TYÖVUORONI RUOTSIKSI

Käännös Työvuoroni Ruotsiksi

Tulokset: 30, Aika: 1.4336

Työvuoroni

Esimerkkejä Työvuoroni käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työvuoroni Cinnabonissa alkaa puolen tunnin päästä.
Mitt skift på bageriet börjar om en halvtimme.
Työvuoroni alkaa kohta, joten minun pitäisi.
Mitt skift börjar snart, så.
Autan sinua. Työvuoroni päättyy pian.
Mitt skift slutar om en timme.
Oli työvuoroni.
På mitt skift.
Onneksi hänet on nyt kotiutettu,― mutta tämä on viimeinen työvuoroni.
Lyckligtvis har hon kommit hem nu. Tyvärr blir dock detta mitt sista skift.
Työvuoroni alkoi 45 minuuttia sitten.
Jag skulle vara på jobbet för 45 minuter sen.
Minun on aloitettava työvuoroni.
Mitt arbetspass börjar nu.
Saan työvuoroni takaisin.
Jag får mina timmar tillbaka.
Työntekijää, 50 maata.
Anställda, 50 länder.
Kansallisten työnantajien kriminalisointi syvenevän laman aikana on järjetöntä.
Att straffbelägga de nationella arbetsgivarna i en tid av allt djupare ekonomisk nedgång är absurt.
Maaseudulta on hävinnyt kymmeniätuhansia työpaikkoja.
Tiotusentals arbetstillfällen har gått förlorade i landsbygdsområden.
Työ- ja elinkeinotoimiston on huolehdittava siitä, että sen palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille.
Arbets- och näringsbyrån ska se till att dess tjänster lämpar sig även för invandrare.
Asettaako Chrissie etusijalle työn vai henkilökohtaisen elämänsä?
Prioriterar Chrissie jobbet eller sitt privatliv?
Heille on tarjolla työtä jäsenvaltioissamme.
Det finns arbete för dem i våra medlemsstater.
Avoimet työpaikat toimipaikan sijainnin( suuralue 2012) mukaan vuosina 2016- 2017.
Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge( storområde 2012) 2016- 2017.
Meidän on kyettävä luomaan työpaikkoja ja tekemään työvoimastamme entistä paremmin koulutettua ja ammattitaitoisempaa.
Vi måste kunna skapa sysselsättning och göra vår arbetskraft mer välutbildad och kvalificerad.
Työmarkkinat itse eivät olleet valmiita sellaiseen muutokseen.
Själva arbetsmarknaden var inte redo för en sådan förändring.
Opinnot ja työ.
Arbete och studier.
Näistä syistä EU:n työmarkkinoilla tullaan kokemaan pääasiassa kielteisiä rakennemuutoksia.
Därför kommer den europeiska arbetsmarknaden huvudsakligen att uppleva negativa strukturella förändringar.
Tätä työtä ei voi tehdä, jos ei luota työkaveriinsa.
Det här jobbet kan man inte göra om man inte litar på sin arbetskamrat.
Avoimet työpaikat toimipaikan sijainnin( suuralue 2012) mukaan 2017/III- 2018/III.
Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge( storområde 2012) 2017/III- 2018/III.
Meidän on varattava työpaikat ranskalaisille Ranskassa ja eurooppalaisille Euroopassa.
Vi måste reservera jobben för fransmännen i Frankrike och för européer i Europa.
Tämä työ on hyvin tärkeää.
Detta arbete är mycket viktigt.
Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen työllisyyden suuntaviivojen mukaisesti.
Fördelningen mellan arbete och familj, enligt riktlinjerna för arbete.
Työryhmä 2: Maksujen suuruus.
Arbetsgrupp 2: Avgiftsnivå.
Työryhmä 3: Lomakkeetja hakumenettelyt mukaan lukien näytteitä kos­kevat ohjeet.
Arbetsgrupp 3: Formulär och ansökningsförfaranden inklusive instruk­tioner rörande prover.
Poliitikkojen on turvattava työelämän tasa-arvo, markkinat eivät siihen pysty.
Politikerna måste säkerställa jämlikheten i arbetslivet, marknaden klarar inte av det.
Nuoret, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa, voivat saada apua etsivästä nuorisotyöstä.
Unga som saknar studieplats eller arbete kan få hjälp av det uppsökande ungdomsarbetet.
Huomaatte, että työmarkkinat ja hyvinvointi ovat saman mitalin kaksi eri puolta.
Som ni vet är arbetsmarknaden och välfärden två sidor av samma mynt.
Julkiset työ- ja elinkeinopalvelutsuomi ruotsi englanti.
Offentliga arbets- och näringstjänsterfinska svenska engelska.

Tulokset: 30, Aika: 1.4336

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää