än att utöka antalet arbetstimmar för egenföretagare.
Se vaatii rahaa ja työtunteja.
Det kommer att kräva pengar och arbetskraft.
Se tarkoittaa tuhansia työtunteja.
Jag pratar om tusentals mantimmar.
Vanhukset jätetään siksi helleaaltojen armoille, ja heille annetaan tappavia ruiskeita. Ihmisiä passitetaan varhaiseläkkeelle, ja työtunteja vähennetään.
Så vi utelämnar de gamla på nåd och onåd till värmeböljor och dödliga injektioner, och vi pensionerar folk tidigt och drar ner på deras arbetstimmar.
Jos Eurooppaa verrataan muihin työtunteja koskevan kilpailukyvyn ja erityisesti teollisuuden kilpailukyvyn perusteella, on selvää, että olemme paljon parempia kuin Yhdysvallat useimmilla elinkeinoelämän aloilla.
När EU jämförs med andra i fråga om konkurrensförmåga per timme och särskilt dess industriella konkurrensförmåga är det uppenbart att vi lätt slår Förenta staterna på de flesta ekonomiska områden.
Tiedot: Tehty vuosityöaika työllistä kohti( työtunteja/työllinen), Tehty vuosityöaika palkansaajaa kohti( työtunteja/ palkansaaja), 2.
Upgifter: Utförd årsarbetstid per sysselsatt( arbetade timmar/sysselsatt), Utförd årsarbetstid per löntagare( arbetade timmar/löntagare), 2.
Toisin sanoen verrattaessa Yhdysvaltoja ja Eurooppaa me tiedämme, että Yhdysvalloissa väestö kasvaa enemmän, aktiivisen väestön osuus on suurempi ja työtunteja tehdään enemmän.
Med andra ord, när vi jämför Förenta staterna med Europa vet vi att befolkningsökningen är större i Förenta staterna, att en större andel av befolkningen är aktiv i arbetslivet och att befolkningen där arbetar fler timmar.
Siinä tuetaan näkemystä, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa vuoden 1994 direktiiviä, jolla rajoitetaan nuorten työtunteja kahdeksaan tuntiin päivässä tai 40 tuntiin viikossa ja kielletään
följa ett direktiv från 1994, genom vilket man begränsar arbetstiden för minderåriga till åtta timmar om dagen eller 40
Direktiivi on vaatinut meiltä monia työtunteja, kokouksia ja sopimuksia eri ryhmien välillä, ennen kuin olemme saaneet tekstin, jonka
Det har krävts många arbetstimmar, sammanträden och överenskommelser mellan de olika grupperna för att komma fram till en
Toivon ennen kaikkea, että haitallisissa ympäristöissä työskentelevien työtunteja vähennetään, koska tällaisten ympäristöjen vuoksi he sairastuvat ammattitauteihin, jotka ovat
Framför allt önskar jag dock att man skall minska arbetstiden för de arbetare som arbetar i skadliga miljöer och
oli esittänyt 3,7 prosenttia kalliimman tarjouksen kuin kantaja, se ehdotti sen sijaan 25,2:ta prosenttia enemmän työtunteja kuin kantaja.
var 3,7 procent dyrare än det som sökanden ingett, erbjöd den förstnämnda 25,2 procent fler arbetstimmar än sökanden.
Patsaan takana on lukuisia työtunteja ja työn jäljen huomaa niin uskomattoman hienoista yksityiskohdista kuin patsaan realistisesta ulkonäöstä- zombi
De många timmarna av arbete som ligger bakom den handmålade statyn resulterar i ofattbart snygga detaljer och realistiskt
Työajat on kaunisteltu kilpailutekijäksi, työtunteja ja työelämää on lisätty, palkat ovat laskeneet ja elinkustannukset nousseet, kun taas tuotot
Arbetstiderna har framställts som en konkurrensfaktor, arbetstiderna och arbetslivet har expanderat, lönerna har sjunkit och levnadskostnaderna har ökat, samtidigt som vinsterna har rusat i
puolustamamme toimenpiteet, joilla pyritään torjumaan tehokkaasti työttömyyttä, vauhdittamaan talouden toimintaa, poistamaan turvattomat työpaikat ja vähentämään työtunteja leikkaamatta palkkoja.
bekämpa arbetslösheten, främja den ekonomiska verksamheten, få bort jobb utan säkerhet och minska antalet arbetstimmar utan att sänka lönerna.
Hän teki työtuntinsa ja valmistui ammattiinsa.
Han gjorde sina timmar och bemästrade sitt yrke.

Tulokset: 29, Aika: 0.2214

"Työtunteja" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää