CAN ONLY SAY PÅ DANSK

Oversættelse af can only say i Dansk

S Synonymer

Resultater: 6600, Tid: 0.0655

Eksempler på Can Only Say i en sætning

Besides detu, i can only say that you are a mann.
Udover DETU, jeg kan kun sige, at du er en mann.
They can only say no if it is not relevant.
De kan kun sige nej, hvis det ikke er relevant.
(DE) i can only say no to both questions.
( DE) jeg kan kun svare nej til begge spørgsmål.
I can only say that this is a commercial project and have nothing else to add at the moment.
Jeg kan kun sige, at dette er et kommercielt projekt, og har derudover ikke noget at tilføje i øjeblikket.

I can only say that the commission does not have a problem with transitional deadlines.
Jeg kan kun sige, at kommissionen ikke har noget problem med overgangsperioder.
I can only say that it is time the EU woke up to reality.
Jeg kan kun sige, at det er på tide, at EU ser realiteterne i øjnene.
I can only say that this speech would have been more appropriate at the party conference in london than it was here in strasbourg.
Jeg kan kun sige, at denne tale havde været bedre egnet til en partikonference i london end her i strasbourg.
I can only say that i have experienced in the budgetary control committee just how highly this work is valued, and that there is a human element there.
Jeg kan kun sige, at jeg i budgetkontroludvalget har oplevet, hvilken værdi dette arbejde har, og at der er et menneskeligt element dér.
I can only say that i agree fully with the point you make about the dignity of the house.
Jeg kan kun sige, at jeg er helt enig i det, de sagde om parlamentets værdighed.

I can only say that i regret that money which has been grossly devalued in the meantime has been in actual nominal terms reduced.
Jeg kan kun sige, at jeg beklager, at beløb, som i mellemtiden er blevet stærkt devaluerede, også er blevet reducerede i nominel værdi.
We voted against it in the roll-call vote, and i can only say that for us the statement in paragraph 51 is invalid.
Vi stemte da også imod ved afstemningen ved navneopråb, og jeg kan kun sige, at erklæringen i punkt 51 er ugyldig for os.
Mr marset campos, i can only say that i am not expressing – and i do not intend to express my personal opinion here.
Marset campos, jeg kan kun sige, at jeg på dette sted hverken kan eller vil give udtryk for min personlige holdning.
I can only say that the position of the commission is that we do not intervene in the responsibility of member states in this respect.
( EN) jeg kan kun sige, at kommissionens holdning er, at vi ikke blander os i medlems staternes ansvar i den henseende.
So i found your program, and i can only say, it works great and fast.
Så jeg fandt dit program, og jeg kan kun sige, det virker fint og fast.
I can only say that in this process and in that committee of inquiry, mr ferber has played a star role, and all credit to him for that.
Jeg kan blot sige, at hr. ferber har spillet en glansrolle i denne proces og i dette undersøgelsesudvalg. han fortjener stor ros.
And i can only say that, in the pakistani part of kashmir, law and order more or less prevail.
Jeg kan blot sige. at i den del af kashmir, som ligger i pakistan, hersker der ro og mere eller mindre orden. der er der ingen episoder.
We can only say that some people who follow such and such religion do not understand that religion, and they do something opposite.
Vi kan bare sige, at nogle mennesker som følger en vis religion, ikke forstår den religion, og de gør noget modsat.
(DA) — i can only say that i agree with the commission in that it is regrettable that research in europe at the moment is not given a particularly high priority.
Jeg kan kun erklære mig enig med kommissionen i, at det er beklageligt, at forskningen i europa for øjeblikket ikke prioriteres synderligt højt.
I can only say that, according to the information available to me, the police service of northern ireland has launched
Jeg kan kun sige, at i henhold til de oplysninger, jeg har adgang til, har politikorpset i nordirland iværksat positive
I know that his work is highly valued in our academic environments, and i can only say that i and the rest of the faculty management
Jeg ved, at hans arbejde er meget værdsat i de faglige miljøer og kan kun sige, at jeg og resten af fakultetsledelsen glæder os til
a report on the state of artists, and i can only say that i still search in vain today for the
Jeg udarbejdede en betænkning om kunstnernes situation i 1992 og kan kun sige, at jeg i dag forgæves har ledt efter resultater,
commissioner, then we are on your side and i can only say, looking back, that you have made many bold decisions in the past.
vilkår, er vi helt på kommissionens side, og vi kan kun sige, at når vi ser tilbage, har de truffet mange dristige beslutninger i fortiden.
he happened to mention the panchen lama and i can only say that i raised that matter myself at the highest level.
forhandling, men han nævnte tilfældigvis panchen lama, og jeg kan kun sige, at jeg personligt har rejst spørgsmålet på højeste sted.
I can only say to him that there are people in my own constituency in newcastle-upon-tyne- that other important part
Jeg kan blot sige til ham, at der er folk i min egen valgkreds i newcastle-upon-tyne- denne anden vigtige del
of september at this site before moving in to italy and we can only say the whole experience was outstanding.
of september at this site before moving in to italy and we can only say the whole experience was outstanding.
Mr president, ladies and gentlemen, i apologise to the honourable member, but i can only say that the commissioner responsible, mr dimas, informed me that
vil bede det ærede parlamentsmedlem undskylde mig, men jeg kan kun sige, at den ansvarlige kommissær, hr. dimas, har meddelt mig,
my emails. so i found your program, and i can only say, it works great and fast. i convert all my
mine e-mails. så jeg fandt dit program, og jeg kan kun sige, det virker fint og fast.i konvertere alle mine ældre mails, jeg havde ingen problemer.
To which we can only say no other teaching product in the world can match their quality, and we can
Og vi må bare sige, at der ikke er et læringsprodukt i verden, der har samme kvalitet, og dét kan
many architectures and platforms, perfect support for remote administration, and many, many more we can only say: apt-get into it!
arkitekturer og platforme, perfekt understøttelse af fjernadministration, og meget, meget mere... vi kan blot sige: apt-get i gang med det!

Resultater: 6600, Tid: 0.0655

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


SYNONYMER

S Synonymer til "can only say"


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere