VASTA RUOTSIKSI

Käännös vasta vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 5746, Aika: 0.1673

Esimerkkejä Vasta käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tämä on vasta ensimmäinen askel.
Detta är bara första steget.
Tämä sopimus tulee voimaan vasta, kun sen on ratifioinut vähintään 30' valtiota.
Detta fördrag träder i kraft först när minst 30 stater har ratificerat det.
Tämä on vasta jäävuoren huippu.
Det här är bara toppen av isberget.
Näin ollen voin todeta tämän virallisesti vasta nyt päivää myöhemmin.
Jag kan alltså inte förrän nu, en dag efteråt, fastställa detta officiellt.

Huolestuttavaa on, että rahoituksesta vasta puolet on selvillä.
Det är oroande att bara hälften av finansieringen är klar.
Tuomio on odotettavissa vasta ensi vuoden puolella.
Domen är att vänta först på nästa års sida.
Valitettavasti neuvosto vastasi kirjeeseen vasta 23. toukokuuta 2008.
Tyvärr svarade rådet inte på skrivelsen förrän den 23 maj 2008.
Tämä on vasta alkua.
Det är bara en början.
Vasta sitten pystymme pitämään huolta maapallosta.
först kan vi ta hand om vår jord.
Saavuin tänne vasta.
Jag har precis kommit hit.
Miksi parlamentti sai ehdotuksen vasta toukokuussa?
Varför fick inte parlamentet förslaget förrän i maj?
Tulin vasta kotiin.
Jag har precis kommit hem.
Uudelleentarkastelua koskeva säännös on erittäin tärkeä, sillä asetus on vasta ensimmäinen vaihe.
Bestämmelsen om översyn är mycket viktig eftersom förordningen bara är ett första steg.
Olisiko se jo nyt syyskuussa- vai vasta lokakuussa.
Eller ja, inte nu, men i september.
Päätös 2004/246 tehtiin tosin vasta useita vuosia erikan onnettomuuden jälkeen.
Beslut 2004/246 fattades emellertid först flera år efter erikas förlisning.
Minä pääsin vasta vieroitushoidosta.
Jag kom nyss ut från ett behandlingshem.
Ja se on vasta alkua.
Och det är bara början.
Kuulin siitä vasta eilen.
Jag hörde om det först igår.
Komission vastaava virkamies allekirjoitti sopimuksen vasta 28. kesäkuuta 1994.
Kommissionens ansvarige tjänsteman skrev inte under kontraktet förrän den 28 juni 1994.
Huomasin sen vasta sytytettyäni valot kymmenisen minuuttia sitten.
Märkte det inte för än för tio minuter sen när jag tände.
Matkasi on vasta alkanut. nyt sinun on aika nähdä näky.
Din resa har precis börjat, det är dags för din uppenbarelse.
Sain vasta tietää siitä.
Jag fick nyss veta det.
Saatiin vasta vuonna 1956.
Den upptäcktes först 1956.
Se on vasta ensimmäinen kierros.
Och det var bara första omgången.
Siinä vasta todellinen taiteilija!
Du är en sann konstnärer.
Arvoisa puhemies, olen pahoillani, että voin puhua vasta äänestyksen jälkeen.
Herr ordförande, jag är ledsen att jag inte kan tala förrän efter omröstningen.
Etkö sinä vasta aloittanut siinä työssä?
Har du inte precis börjat på det jobbet?
Olemme vasta puolessavälissä.
Vi är inte riktigt klara.
Ystäväni on vasta saapunut atlantikseen.
Min vän har nyligen kommit till atlantis.
Ostimme vasta tämän talon.
Vi har precis köpt det här huset.

Tulokset: 5746, Aika: 0.1673

"Vasta" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää