TYÖVUOROA RUOTSIKSI

Käännös työvuoroa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 1.139

Esimerkkejä Työvuoroa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

En tiedä minulla on pari ylimääräistä työvuoroa.
Jag måste ta några extra skift på the talon.
Hyvää työvuoroa.
Ha ett bra skift.
Teen sen ennen jokaista työvuoroa.
Jag gör det inför varje skift.
Tein kolmea työvuoroa maksaakseni opintosi.
Jag jobbade tre skift för att betala för din skola.

Olen lopettamassa pitkää työvuoroa,- mutta otetaan kokeita ja katson tulokset huomenillalla kun palaan.
Jag ska just gå av ett långt skift, men prover ska tas, och i morgon natt närjag kommer tillbaka.
Kiitos tämän kolttosesi, minun täytyi vaihtaa työvuoroa- ja sinä saat hakea may-tädin kello 21.
På grund av ditt lilla äventyr så var jag tvungen att byta skift. så du måste hämta faster may ikväll vid halv nio.
1_000 ekvivalenttista hiilitonnia) avolouhos( I_000 ekvivalenttista hiilitonnia) tuotto kaivoksen työvuoroa kohti( tee/ miestyövuosi) keskimääräinen bruttoluntipalkka( kaivoksessa) keskimääräinen piemempi lämpöarvo(
ton kolekvivalent) avkastning per skift( ton/manår) genomsnittlig bruttotimlön vid arbete underjord genomsnittlig effektiv värmevärde( gj/ton)(') antal arbetstimmar underjord( x 10") genomsnittlig personalstyrka underjord.
1_000 ekvivalenttista hiilitonnia) avolouhos( 1_000 ekvivalenttista hiilitonnia) tuotto kaivoksen työvuoroa kohti( tonni/ miestyövuosi) keskimääräinen bruttotuntipalkka( kaivoksessa) keskimääräinen pienempi lämpöarvo(
ton kolekvivalent) avkastning per skift( ton/manår) genomsnittlig bruttotimlön vid arbete underjord genomsnittlig effektiv värmevärde( gj/ton)(') antal arbetstimmar underjord( x 10") genomsnittlig personalstyrka underjord.
1_000 ekvivalenttista hiilitonnia) avolouhos( 1_000 ekvivalenttista hiilitonnia) tuotto kaivoksen työvuoroa kohti( tonni/ miestyövuosi) keskimääräinen bruttotuntipalkka( kaivoksessa) keskimääräinen pienempi lämpöarvo(
ton kolekvivalent) avkastning per skift( lon/manår) genomsnittlig bruttotimlön vid arbete underjord genomsnittlig effektiv värmevärde( gj/ton)c antal arbetstimmar underjord( x
Kansallisten työnantajien kriminalisointi syvenevän laman aikana on järjetöntä.
Att straffbelägga de nationella arbetsgivarna i en tid av allt djupare ekonomisk nedgång är absurt.
Asettaako chrissie etusijalle työn vai henkilökohtaisen elämänsä?
Prioriterar chrissie jobbet eller sitt privatliv?
Heille on tarjolla työtä jäsenvaltioissamme.
Det finns arbete för dem i våra medlemsstater.
Avoimet työpaikat toimipaikan sijainnin( suuralue 2012) mukaan vuosina 2016- 2017.
Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge( storområde 2012) 2016- 2017.
Työmarkkinat itse eivät olleet valmiita sellaiseen muutokseen.
Själva arbetsmarknaden var inte redo för en sådan förändring.
Näistä syistä eu:n työmarkkinoilla tullaan kokemaan pääasiassa kielteisiä rakennemuutoksia.
Därför kommer den europeiska arbetsmarknaden huvudsakligen att uppleva negativa strukturella förändringar.
Tätä työtä ei voi tehdä, jos ei luota työkaveriinsa.
Det här jobbet kan man inte göra om man inte litar på sin arbetskamrat.
Tämä työ tehdään tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa.
Detta arbete kommer att genomföras i nära samarbete med parlamentet.
Meidän on varattava työpaikat ranskalaisille ranskassa ja eurooppalaisille euroopassa.
Vi måste reservera jobben för fransmännen i frankrike och för européer i europa.
Tämä työ on hyvin tärkeää.
Detta arbete är mycket viktigt.
Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen työllisyyden suuntaviivojen mukaisesti.
Fördelningen mellan arbete och familj, enligt riktlinjerna för arbete.
Poliitikkojen on turvattava työelämän tasa-arvo, markkinat eivät siihen pysty.
Politikerna måste säkerställa jämlikheten i arbetslivet, marknaden klarar inte av det.
Julkiset työ- ja elinkeinopalvelutsuomi ruotsi englanti.
Offentliga arbets- och näringstjänsterfinska svenska engelska.
Vähä erilaine ja mukava vapaapäivä. viikonloppu meniki sitte töiden merkeissä.
Fredag idag och lite jobb står på schemat sen ledig helg underbart!
Viikko töissä, viikko vapaalla.
En vecka på jobb, en vecka ledigt.
Meidän työmme ei siis pääty tähän.
Så vårt arbete tar inte slut här.
Voit etsiä työpaikkoja internetistä ja sanomalehdistä.
Du kan söka arbetsplatser på internet och i tidningar.
Pohjanmaan te-toimistosta( työ- ja elinkeinotoimistosta) saat apua työnhakuusi.
Vid österbottens te-byrå( arbets- och näringsbyrå) får du hjälp med att hitta en arbetsplats.
Julkiset työ- ja elinkeinopalvelutsuomi ruotsi.
Offentliga arbets- och näringstjänsterfinska svenska.
Yksi tärkeä painopistealue tulevassa työssämme on siis tutkimus ja kehitys.
Ett av det viktigaste områdena för prioriterat arbete i framtiden är således forskning och utveckling.
Yksitoikkoinen työ voi olla merkittävä tekijä stressipohjaisissa sairauksissa.
Monotont arbete kan vara en viktig bidragande faktor till stressrelaterade sjukdomar.

Tulokset: 30, Aika: 1.139

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää