TYPERYYDESTÄ RUOTSIKSI

Käännös Typeryydestä Ruotsiksi

Tulokset: 32, Aika: 0.139

Esimerkkejä Typeryydestä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ei kyse ole typeryydestä vaan petoksesta.
Det är inte dumhet. Det är bedrägeri.
Ällistyin aivan valtavasti moisesta typeryydestä.
Jag blir upprörd av sån här oerhörd dumhet.
Jotain typeryydestä.- Älä muuta sano.
Något om att vara dum.
Syytin häntä pitkään typeryydestä,- mutta hän oli vain niin yksin.
Jag tyckte att hon var dum som knarkade, men hon kände sig bara ensam.
Muut lause esimerkkejä
Pitäisin enemmän typeryydestä.
Jag skulle föredra dumhet.
Sanotaan että se on rangaistus Typeryydestä.
Man säger att jag blir dömd För dåligt omdöme.
Saitko viestini Jammin typeryydestä?
Fick du mitt meddelande om idioten Jamm?
Jos et heti mene pojan luo, pidätän sinut... typeryydestä.
Går du inte till honom nu, låterjag gripa dig...för dumhet.
En pane Elizabethia maksamaan miehensä typeryydestä.
Elizabeth ska inte behöva lida för hans dårskap.
Uskotte, että kun Euroopan kansalaiset suhtautuvat yhä skeptisemmin Euroopan unioniin, se johtuu koulutuksen puutteesta, piittaamattomuudesta tai jopa typeryydestä.
Ni anser att om EU-medborgarna är alltmer skeptiska inför EU är det på grund av bristande utbildning, på grund av okunnighet eller till och med dumhet.
Jos tämä ongelma vesitetään nyt keskusteluksi siitä, onko Portugali rikkonut tiedonsaantioikeutta tai oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, käsillä on poikkeuksellinen osoitus tekopyhyydestä, pahansuopuudesta ja typeryydestä.
Om denna fråga i dag inskränker sig till att diskutera huruvida Portugal har brutit mot informationsfriheten och den fria rörligheten, är det ett exceptionellt uttryck för hyckleri, illvilja och dumhet.
Valitettavasti jotkut poliitikot, joko tietoisesti tai silkasta typeryydestä, kieltävät laajentumisen onnistumisen ja johtavat vanhojen jäsenvaltioiden kansalaisia harhaan.
Tyvärr förnekar vissa politiker, antingen medvetet eller av ren dumhet, att utvidgningen har varit framgångsrik och vilseleder medborgarna i de gamla medlemsstaterna.
Kolmen virheen tekeminen on merkki typeryydestä, mielenvikaisuudesta tai tahallisesta kiusanteosta.
Att göra tre eller fler misstag är ett tecken på dumhet, galenskap eller avsiktlig vilja att skada.
Voin vain toivoa, että pääsemme eroon tällaisesta typeryydestä ja että neuvoston kokouksessa osoitetaan enemmän järkeä.
Jag kan endast hoppas att vi kommer att befrias från denna idioti och att rådet kommer att visa mer förnuft vid sitt möte.
Tämä on jälleen kerran yksi esimerkki typeryydestä ja lyhytnäköisyydestä, sillä entistä dynaamisempi ja voimakkaampi eurooppalainen alue tällä seudulla hyödyttäisi kaikkia.
Det är ett exempel- ytterligare ett exempel- på enfald och kortsynthet, eftersom en ännu mer dynamisk och mäktig europeisk region inom detta område skulle gynna alla.
kollegat, tiedetään, että jos radioaktiivisten aseitten aiheuttamat kuolemantapaukset johtuvat ihmisten tunteettomuudesta, liikenneonnettomuuksien aiheuttamat kuolemantapaukset johtuvat pääasiassa ihmisten typeryydestä.
av radioaktiva vapen orsakas av mänsklig okänslighet så orsakas dödsfallen på grund av trafikolyckor huvudsakligen av mänskligt oförnuft.
Kostolla ja typeryydellä on ero.
Det finns hämnd, och det finns dumhet.
Kuvitteletko, että Jumala säästää sinut typeryydeltä?
Tror du att Gud räddar dig för att du är korkad?
Kyse ei ole turvallisuudesta tai typeryydestä.
Nu. Frågan gäller inte om det är säkert, osäkert eller bara dumt.
Näin ollen annan yksinkertaisesti teidän ja parlamentin päättää tämän tarkistuksen mahdollisesta typeryydestä.
Jag överlåter alltså till er och till kammaren i plenum att avgöra om ändringsförslaget är enfaldigt.
Se olisi äärimmäinen esimerkki typeryydestä, ja pyydänkin teitä pohtimaan ja ottamaan huomioon valiokunnan sekä parlamentin käsitykset tässä nimenomaisessa asiassa.
Detta är att låta dumhet gå till överdrift och jag ber er att överväga och godta utskottets och detta parlaments synpunkter på denna speciella fråga.
ja traagisia onnettomuuksia, jotka johtuvat parhaimmassa tapauksessa hirvittävästä ajattelemattomuudesta ja pahimmassa tapauksessa, kuten jo totesin, arvaamattoman vaarallisesta typeryydestä.
förorsakad i bästa fall av ett gravt lättsinne, i värsta fall, som jag redan har sagt, av brottslig dumhet.

Tulokset: 32, Aika: 0.139

"Typeryydestä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää