TYÖVOIMAA RUOTSIKSI

Käännös työvoimaa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 223, Aika: 0.2708

Esimerkkejä Työvoimaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

He ovat työvoimaa, mutta ennen kaikkea ihmisiä, joita jäsenvaltiot tarvitsevat.
De utgör arbetskraft men är framför allt människor som medlemsstaterna behöver.
Näillä aloilla käytetään hälyttävän paljon laitonta työvoimaa.
I dessa sektorer utnyttjas olaglig arbetskraft i en alarmerande hög grad.
Työmarkkinaosapuolille on todellakin siirretty suuri osa työvoimaa koskevasta lainsäädäntövallasta.
En stor del av den lagstiftande behörigheten, nämligen den som avser arbete, avstås till dem.
Saksassa tarvitaan työvoimaa.
Det behövs arbetskraft i tyskland.

Täällä on hyvää työvoimaa, joka kuuluu kokonaan tanskalle.
Det finns en god arbetsstyrka här nere, som helt tillhör danmark.
Saihan osavaltio heistä halpaa työvoimaa.
Mississippi fick åtminstone 40 år av billigt arbete av det här.
Esimerkiksi koulutuksen ja innovaation avulla saadaan hyvää työvoimaa tulevaisuutta varten.
Fortbildning och innovation kan exempelvis bidra till att forma en bra arbetsstyrka för framtiden.
Haluaisin sanoa, että saksan ei tarvitse tuoda pätevää työvoimaa kolmansista maista.
Det jag skulle vilja påpeka är att tyskland inte behöver importera kvalificerad arbetskraft från tredjeländer.
Tämä vaatii joustavampaa työvoimaa.
Detta kräver sedan att vi har mer flexibla arbetstagare.
Teollista työvoimaa luotaessa koulutuksella on keskeinen merkitys.
Utbildning är viktigt vid uppbyggnad av en industriell arbetsstyrka.
On tärkeää, että teemme selväksi, ettei laitonta työvoimaa enää hyväksytä.
Det är viktigt för oss att klargöra att illegal sysselsättning inte längre kommer att tolereras.
Saksalla ei ole mitään syytä tuoda tällaista työvoimaa kolmansista maista.
Det finns ingen anledning för tyskland att importera sådan arbetskraft från tredjeland.
Se voisi tehdä yhteistyötä eteläisten jäsenvaltioiden kanssa ja työllistää pätevää eurooppalaista työvoimaa.
Man bör istället samarbeta med medlemsstaterna i syd för att anställa kompetent europeisk arbetskraft.
Tarvitsen lisää työvoimaa.
Jag behöver fler arbetare.
Ovatko miehet pysyvää työvoimaa?
Säger du att de är fast anställda?
Teollisuutemme investoi rahaa ja työvoimaa kehittämiseen.
Våra industrier investerar pengar och arbetskraft i utveckling.
Talouselämää, teknologiaa, pääomaa- työvoimaa, ja markkinoita.
Av ekonomi, tekonologi, kapital, arbetare och marknader.
Tarvitset lisää työvoimaa.
Vi behöver fler anställda.
Toinen on koulutusjärjestelmä, joka valmistaa työvoimaa vastaamaan kysyntää markkinoilla.
Det andra är ett utbildningssystem inom vilket arbetskraften förbereds utifrån efterfrågan på marknaden.
Tupakantuotanto kuuluu niihin tuotannonaloihin, jotka vaativat eniten työvoimaa.
Tobaksproduktionen är en av de produktionsformer som kräver mest arbetskraft.
Tarvitsemme irlantilaista työvoimaa.
Vi behöver irländska arbetare.
Lisäksi yhtiön epäillään käyttäneen toiminnassaan pimeää työvoimaa.
Dessutom misstänks företaget ha använt sig av svart arbetskraft.
Myynti kasvaa nopeasti, ja työvoimaa on karsittu rajusti.
Försäljningen slår i taket och arbetsstyrkan slimmas drastiskt.
Nyt nämä maat pitkälti tuovat tavaroita ja vievät työvoimaa.
Dessa länder importerar nu i huvudsak varor och exporterar arbetskraft.
Parlamentti on vuodesta 1997 lähtien vaatinut sääntöpuitteita tätä näkymätöntä työvoimaa varten.
Sedan 1997 har parlamentet begärt en ramstadga för denna osynliga arbetskraft.
Meiltä ei puutu innovatiivisia ajatuksia, ja meillä on jo suhteellisen hyvin koulutettua työvoimaa.
Vi saknar inte nya idéer och vi har redan en relativt välutbildad arbetskraft.
Tähän tarvitsemme hyvin koulutettua työvoimaa.
För detta behöver vi en ordentligt utbildad arbetskraft.
Φ oecd:n työvoimaa ja sosiaaliasioita käsittelevän komitean varapuheenjohtaja 1986­1988.
O vice ordförande för oecd:s kommitté för arbetskraft och sociala frågor 19861988.
Kuulostaa siltä, että nevelson käytti pimeää työvoimaa.
Låter som om nevelson använde svart arbetskraft.
Vesiplaneetoilla tarvitaan työvoimaa.
Vattenplaneter behöver arbetskraft.

Tulokset: 223, Aika: 0.2708

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää