TYPPEÄ RUOTSIKSI

Käännös typpeä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 61, Aika: 0.0862

Esimerkkejä Typpeä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Happea, typpeä, nestemäistä vettä.
Syre, kväve, flytande vatten.
Nestemäistä typpeä, -160 astetta.
Flytande kväve, 200 minusgrader.
Inerttiä typpeä, suuri määrä hiilihappokiteitä, metaania.
Inert kväve, höga doser koldioxidkristaller, metangas.
Happea, typpeä, hyvin vähän hiilidioksidia, erittäin alhainen ilmankosteus.
Syre, kväve, mycket lite CO2 låg luftfuktighet.

Sisältää myös typpeä.
Innehåller också kväve.
D-bal tulee auttaa lihaskudosta pitämään paljon enemmän typpeä elimistössä.
D-bal kommer hjälper muskelmassa vävnad för att hålla mycket mer kväve i kroppen.
Et ole poistanut typpeä. terveytesi on vastuullani.
Du har inte tömt kroppen på kväve.
Mutta kuinka ottaa typpeä ilmasta?
Men hur tar man kväve ur luften?
Maan alla se toimii, mutta tarvitsemme paljon typpeä.
Den funkar under jord men vi behöver mycket kväve.
Typpeä ja happea.
Kväve och syre.
Hän suihkuttaa tähän nestemäistä typpeä.
Han sprejar den här med flytande kväve.
Tämä on nestemäistä typpeä.
Det är flytande kväve.
Analyysi paljastaa paljon vetyä, happea ja typpeä.
Den elementära analysen visar på stora mängder av väte, syre och kväve.
Maan ilmakehästä 80 prosenttia on typpeä.
Jordens atmosfär består till 80 % av kväve.
Lannoitteet, joissa on kolmea ravinnetta: typpeä, fosforia ja kaliumia.
Gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium npk-gödselmedel.
Lannoitteet, joissa on kahta ravinnetta: typpeä ja fosforia.
Gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor.
Haber käyttää menetelmässä ilmakehän yleisintä kaasua: typpeä.
Han gör det med atmosfärens vanligaste gas: kväve.
Kun auerbach laittoi maskin päällensä, hän hengitti puhdasta nestemäistä typpeä.
När auerbach tog på sig masken andades han in flytande kväve.
Kohteella on ainutkertaisia ristikoita, joissa on rautaa, typpeä ja fosforia.
Objektet har skapat unika mönster av järn, kväve och fosfor.
Jäähdytintankkien typpeä. odota hetki.
Det är kväve för kyltankarna.
Lähinnä typpeä ja happea.
Mest nitrogen och syre.
Typpeä, 21% happea ja hiukan argonia.
Atmosfär 71% kväve.- 21% syre, spår av argon.
Montako %:a ilmasta on typpeä?
Hur många % av vår luft är partiklar?
Löysittekö nestemäistä typpeä?
Har ni det flytande kvävet?
Sen täytyy olla miinus 200 vastatakseen typpeä.
De måste stå på minus 200 för att matcha kvävet.
Painesäiliö on suunniteltu sisältämään ilmaa tai typpeä;
Tryckbehållaren är serietillverkad och svetsad.
Ruokkimalla.kaikki ruukkukasvit vaativat tietyn määrän typpeä, fosforia, kaliumia ja pieniä määriä hivenaineita.
Alla krukväxter behöver en viss mängd kväve, fosfor, kalium och små mängder av spårelement.
Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana monia pieniä määriä typpeä, hiilimonok.
Består främst av väteoch metan med olika små mängder kväve, kolmonoxid och kolväten, främst C2 till C5.
Kuivassa ilmassa on noin 78 prosenttia typpeä, 21 prosenttia happea ja 1 prosentti argonia.
Torr luft består av ungefär 78 procent kväve, 21 procent syre och 1 procent argon.
Lisää happea ja typpeä soluja tarkoittaa olet voi leikata lihas nopeammin ja helpommin, auttaa sinua saavuttaa kehon haluat.
Ytterligare syre och kväve i dina celler betyder kan du skära muskel mer snabbt och enkelt, att hjälpa dig att uppnå kroppen önskar du.

Tulokset: 61, Aika: 0.0862

SYNONYYMIT

S Synonyymit "typpeä"


"Typpeä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää