TYÖVIIKKO RUOTSIKSI

Käännös työviikko vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 35, Aika: 0.1052

Esimerkkejä Työviikko käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ranskassa on ollut käytössä 35-tuntinen työviikko vuodesta 2000.
Sedan 1998 har frankrike haft en lagstadgad 35-timmars arbetsvecka.
Lyhennetty työviikko.
Förkortad arbetsvecka.
Nelipäiväinen työviikko.
Passning 4 dagar i veckan.
Työntekijöiden terveys ja työturvallisuus; työ ajan järjestäminen; 48 tunnin työviikko; oikeudellinen perusta.
Arbetstagares hälsa och säkerhet, arbetstidsreglering, 48 timmars arbetsvecka, rättsli« «rund.

Sinulla oli jo pitkä ja uneton työviikko.
Du har redan jobbat mycket i veckan.
Ensimmäinen työviikko loman jälkeen on takana.
Första arbetsveckan efter semestern är slut.
Työviikko on maanantaista perjantaihin.
Arbetsvecka är från måndag till fredag.
Hän on malli ja hänellä on täysi työviikko.
Hon är modell och har veckan fullbokad.
Ensimmäinen työviikko loman jälkeen on takana.
Första arbetsveckan avklarad efter semestern.
Sehän oli vain yksi työviikko.
Det var bara ännu en arbetsvecka.
Työntekijöiden etuja laajennettiin, työviikko lyheni 40 tuntiin ja lainsäädäntö takasi naisille tasa-arvon.
Arbetsveckan sänktes till 40 timmar och jämställdhetslagar drevs igenom.
Ja normaali työviikko on 5 päivää.
En vanlig vecka med fem arbetsdagar.
Ei mitään hätää. hänellä on ollut raskas työviikko.
Han har haft en tuff vecka på jobbet.
Olipas mukavan lyhyt työviikko.
Det här är den kort jobbvecka.
Ensimmäinen työviikko loman jälkeen on takana.
Snart har min första jobb-vecka efter semestern passerat.
Voit tarkastella kalenteriasi neljällä eri tavalla: päivä, työviikko, viikko ja kuukausi.
Kalendern kan visas på fyra olika sätt: med fokus på dag, arbetsvecka, vecka eller månad.
Näin niillä kumotaan työntekijöiden perusoikeudet, kuten kiinteä työaika, seitsemän tai kahdeksan tunnin työpäivä ja viisipäiväinen työviikko.
Genom förslagen avskaffas alltså arbetstagarnas grundläggande rättigheter som t.ex. en fastställd arbetsdag på åtta eller sju timmar fem dagar i veckan.
Käytän tuota ilmaisua, koska te, arvoisa puhemies, käytitte ilmaisua" työaikajärjestelyt" ilmaisun" lyhyempi työviikko" sijaan.
Jag använder det uttrycket eftersom ni, herr ordförande, använde uttrycket "arbetsmönster" snarare än "en kortare arbetsvecka.
Sallikaa minun myös, hyvät jäsenet, vilpittömästi- kuten todella tärkeät asiat sanotaan- ilmaista parlamentin puolesta kiitollisuuteni kaikille yhteistyökumppaneillemme, joilla on ollut hyvin tiivis työviikko.
Låt mig, ärade ledamöter, nyktert- som man säger de saker man känner- uttrycka kammarens tacksamhet till alla våra medarbetare som har haft en mycket intensiv arbetsvecka.
Nykyinen työviikko on noin 40 tuntia, ja suuri enemmistö työntekijöistä haluaisi vielä lyhyemmän työviikon.
För närvarande är arbetsveckan omkring 40 timmar och en stor majoritet arbetstagare vill arbeta ännu mindre.
Hyvinvointi on kasvanut toisen maailmansodan jälkeen ja vapaa-aika on lisääntynyt lyhyempi työviikko, pidemmät lomat ja kaksipäiväiset viikon loput.
Det ökade välståndet efter andra världskriget och senare ökad fritid kortare arbetsvecka, längre semester och lediga lördagar.
Tällä kumottaisiin opt-out-järjestely, jonka nojalla tämä raja voidaan kiertää ja työviikko voisi olla 60 tai 65 tuntia.
Härigenom skulle man få bukt med undantagsklausulen, genom vilken denna gräns kan kringgås och arbetsveckan kan uppgå till 60 eller 65 timmar.
Korostan myös, että nykyisin voimassa olevassa direktiivissä sallitaan 78 tunnin työviikko, mikä ratkaisu ei hyödytä ketään.
Jag vill understryka att det gällande direktivet ger möjlighet till 78 timmars arbetsvecka, en lösning som inte gynnar någon.
Valitse yksi ruudun yläreunassa näkyvistä vaihtoehdoista- päivä, työviikko, viikko, kuukausi.
Välj något av alternativen som visas överst på skärmen: dag, arbetsvecka, vecka, månad.
Sen osalta olemme nyt laatineet direktiiviin sellaisen periaatteen, että sääntönä on keskimäärin 48 tunnin työviikko vuoden aikana.
Där har vi nu i direktivet byggt in principen att en arbetsvecka på i genomsnitt 48 timmar över en ettårsperiod skall vara regel.
Yli 65 tunnin työviikko on ilmeisen järjetön, sitä ei voida hyväksyä, koska sillä rikotaan työehtosopimusten sääntöjä ja ammattiliittojen sopimuksia.
En arbetsvecka på över 65 timmar är uppenbart absurd och oacceptabel, liksom överträdelsen av kollektiva regler och fackföreningsavtal.
Työviikko ei saa olla pitempi kuin ehdotetut 56 tuntia, sääntöjen on katettava myös pika- ja postinjakelu, digitaaliset tallentimet
Arbetsveckan får inte vara längre än de föreslagna 56 timmarna, reglerna måste också omfatta expressbefordran och budservice, digital
Kaksi viimeistä kysymystäni ovat: ensiksi onko puheenjohtaja sitä mieltä, että 35 tunnin työviikko parantaa euroopan kilpailukykyä; ja toiseksi miksi puheenjohtaja on sitä
Mina två avslutande frågor är: för det första, anser rådets ordförande att en arbetsvecka på 35 timmar kommer att hjälpa upp europas konkurrenskraft,
Kaksi viimeistä kysymystäni ovat: ensiksi onko puheen johtaja sitä mieltä, että 35 tunnin työviikko parantaa eu roopan kilpailukykyä; ja toiseksi miksi puheenjohtaja on
Mina två avslutande frågor är: för det första, anser rådets ordförande att en arbetsvecka på 35 timmar kommer att hjälpa upp europas konkurrenskraft,
tokko aiheuttaa antaa kissanpentu jotta erota itâ s hoivata äidin tavoin tokko se on l;sitellä kuin 12 työviikko.
bli bekymret om uppfödaren tillåtet kattungen till överlåta itâ s moder om den er mindre en 12 vecken.

Tulokset: 35, Aika: 0.1052

"Työviikko" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää