IS PARTICULARLY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av is particularly i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 79, Tid: 0.116

Eksempler på bruk av Is Particularly i en setning og oversettelsene deres

It is particularly important that you mention the following:.
Det er spesielt viktig at du sier fra om følgende:.
This is particularly suitable if:.
Denne er særlig egnet:.
Commitment is particularly inspiring when it comes from someone young.
Engasjement er spesielt inspirerende når det kommer fra en ung person.
It is particularly important that you mention the following:.
Det er spesielt viktig at du sier fra om følgende:.

Visceral adipose tissue is particularly responsive to somatropin.
Visceralt fettvev er særlig følsomt overfor somatropin.
It is particularly important to understand the information in section 3.
Det er spesielt viktig å forstå informasjonen i avsnitt 3.
This is particularly suitable if:.
Denne er særlig egnet:.
It is particularly important to understand the information in section 3.
Det er spesielt viktig å forstå informasjonen i punkt 3.
Visceral adipose tissue is particularly responsive to somatropin.
Visceralt fettvev er særlig følsomt overfor somatropin.

This is particularly after a therapy to remove helicobacter pylori.
Dette er spesielt viktig etter en behandling for å fjerne helicobacter pylori.
Well, one of them is particularly like you.
En av dem er særlig lik deg.
This is particularly important if you are having major surgery.
Dette er spesielt viktig dersom du gjennomgår større kirurgiske inngrep.
President lu is particularly happy to work alongside senator james.
President lu er særlig glad for å få jobbe med senator james.
This encapsulated energy is particularly valuable to migrating birds.
Den innkapslede energien er særlig verdifull for trekkfugler.
This is particularly after a therapy to remove helicobacter pylori.
Dette er spesielt viktig etter en behandling for å fjerne helicobacter pylori.
This is particularly important if you are having major surgery.
Dette er spesielt viktig dersom du gjennomgår større kirurgiske inngrep.
It seems that sharon is particularly favoured among female earthlings from australia.
Sharon", for eksempel, er særlig godt likt av kvinnelige jordboere.
The fact you were carrying a firearm is particularly serious.
Og det faktum at de bar våpen, er særlig alvorlig.
As you may know, general barnicke is particularly interested in this project.
Som dere kanskje vet, general barnicke er spesielt interessert i dette prosjektet.
That's why this is particularly interesting.
Det er derfor dette er spesielt interessant.
I hear that cuban coffee is particularly robust.
Jeg har hørt at cubansk kaffe er spesielt robust.
He is particularly unwell.
Han er svært dårlig.
Corporal evers is particularly good.
Korporal evers er veldig god.
The photograph is particularly dark.
Fotografiet er ganske mørkt.
One is particularly strong.
Den ene er veldig sterk.
It is particularly important that you mention any of the following medicines:.
Det er spesielt viktig at du sier i fra dersom du bruker noen av følgende legemidler:.
It is particularly important that you tell your doctor if you are taking or have recently taken:.
Det er spesielt viktig at du informerer legen din dersom du bruker eller har brukt:.
The risk is particularly high in combination with potassium sparing-diuretics, and when combined with salt substitutes containing potassium.
Risikoen er særlig høy ved kombinasjon med kaliumsparende diuretika og salterstatninger som inneholder kalium en kombinasjon med f.
It is particularly important that your doctor knows if you have kidney disease and whether you undergo dialysis treatment.
Det er spesielt viktig at legen din får vite om du har en nyresykdom og om du får dialysebehandling.
This is particularly important in those who have reduced or absent awareness of the warning signs of hypoglycaemia or have frequent episodes of hypoglycaemia.
Dette er særlig viktig for pasienter som har nedsatt eller manglende oppmerksomhet på varselssymptomer på hypoglykemi, eller som opplever hyppige hypoglykemiske episoder.

Resultater: 79, Tid: 0.116

"Is particularly" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer