IN COMBINATION WITH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av In combination with i Norsk bokmål

Resultater: 2073, Tid: 0.076

In combination with
i kombinasjon med kombinert med i kombinasjonsbehandling med

Eksempler på bruk av In combination with i en setning og oversettelsene deres

ALIMTA in combination with cisplatin.
ALIMTA i kombinasjon med cisplatin.
Busilvex in combination with cyclophosphamide or melphalan.
Busilvex i kombinasjon med cyklofosfamid eller melfalan.
Antibacterial activity in combination with other antibacterial and antifungal agents.
Antibakteriell aktivitet kombinert med andre antibakterielle og antimykotiske midler.
Busilvex in combination with cyclophosphamide:.
Busilvex i kombinasjon med cyklofosfamid.
Dry mouth in combination with thirst and/ or reduced or darkened urine,
Tørr munn kombinert med tørste og/eller redusert eller mørk urin.
Treatment in combination with.
Behandling kombinert med.
Busilvex in combination with fludarabine.
Busilvex i kombinasjon med fludarabin.
Busilvex in combination with fludarabine( FB).
Busilvex i kombinasjon med fludarabin( FB).
IntronA in combination with ribavirin.
IntronA i kombinasjon med ribavirin.
IntronA is given in combination with ribavirin.
IntronA gis i kombinasjon med ribavirin.
Kalydeco is always given in combination with the medicines your child usually uses.
Kalydeco gis alltid i kombinasjon med legemidlene barnet ditt vanligvis bruker.
NovoMix 30 may be used in combination with tablets for diabetes.
NovoMix 30 kan brukes i kombinasjon med tabletter for diabetes.
Tablets in combination with interferon alfa-2b:.
Tabletter i kombinasjon med interferon alfa-2b:.
TAXOTERE in combination with capecitabine.
TAXOTERE i kombinasjon med kapecitabin.
TAXOTERE in combination with doxorubicin.
TAXOTERE i kombinasjon med doksorubicin.
TAXOTERE in combination with doxorubicin and cyclophosphamide: adjuvant therapy.
TAXOTERE i kombinasjon med doksorubicin og cyklofosfamid: adjuvant behandling.
TAXOTERE in combination with trastuzumab.
TAXOTERE i kombinasjon med trastuzumab.
Victrelis is always taken in combination with peginterferon alfa and ribavirin.
Victrelis tas alltid i kombinasjon med peginterferon alfa og ribavirin.
Victrelis must be administered in combination with peginterferon alfa and ribavirin.
Victrelis må administreres i kombinasjon med peginterferon alfa og ribavirin.
Bydureon is indicated for treatment of type 2 diabetes mellitus in combination with.
Bydureon er indisert for behandling av diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med.
Ribavirin Teva Pharma B.V. must be used in combination with interferon alfa-2b.
Ribavirin Teva Pharma B.V. må brukes i kombinasjon med interferon alfa-2b.
Mg QD in combination with indinavir.
Mg QD sammen med indinavir 800 mg.
Administration in combination with an aromatase inhibitor.
Administrasjon ved kombinasjon med en aromatasehemmer.
Administration in combination with paclitaxel or docetaxel.
Administrasjon ved kombinasjon med paklitaksel eller docetaxel.
Hypoglycaemia( in combination with metformin alone).
Hypoglykemi( ved samtidig bruk med kun metformin).
Ribavirin must be used in combination with other medicinal products see section 5.
Ribavirin skal brukesi kombinasjon med andre legemidler se pkt 5.
Captain do you exist in combination with this entity?
Kommandør. Eksisterer du i forening med dette vesenet?
Cobicistat should not be used in combination with another.
PREZISTA gitt sammen med kobicistat skal ikke brukes i kombinasjon andre antiretrovirale.
In combination with interferon alfa-2b.
Kombinasjonsbehandling med interferon alfa-2b.
Nausea, vomiting and dizziness were observed, particularly in combination with levodopa.
Kvalme, brekninger og svimmelhet ble rapportert, spesielt ved kombinasjon med levodopa.

Resultater: 2073, Tid: 0.076

Ord for ord oversettelse


combination
- kombinasjon kombinert kombinasjonsbehandling koden kombinasjonen

S Synonymer for "in combination with"


in conjunction with

"In combination with" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer