VAIKEAA RUOTSIKSI

Käännös vaikeaa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 6466, Aika: 0.2036

Esimerkkejä Vaikeaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kuinka vaikeaa on sanoa, että natsit ovat pahoja?
Hur svårt kan det vara att säga att nazister är dåliga?
Siksi on vaikeaa luoda edes puitelainsäädäntöä, jossa otettaisiin kaikki erot huomioon.
Det är därför svårt att skapa t.o.m. en ramlagstiftning som tar hänsyn till alla skillnader.
On vaikeaa sanoa näkemiin.
Det var jobbigt att säga hejdå.
Meidän oli vaikeaa ymmärtää, miksi afrikkalaiset kumppanimme päättivät hylätä päätöslauselman.
Vi hade svårt att förstå varför den afrikanska parten beslöt sig för att avvisa resolutionen.

Sinun täytyy jatkaa, vaikka se onkin vaikeaa.
Det är tufft, men du måste fortsätta.
Tämä on vaikeaa minullekin.
Det är jobbigt för mig också.
Se on vaikeaa ja hallinnollisesti hankalaa.
Det är komplicerat och administrativt besvärligt.
Näin ollen on vaikeaa määritellä mitään erityisen ongelmallisia säännöksiä.
Det är därför svårt att definiera några särskilt problematiska bestämmelser.
Minullakin on vaikeaa.
Det är tufft att vara jag.
On vaikeaa tavata ihmisiä, mutta on oltava rohkea.
Det är jobbigt att träffa folk, men man måste vara modig.
Kuinka vaikeaa asteikolla 1-10?
Hur komplicerat, på en skala 1-10?
Tiedän, että hänellä oli vaikeaa, mutta aika on vähissä.
Jag vet att hon haft det jobbigt, men vi har ont om tid.
Kuivilla pysyminen on vaikeaa.
Det är tufft att hålla sig ren.
Kuinka vaikeaa se voi ollakkaan.
Hur svårt kan det vara.
Jotka sairastavat vaikeaa munuaisten ja maksan vajaatoimintaa.
Med allvarlig njur- och leverinsufficiens.
Jos potilaalla ilmenee vaikeaa ja/ tai sitkeää ripulia, hoidon lopettamista tulee harkita.
Vid allvarligoch/ eller ihållande diarré bör därför avbrytande av behandling övervägas.
En usko olevan kovin vaikeaa puuttua kloonausta koskevaan kysymykseen nyt.
Jag anser inte att det är väldigt komplicerat att behandla frågan om kloning nu.
Riisialalla on ollut erityisen vaikeaa viime vuosina.
Rissektorn har haft särskilda svårigheter under de senaste åren.
Onnettomuuden jälkeen oli vaikeaa.
Det var tufft efter olyckan.
On ollut aika vaikeaa.
Det har varit ganska jobbigt.
Niin vaikeaa se oli.
svårt var det.
Vaikeaa verenvuotoa esim. sisäinen verenvuoto vatsassa, aivoissa ja keuhkoissa.
Allvarlig blödning t_ex blödning inne i buken, hjärnan eller lungorna.
Eikä se itse asiassa ollut kovin vaikeaa.
Det var inte så jobbigt faktiskt.
Haavoittuvaisten ekosysteemien suojeleminen on vaikeaa.
Skyddet för känsliga ekosystem är komplicerat.
Elämä on vaikeaa, mutta yö on ihana.
Livet är besvärligt, men natten är underbar.
Se on vaikeaa, koska olet niin kiireinen.
Det är tufft när du är så upptagen.
Ei kovin vaikeaa, vai?
Inte så svårt väl?
Näiden yritysten on erittäin vaikeaa saada tietoa kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta.
Dessa företag har rätt stora svårigheter att få information av detta slag.
Tiedän, että on vaikeaa, muttet saa luovuttaa.
Jag vet att det är tufft, men du får inte ge upp.
Neuvoston on vieläkin hieman vaikeaa hyväksyä niitä.
Rådet har fortfarande vissa svårigheter med att godta dem.

Tulokset: 6466, Aika: 0.2036

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää