TIL AT STØTTE PÅ ENGELSK

Oversættelse af til at støtte i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 3130, Tid: 0.3151

Eksempler på Til At Støtte i en sætning

Fotonatura opfordrer dig til at støtte dette projekt ved at donere et beløb.
Fotonatura encourages you to support this project by donating any amount.
Tilføjet database browsing redskab til at støtte debugging.
Added database browsing tool to aid debugging.
Popchar har nu en løsning til at støtte inspiration pro 2014.
Popchar now has a workaround to support inspiration pro 2014.
Firma orientering-definitely søger tilgange til at støtte enkeltpersoner.
Company orientation-definitely seeking approaches to aid individuals.

Katolske grupper opfordrer læger til at støtte AMA kode på assisteret selvmord.
Catholic groups urge physicians to support AMA code on assisted suicide.
Dette er dog ikke en legitim grund til at støtte eu-programmer som dette.
However, that is no legitimate reason for supporting EU programmes like this.
Genesi har også ansat debian-udviklere til at støtte deres platforme.
Genesi also employs debian developers to support their platforms.
Kommissionen er forpligtet til at støtte opfyldelsen af barcelona-målene.
The commission is committed to supporting the achievement of the barcelona goals.
Vi er nødt til at støtte alstom.
We need to support alstom.

Vi skal ikke bruge eu-borgernes penge til at støtte usikker kerneenergi.
We must not use EU citizens' money to support unsafe nuclear energy.
Services orientering-aktivt forsøger at finde strategier til at støtte folk.
Services orientation-actively trying to find strategies to support folks.
Tjenesten orientering-definitely forsøger at finde metoder til at støtte personer.
Service orientation-definitely trying to find methods to support persons.
Til at støtte projektets hovedformål er arbejder FAIR med seks casestudier.
To support the main objective of the project, FAIR is working with six case studies.
Hun er sygeplejerske og er god til at støtte sine patienter.
She is a nurse and is good at supporting her patients.
Sinn féin vil støtte alle foranstaltninger, der bidrager til at støtte sådanne øer.
Sinn féin will support any measures which contribute to the support of such islands.
Kommissionen har allerede anvendt sektorbudgetstøtte til at støtte sundhedssektoren i mozambique, zambia og sydafrika.
The commission has already used SBS to support health sectors in mozambique, zambia and south africa.
Gauss brugt laplace ligning til at støtte ham i hans beregninger, og endte med at angive en placering til den magnetiske sydpol.
Gauss used the laplace equation to aid him with his calculations, and ended up specifying a location for the magnetic south pole.
Grund nok for bär til at støtte sine partnere med et stort udvalg af serviceskolinger.
Reason enough for bär to support its partners with a diverse range of service training.
Der er mange samfundsmæssige, politiske og etiske grunde til at støtte grundforskning på universiteterne, som ikke ligger under for store koncerners og våbenindustriens interesser.
There are many socio-political and ethical reasons for supporting basic research at university research institutes, which is unconstrained by the interests of big business and the war industry.
Ripcord CEO og co-founder alex fielding sagde, at selskabet ville bruge telstra midler til at støtte dens udvikling af nye robotter og ekspansion på nye markeder som asien-pacific.
Ripcord CEO and co-founder alex fielding said the company would use Telstra's funding to aid its development of new robots and expansion into additional markets such as asia-pacific.
Det faldt til frieda hahn til at støtte familien og hun vendte tilbage til undervisningen.
It fell to frieda hahn to support the family and she returned to teaching.
En lille rød laser, der bruges som en indikator til at støtte i kø, hvor du skal starte og stoppe måling fra.
A small red laser is used as an indicator to aid in lining up where to start and stop measuring from.
( EN) fru formand! der er god grund til at støtte forslaget om et 20-årigt moratorium for handel med elfenben.
Madam president, there is a strong case for supporting the proposal for a 20-year moratorium on the ivory trade.
Jeg ikke goin' til at støtte dig, og dine små kreative vaner!
I am not goin' to support you and your little creative habits!
Byen fortjener sikre gader, og andrew dixon forpligter sig til at støtte de politibetjente, der holder vores nabolag sikre.
This city deserves safe streets, and andrew dixon is committed to supporting the hardworking police officers that keep our neighborhoods secure.
Der bliver gjort en masse arbejde, og fru harkins betænkning understreger de positive idéer til at støtte frivillige og opmuntre til handling på alle niveauer.
A lot of work is being done, and mrs Harkin's report emphasises positive ideas for supporting volunteers and encouraging action at all levels.
Flynn, de har selvfølgelig opfordret til at støtte reformforslagene inden for rammerne af den europæiske socialfond.
Mr flynn, you naturally called for support for the proposals to reform the european social fund.
Den europæiske union og europa-parlamentet har god grund til at støtte den positive udvikling på balkan.
The european union and the european parliament have every reason to support positive developments in the balkans.
Vi ser frem til at støtte op om KIF kolding københavn håndbold igen til næste sæson.
We look forward to supporting KIF kolding copenhagen handball again next season.
Forskellige web-scripts kan implementeres til at støtte i infektionen processen- omdirigeringer, annoncer, pop-ups, bannere eller in-line hyperlinks.
Various web scripts can be implemented to aid in the infection process — redirects, ads, pop-ups, banners or in-line hyperlinks.

Resultater: 3130, Tid: 0.3151

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


SYNONYMER
TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere