TYÖVÄENLUOKKA RUOTSIKSI

Käännös työväenluokka vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 0.0958

Esimerkkejä Työväenluokka käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Uskon, että työväenluokka pelkää vallankumouksen verisiä seurauksia.
Jag tror att arbetarklassen fruktar revolutionens blodiga konsekvenser.
Työväenluokka murskattiin, rikollisuus lisääntyi.
Det förgjorde arbetarklassen och fängelsedomarna ökade.
Olemme täällä, jotta työväenluokka saisi enemmän valtaa.
Vi är här för att arbetarklassen ska få mer makt!
Ltseään ylläpitävässä autokratiassa jossa työväenluokka.
Ett självbevarande envälde där arbetarklassen.

Eläköön työväenluokka!
Länge leve arbetarna!
Vanhoillinen työväenluokka on niin syvällä coca cola -kulttuurissa- ettei se voi nähdä totuutta.
Den reaktionära arbetarklassen är så fullproppad med coca cola-kultur att de inte kan se sanningen.
Työväenluokka ja työläiset yleisesti ottaen eivät hyväksy taantumuksellista prosessia ja tämän niin kutsutun globalisaation suuntaa. he haluavat radikaaleja muutoksia ja ruohonjuuritason hyvinvointia.
Arbetarklassen och arbetstagarna i allmänhet förkastar denna reaktionära process och den så kallade globaliseringens inriktning och kämpar för radikala förändringar och välstånd på gräsrotsnivå.
Perusoikeuskirjan innoittajien tavoitteena on edistää arvovaltaisella asiakirjalla hyökkäyspolitiikkaansa niitä asioita vastaan, jotka työväenluokka on saavuttanut taistelun, uhrien ja verenvuodatuksen kautta viimeisten 150 vuoden aikana.
Stadgans skapare strävar efter att med ett sanktionerat dokument driva igenom sin aggressiva politik gentemot allt det som arbetarklassen under de senaste 150 åren har uppnått med kamp, uppoffringar och blod.
laajentunut sodaksi palkkaa ja työtä koskevista sekä sosiaalisista perusoikeuksista, joiden puolesta työväenluokka on käynyt pitkän ja raskaan taistelun.
krig om grundläggande lön, arbete och sociala rättigheter, som arbetarklassen har kämpat länge och hårt för att vinna.
harteille. samanaikaisesti nämä alat annetaan julmien kauppiaiden käsiin, kauppiaiden, jotka ostavat ja myyvät, minkä seurauksena työväenluokka ajautuu umpikujaan.
i händerna på råa affärsmän, på krämare som köper och säljer och leder de arbetande klasserna in i en återvändsgränd.
turvataan poliittinen järjestelmä ja monopolien itsevalta sekä pyritään lyömään työväenluokka ja ruohonjuuritason liikkeet, sillä tämä on edellytys pääoman häikäilemättömälle
och monopolens suveränitet samt syftar till att slå mot arbetarklassen och gräsrotsrörelsen. detta är förutsättningarna för att införa kapitalets
Haluamme tuoda esiin solidaarisuutemme työväenluokkaa ja yleisemmin kaikkia turkkilaisia työntekijöitä kohtaan.
Vi uttrycker vår solidaritet med arbetarklassen och med alla arbetare i turkiet.
Kehotamme työväenluokkaa ja tavallisia kansalaisia taistelemaan kumotakseen hyväksikäyttäjiensä häikäilemättömät ruohonjuuritason vastaiset suunnitelmat.
Vi uppmanar arbetarklassen och gräsrötterna att kämpa för att kullkasta sina exploatörers barbariska, gräsrotsfientliga planer.
Hän ei pelännyt työväenluokkaa, mutta myi puolet klubista.
Han räddes inte arbetarklassen, men gick med på att sälja halva klubben.
Kommounistiko komma elladas -puolue on ajoissa varoittanut työväenluokkaa ja kansalaisia lissabonin strategian tavoitteista.
Det grekiska kommunistpartiet varnade i rättan tid arbetarklassen och folket för lissabonstrategins syften.
Ne ovat jälleen tekemässä palveluksen monopoleille, joiden pyrkimyksenä on omien voittojensa lisääminen työväenluokkaa riistämällä.
De tjänar återigen monopolgruppernas ambitioner att öka sina vinster genom att överexploatera arbetarklassen.
Eli haluanko palvella työväenluokkaa?
Frågan är alltså om jag vill tjäna arbetarklassen.
Työväenluokkaa huijataan käyttämään rahansa pornoon.
Arbetarklassen luras därför till att lägga massa pengar på porr.
Ei niin. etkö sinäkin voisi liittyä työväenluokkaan?
Kan du inte gå med i arbetarklassen?
Todellakin. olemme siirtyneet työväenluokkaan.
Vi har sällat oss till arbetarklassen.
He ovat amerikkalaista työväenluokkaa.
De är arbetande amerikaner.
Kreikan kommunistinen puolue kehottaa työväenluokkaa ja kaikkia edistyksellisiä kansalaisia tuomitsemaan kommunisminvastaisuuden ja sen kätyrit.
Det grekiska kommunistpartiet uppmanar arbetarklassen och alla framstegsvänliga personer att fördöma antikommunismen och dess förespråkare.
Direktiivillä painostetaan kaikkien jäsenvaltioiden työväenluokkaa syrjimällä joitakin työntekijöitä, jotta työsuhteita voidaan heikentää pienimmän yhteisen nimittäjän mukaisiksi.
Det sätter press på arbetarklassen i alla medlemsstater genom att diskriminera arbetarna i syfte att reducera anställningsförhållandena till minsta gemensamma nämnare.
Toimikautensa päättävän komission ajama politiikka on vaikuttanut haitallisesti työväenluokkaan ja kansalaisiin.
Den politik som den avgående kommissionen har verkat för har haft en ogynnsam inverkan på arbetarklassen och samhällets gräsrotsgrupper.
Työntekijöiden vähimmäispalkan käyttöönotto, mikä tarkoittaa köyhyysrajan tasoista turvallisuusverkkoa, jotta estetään työntekijöiden ja ruohonjuuritason luokkien reaktiot, samanaikaisesti kun rahavalta kerää valtavia voittoja työväenluokkaa riistäessään.
Att fastställa en minimilön för arbetstagare, att införa ett säkerhetsnät för fattigdomsnivån för att hindra reaktionerna från arbetstagare och gräsrötter, medan penningaristokratin skördar enorma vinster genom att exploatera arbetarklassen.
Tästä syystä suunnitelmat satamapalveluiden vapauttamiseksi ja satamien yksityistämiseksi eivät vaikuta vain niissä työskenteleviin vaan koko työväenluokkaan ja suureen yleisöön.
Av detta skäl påverkar planerna för att liberalisera hamntjänsterna och privatisera hamnarna inte bara dem som arbetar där utan också hela arbetarklassen och massorna.
Samalla kun yhteisön toimielimet pitävät suuressa arvossa ohjelmia, joiden sanotaan olevan kehityksen kärjessä, työväenluokkaan kuuluville lapsille annettavan opetuksen taso laskee jopa perustasolla kaikkialla euroopassa.
Samtidigt som eu-institutionerna lägger stor vikt vid program som påstås ligga i utvecklingens framkant, försämras dock utbildningen för arbetarbarn- även på elementär nivå- överallt i europa.
Euroopan parlamentin keskustaoikeistolaisten ja keskustavasemmistolaisten puolueryhmien ääni eu:n talousarvion puolesta merkitsee täysimittaista hyökkäystä työväenluokkaa vastaan.
Mittenhöger- och mittenvänsterstyrkorna i europaparlamentet röstade för eu:s budget, vilket är ett tydligt angrepp på bred front mot de arbetande klasserna.
Komissaari sanoi budjettivaliokunnassa, että jokainen, joka vastustaa teknisen avun toimistoja, kuuluu oikeastaan vanhaan työväenluokkaan.
Kommissionären har i budgetutskottet sagt att alla som motsätter sig kontoren för tekniskt bistånd egentligen var old labour.

Tulokset: 30, Aika: 0.0958

SYNONYYMIT

S Synonyymit "työväenluokka"


"Työväenluokka" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää