VAIN YKSI RUOTSIKSI

Käännös vain yksi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3264, Aika: 0.1467

Esimerkkejä Vain Yksi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Vapaaehtoispalvelu on kuitenkin vain yksi täydentävä osa euroopan unionin nuorisopolitiikkaa.
Volontärtjänsten är dock bara en kompletterande del i europeiska unionens ungdomspolitik.
Tähän on vain yksi selitys: puola on kirkkovaltio.
Det finns bara en förklaring: polen är en kyrkostat.
Heille on vain yksi vahva johtaja.
De har endast en solid ledare.
On vain yksi keino.
Det är bara ett sätt!

Meillä pitäisi mieluiten olla vain yksi rahasto, johon sisältyisivät myös rakennerahastot.
Helst borde vi ha en enda fond, som också inkluderar strukturfonderna.
Jos koulussa on vain yksi opettajanvirka, on sen haltija koulun johtaja.
Finns i skolan endast en lärartjänst, är dess innehavare skolans föreståndare.
On vain yksi ratkaisu.
Det finns bara en enda lösning.
Valitettavasti vain yksi selvisi onnettomuudesta hengissä.
Tyvärr överlevde endast en person katastrofen.
He ovat vain yksi ryhmä.
Exempel-har en enda grupp.
Komission mukaan teollisuuspolitiikalla voi olla vain yksi tavoite: kilpailukyky.
Enligt kommissionen kan industripolitiken bara ha ett mål: konkurrenskraft.
Se oli vain yksi kesä.
Det var en enda sommar.
Sinulla oli vain yksi tehtävä.
Jag hade ett enda uppdrag.
Tämä oli vain yksi esimerkki.
Detta var bara ett exempel.
On vain yksi alus.
Det finns endast en båt.
Epäiltyjä on vain yksi.
Vi har bara en enda misstänkt.
On vain yksi vastaus.
Finns det ett enda svar?
Minulla on vain yksi kysymys, jota puheenjohtaja voisi käsitellä vastauksessaan.
Jag har bara en fråga som rådsordföranden kanske kan ta upp i sitt svar.
Minulla on oikeastaan vain yksi kysymys.
Jag har egentligen bara en enda fråga.
Ylioppilastutkintoon voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa.
I studentexamen får ingå endast ett prov i samma ämne.
Meillä on vain yksi mahdollisuus.
Vi har en enda chans.
Häneltä on jäänyt vain yksi tapaus ratkaisematta, fallet g.
Han har bara ett enda olöst fall bakom sig, fallet g.
Tallissani on vain yksi hevonen.
Det är den enda hästen i mitt stall.
Jota on olemassa vain yksi kappale.
Vävd i ett enda stycke.
Täällä pätee vain yksi sääntö.
Här gäller en enda regel.
On vain yksi ehto: täydellinen avoimuus.
Det finns bara ett enda villkor: fullständig insyn.
On vain yksi selitys.
Det är bara en enda förklaring.
Minulla on vain yksi elämä.
Jag har bara ett liv.
Rastittakaa vain yksi ruutu.
Fyll i endast en ruta.
Kullakin poronomistajalla saa olla vain yksi poromerkki.
Varje renägare får endast ha ett renmärke.
Osastossa 3 on vain yksi luku, jostamaksetaan kansainvälisten oikeusasiamiesjärjestöjen jäsenmaksut.
Avdelning 3 innehåller ett enda kapitelsom avser medlemskap i internationella ombudsmannaorganisationer.

Tulokset: 3264, Aika: 0.1467

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Vain yksi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää