VAKAVAAN RUOTSIKSI

Käännös vakavaan vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 285, Aika: 0.1236

Esimerkkejä Vakavaan käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tämä voi johtaa näön vakavaan heikentymiseen ja jopa sokeuteen.
Detta kan leda till allvarlig synförlust och till och med blindhet.
Neuvostoa on nyt kehotettava käyttäytymään asianmukaisesti ja olemaan syyllistymättä vakavaan laiminlyöntiin.
Nu ber vi rådet att uppföra sig korrekt och inte vara grovt vårdslöst.
Sopeutuminen vakavaan sairauteen tai vammaan.
Anpassning till allvarlig sjukdom eller skada.
Tämä voi johtaa vakavaan näön menetykseen ja jopa sokeutumiseen.
Detta kan leda till allvarlig synnedsättning och till och med blindhet.

Taudinkuva vaihtelee lievästä vakavaan.
Detta varierar från mild till svår.
Mietinnössä korostetaan myös, että vakavaan demokratiavajeeseen on puututtava.
I betänkandet betonas också behovet av att ta itu med det stora demokratiska underskottet.
Tämä voi johtaa näön vakavaan heikkenemiseen ja jopa sokeuteen.
Detta kan leda till allvarlig synförlust och till och med blindhet.
Muutamissa tapauksissa nämä reaktiot ovat johtaneet vakavaan anafylaksiaan.
I en del fall har dessa reaktioner utvecklats till allvarlig anafylaxi.
Kyseiset rikkomukset asettivat henkilökuntamme, vieraamme ja itsemme vakavaan vaaraan.
Dessa överträdelser har inneburit allvarliga risker för våra medarbetare, våra gäster och oss själva.
Myös perussopimusten muuttamista koskeva kysymys antaa aihetta vakavaan huoleen.
Även revideringen av fördragen väcker allvarliga farhågor.
Muutamissa tapauksissa nämä reaktiot ovat johtaneet vakavaan anafylaksiaan.
I en del fall har dessa reaktioner utvecklats till allvarlig.
On ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen esimerkiksi väärien tietojen antamiseen.
Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen( t.ex. lämnat oriktiga uppgifter);
Olen keskittynyt vakavaan musiikkiin.
Jag har ägnat mig åt seriös musik.
Haluan tässä kohdin kiinnittää huomiotanne erittäin vakavaan asiaan.
Jag vill nu göra er uppmärksamma på någonting mycket allvarligt.
Mitä tarkoittaa" vakavaan"?
Vad är" allvarliga"?
Väkivallan käyttö ei ole hyväksyttävissä, ja se on johtanut erittäin vakavaan tilanteeseen.
Användningen av våld är inte godtagbar och den har bidragit till en mycket allvarlig situation.
Vuosikymmentä 2000-2010, joka päättyi äärimmäisen vakavaan talouskriisiin, arvioidaan tulevaisuudessa.
Årtiondet 2000-2010, som slutade med en oerhört allvarlig kris, kommer att utvärderas framöver.
Näistä300_000 johtaa yli kolmen päivän poissaoloihin ja 40_000 vakavaan vammautumiseen.
Av dessa leder till mer än tre dagars arbetsfrånvaro och 40 000 leder till allvarliga skador.
Vakavaan paikkaan.
Läget är allvarligt.
Kiinnittäkäämme huomiota tähän vakavaan vastuuseen.
Låt oss fästa uppmärksamheten på detta allvarliga ansvar.
Tilanne saattaa johtaa hyvin vakavaan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kriisiin ukrainassa.
Denna situation kan resultera i en mycket allvarlig ekonomisk och social kris i ukraina.
Zimbabwe on nyt joutunut erittäin vakavaan tilanteeseen.
Zimbabwe befinner sig nu i en ytterst allvarlig situation.
Yritämme siis kaikilla rintamilla puuttua tähän hyvin vakavaan asiaan.
Det är således på alla fronter som vi försöker ta tag i denna mycket allvarliga fråga.
Haluaisin parlamentissa pitämässäni puheenvuorossa kiinnittää neuvoston huomion erääseen erittäin vakavaan asiaan.
Med mitt inlägg i denna kammare vill jag uppmärksamma rådet på en ytterst allvarlig fråga.
Väärinkäyttö voi johtaa vakavaan munuais- ja maksavaurioon.
Missbruk kan leda till allvarliga njur- och leverskador.
Mitä tieteen vakavaan maailmaan kuuluu?
Hur är det i vetenskapens allvarliga värld?
Se taas johtaa kilpailun vakavaan vääristymiseen, jota me syystäkin pelkäämme.
Just detta kommer att leda till de stora konkurrenssnedvridningar som vi med rätta fruktar.
Näillä rajoituksilla pyrittiin reagoimaan siviili-ilmailuun kohdistuvaan selvään ja vakavaan turvallisuusuhkaan.
Det var ett svar på ett allvarligt och tydligt hot mot säkerheten i den civila luftfarten.
Mitä tarkoittavat" selvät viitteet" siitä, että joku on syyllistynyt vakavaan rikokseen?
Vad innebär ”tydliga indikationer på att någon har begått ett allvarligt brott”?
Heinäkuuta 1984 doug lowery joutui vakavaan auto-onnetomuuteen.
Den 4 juli 1984 var doug lowery inblandad i en allvarlig bilolycka.

Tulokset: 285, Aika: 0.1236

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää