ELSE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av else i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 17094, Tid: 0.1755

Eksempler på bruk av Else i en setning og oversettelsene deres

You ain't like anybody else, are you?
Du er ikke som de andre, er du vel?
Anything else you want to say before you say goodbye to Victoria?
Er det noe mer du vil si før du sier farvel til Victoria?
Someone else had stolen the map, a guard had been killed.
Noen andre hadde stjålet kartet, og et vakt var drept.
Anything else with the esplanade i should know?
Noe mer med esplanade jeg burde vite?

Who else has been working on a vaccine?
Hvem har ellers arbeidet på en vaksine?
Do you know who else is thirsty?
Vet du hvem andre som er tørst?
I didn't know where else you would go.
Jeg visste ikke hvor ellers du ville dratt.
What else do you remember, Bob?
Hva mer husker du, Bob?
Whose else would they be?
Hvem andres skuiie de vært?
Who else knows that you're here?
Hvem andre vet at du er her?
We don't know who else is involved.
Vi vet ikke hvem andre som er involvert.
I-I don't know what else i can do.
Jeg-jeg vet ikke hva annet jeg kan gjøre.
Anything else i could do for you, Marshal?
Noe mer jeg kan gjøre for deg, poIitimester?
I don't want anybody else's hands on you, lilah.
Jeg vil ikke ha noen andres hender på deg, lilah.
I don't know what else you need from me.
Jeg vet ikke hva ellers dere trenger fra meg?
Isn't there somewhere else you can be?
Er det ikke det noen annen plass du kan være?
Who else knows you took this?
Hvem ellers vet at du tok dette?
What else has matthew decided for my family?
Hva mer har matthew bestemt for min familie?
You are like a deaf man whose eyesight is sharper than anyone else.
Du er som en døv mann hvis syn er skarpere enn noen andres.
While everybody else was aging, i was getting younger.
Mens alle andre var aldring, jeg fikk yngre.
You know what else is important?
Vet du hva annet som er viktig?
I think that the man thinks we're someone else.
Jeg tror mannen tror at vi er noen andre enn dem vi er.
You two are officially someone else's problem.
Dere to er offisielt noen andres problem.
But i cannot take you anywhere else without permission from upstairs.
Men jeg kan ikke ta deg noen annen plass uten tillatelse fra topp etasjen.
I don't know what else to do.
Jeg vet ikke hva annet jeg skal gjøre.
She doing anything else i should know about?
Har hun gjort noe mer jeg bør vite om?
Who else could have found out the Mahdi's intentions?
Hvem ellers kunne ha funnet ut mahdiens hensikter?
I want nothing else to do with you, blair.
Jeg vil ikke ha mer med deg å gjøre, blair.
No one else in the world even exists.
Og ingen annen i verden fins engang.
Not all the blind obeying of tradition, somebody else's tradition.
Lkke blind adlydelse av tradisjon, noen andres tradisjon.

Resultater: 17094, Tid: 0.1755

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer