YHTEISTYÖTÄ RUOTSIKSI

Käännös yhteistyötä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 6768, Aika: 0.1431

Esimerkkejä Yhteistyötä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tarvitsemme yhteistyötä, emme vastakkainasettelua.
Vi behöver samarbete, inte konfrontation.
Laivayhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja satamien kanssa.
Rederierna har ett tätt samarbete med myndigheterna och hamnarna.
Toimielimet tekevät keskenään lojaalia yhteistyötä.
Institutionerna skall samarbeta lojalt med varandra.
Tarvitsemme eurooppalaista yhteistyötä ja kannustusta koulutuksen kaikilla aloilla.
Vi behöver samarbete och uppmuntran inom samtliga utbildningssektorer i europa.

Toimielimet tekevät keskenään vilpitöntä yhteistyötä.
Institutionerna ska samarbeta lojalt med varandra.
Teemme parhaillaan yhteistyötä useiden kansalaisjärjestöjen, erityisesti intermón-oxfamin, kanssa.
Vi arbetar för närvarande tillsammans med ett antal icke-statliga organisationer, bland annat oxfam.
Tätä yhteistyötä voidaan edistää erityisesti koulutuksen ja kulttuurin aloilla.
Detta partnerskap kan framför allt förbättras inom områdena utbildning och kultur.
Edistämään oppilaitosten välistä yhteistyötä;
Främja samarbete mellan utbildningsanstalter.
Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä erityisesti seulonnan alalla.
Medlemsstaterna måste agera tillsammans, särskilt på området screening.
Teettekö yhteistyötä persreikäni kanssa?
Ni ska samarbeta med mitt bajshål.
Tarvitaan yhteistyötä, sam.
Vi måste samarbeta, sam.
Toinen elp-foorumi järjestettiin madridissa 1996, ¡a siinä käsiteltiin yhteistyötä välimeren alueella.
Det andra elb-forumet hölls i madrid 1996 och ägnades åt partnerskap i medelhavsområdet.
Olemme tehneet yhteistyötä useiden vuosien aikana.
Vi har jobbat tillsammans under ett antal år.
Sopimusmenettelyn aikana on tehtävä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa.
Under avtalsförfarandet ska samarbete bedrivas med företrädare för arbets- och näringslivet.
Voidaan havaita merkittäviä muutoksia ruotsin asenteissa yhteistyötä, myös sotilaallista, kohtaan.
Betydande förändringar i sveriges attityder till samverkan, också militärt, kan konstateras.
Tuetaan yhteistyötä.
Att främja partnerskap.
Olemme tehneet hyvää yhteistyötä!
Vi har arbetat bra tillsammans.
Edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa;
Främjar välbefinnandet i skol- och studiegemenskapen samt samarbetet med de studerandes familjer och andra närstående.
Olemme vakaasti päättäneet jatkaa tätä yhteistyötä.
Vi är fast beslutna att fortsätta detta samarbete.
Tee kaikin tavoin yhteistyötä.
Du ska samarbeta på alla sätt.
Tarvitsemme euroopassa enemmän, ei vähemmän yhteistyötä.
Sverige behöver mer av samverkan, inte mindre!
Nyt odotamme samanlaista yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa.
Vi ser nu fram emot ett liknande samarbete med rådet och kommissionen.
Kaudesta 2013-2014 alkaen me voimme soveltaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä uudelleen mallia käyttäessämme.
Från och med 2013/2014 kan vi återigen använda oss av offentlig-privata partnerskap när modellen tillämpas.
Lisäksi iran ei vieläkään tee täydellistä yhteistyötä iaea:n kanssa eikä noudata kansainvälisiä velvoitteitaan.
Dessutom samarbetar iran fortfarande inte till fullo med IAEA och respekterar inte sina internationella åtaganden.
Hallituksen tavoitteena on kuitenkin lisätä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä.
Regeringen anser att samverkan mellan skola och arbetsliv måste öka.
Tilastouudistusten suhteen teemme yhteistyötä kreikan viranomaisten kanssa.
I fråga om statistikreformerna arbetar vi tillsammans med de grekiska myndigheterna.
Komissio kiittää tosin kertomuksessaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi.
Kommissionen lovordar visserligen i sin rapport samarbetet mellan medlemsstaterna för att möjliggöra en effektivare kontroll.
Teette yhteistyötä amiraali hansonin ja kapteeni vincentin kanssa.
Ni ska samarbeta med amiral hanson och kapten vincent.
TC emap® -ohjelman seurantatoiminnon mahdollistamiseksi teemme yhteistyötä euroopan suurimpien telematiikkatarjoajien kanssa.
För spårningslösningen i TC emap® arbetar vi tillsammans med de vanligaste telematikleverantörerna i europa.
En haluaisi nyt jättää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kokonaan pois laskuista.
Jag skulle inte vilja avfärda offentlig-privata partnerskap helt och hållet.

Tulokset: 6768, Aika: 0.1431

KATSO MYÖS

Katso myös


"Yhteistyötä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää