TYRKYTTÄÄ RUOTSIKSI

Käännös tyrkyttää vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 37, Aika: 0.0967

Esimerkkejä Tyrkyttää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Nämä eivät ole arvoja, joita eurooppa haluaa tyrkyttää muille; ne ovat ekumeenisia arvoja.
Det här är inte värderingar som europa vill påtvinga någon.
Emme voi tyrkyttää toiveitamme muille maille.
Vi kan inte tvinga på andra stater vår vilja.
Aiommeko me tyrkyttää heitä kansalaisillemme?
Skall vi tvinga på våra medborgare dem?
Hän vain tyrkyttää minulle kirjoja koko ajan.
Han bara ger mig massa böcker.

Isä tyrkyttää ruokaa kaikille.
Pappa ger mat till irländska matstrejkare.
Et voi tyrkyttää minulle miestä.
Du kan inte tvinga på mig någon...!
Se tyrkyttää väärää vastausta.
Den ger mig fel svar hela tiden.
Demokratiaa ei voida tyrkyttää tällä tavoin.
Demokrati kan inte påtvingas med sådana medel.
On hyvin vaikea tyrkyttää työaikaa koskevia ajatuksia niin monelle eri teollisuudenalalle.
Det är mycket svårt att införa idéer om arbetstid för så många olika industrier.
Komissio tyrkyttää kansalaisille jatkuvasti iskusanoja kansalaisten euroopasta ja tulosten euroopasta.
Kommissionen tvingar hela tiden på människor budskap om ett medborgarnas EU och ett EU där man uppnår resultat.
Eurooppalaisille on yritetty tyrkyttää jotakin, mitä he eivät halua.
Det var ett försök att pådyvla europas folk någonting som de inte ville ha.
Heidän mielestään me haluamme tyrkyttää heille jonkinlaisia eurooppalaisia perinteitä ja arvoja.
De menar att vi vill pådyvla dem någon sorts europeiska traditioner och värden.
Ymmärrän. en halua tyrkyttää lehteä, josta et pidä.
Jag ska inte pracka på dig en tidning som du inte gillar.
Isä tyrkyttää ruokaa koko ajan.
Pappa ger mig mat stup i kvarten.
Mutta miksi tyrkyttää sitä?
Men varför skylta med det?
Älkää yrittäkö tyrkyttää meille omia moraali käsityksiänne.
Jag råder er att inte försöka tvinga er moralsyn på de andra i gruppen.
Hän tyrkyttää kirjaansa omanista.
Han trycker sin bok om oman.
Mietinnön pyrkimyksenä on yhtenäistää verojärjestelmät unionissa ja tyrkyttää veroratkaisuja jäsenvaltioille.
Det här är ett försök att skapa enhetliga skattesystem inom unionen, och att påtvinga medlemsstaterna skattelösningar.
Lnhoatte sitä, että kustantaja tyrkyttää minut lehteenne.
Jag vet att publisitören tvingar oss att sammarbeta.
Et kai yritä tyrkyttää tätä suota asiakkaallesi?
Det kanske bara behöver en spekulant med en vision?
Anteeksi, tarkoitukseni ei ollut tyrkyttää.
Åh, jag är ledsen. jag menade inte att vara till besvär.
Tämä haastaa standardin, jota IBM tyrkyttää eteenpäin- suuresti mainostamillaan personal system II -koneilla.
Att utmana den standard IBM driver med sin mycket omskrutna personal system ii-datorer.
Anteeksi, ei pitänyt tyrkyttää.
Förlåt, det var inte meningen att överreklamera dem.
Edelliset komissiot ovat uhranneet vientituotteemme niille, jotka haluavat tyrkyttää meille omia tuotantomenetelmiään kaikkine terveyteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavine seurauksineen.
De har erbjudit vår export som gisslan till dem som vill påtvinga oss sitt tillverkningssätt, med alla dess konsekvenser på det sanitära, miljörelaterade och sociala området.
Todellisuudessa euroopassa asuu koko ajan enemmän ja enemmän muslimeja, jotka kieltäytyvät mukautumasta yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin ja haluavat lisäksi tyrkyttää meille maailmankatsomustaan ja elämäntapaansa.
Denna verklighet består av ett europa med allt fler muslimer som inte bara vägrar anpassa sig till gemensamma europeiska värderingar, utan också vill påtvinga oss sin egen världsbild och sitt eget levnadssätt.
On käsittämätöntä, miksi oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen tekijän oikeuden muotona on tarkoitus tyrkyttää taiteilijoille vastoin heidän tahtoaan.
Det är svårt att inse varför rätten till ersättning vid vidare försäljning som en påbyggnad av upphovsrätten skall påtvingas konstnärerna mot deras vilja.
Olen vakuuttunut siitä, että tässä mietinnössä esitettyjen ideoiden hyödyntäminen on vaihtoehto ratkaisulle, jota komissio meille tyrkyttää.
Jag är övertygad om att idéerna i detta betänkande kan tillvaratas som ett alternativ till det synsätt som kommissionen tvingat på oss.
En yritä tyrkyttää teille, mutta 500 dollaria lisää- ja saatte itsellenne aseen, jossa on todellista pysäytysvoimaa.
Jag försöker inte pracka på dig nåt, men för 500 dollar till så kan du få en pistol som stoppar det mesta.
Jos nämä ehdotukset hyväksytään, voimme vain kuvitella kaikkia hankkeita ja toimia, joita yhdistyneelle kuningaskunnalle voidaan tyrkyttää takaovesta.
Om dessa förslag antas kan man föreställa sig alla möjliga slags projekt och politiska beslut som kan komma att införas i förenade kungariket i smyg.

Tulokset: 37, Aika: 0.0967

"Tyrkyttää" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää