Oversettelse av "studies" i Norsk

Resultater: 4738, Tid: 0.1451

studier studerer undersøkelser ble studiene studer studere undersøkelsene

Eksempler på Studies i en setning

In clinical studies, patients received prophylactic acetylsalicylic acid or alternative anti-thrombotic therapy.
I kliniske studier fikk pasientene profylaktisk acetylsalisylsyre eller alternativ antitrombosebehandling.
He studies at the university.
Han studerer på universitetet.
Other clinical studies with teysuno in combination with cisplatin.
Andre kliniske studier med teysuno i kombinasjon med cisplatin.
Well, john studies things.
John studerer ting.
Post-marketing adverse reactions identified in clinical studies are also included.
Bivirkninger som er identifisert i kliniske studier etter markedsføring er også inkludert.
Limited studies of the interaction of mifamurtide with chemotherapy have been conducted.
Begrensede undersøkelser av interaksjonen mellom mifamurtide og kjemoterapi er utført.
Interactions between kineret and other medicinal products have not been investigated in formal studies.
Interaksjoner mellom kineret og andre legemidler er ikke undersøkt i formelle studier.
No studies assessing the impact of cytarabine on fertility are available in the literature.
Ingen undersøkelser som vurderer virkningen av cytarabin på fruktbarheten er tilgjengelig.
In in vitro studies, daptomycin was not metabolised by human liver microsomes.
Daptomycin ble ikke metabolisert av humane levermikrosomer i in vitro-studier.
If he studies hard, he could grow up to be a doctor or lawyer.
Hvis han studerer hardt, kan han bli lege eller advokat.
He studies our reactions to his initial attack.
Han studerer våre reaksjoner, frem til sitt første angrep.
This includes studies with immunosuppressive drugs.
Dette omfatter undersøkelser med immunosuppressive legemidler.
With her studies, i mean.
Med studiene, mener jeg.
Side effects commonly reported in clinical studies with deltyba were:.
Bivirkninger vanligvis rapportert i kliniske studier med deltyba var:.
Most studies have a plus or minus 10% error.
De fleste undersøkelser har en usikkerhet på 10 %.
She's taking her studies very seriously.
Hun tar studiene veldig alvorlig.
The total number of patients treated with ertapenem in clinical studies was 384.
Antall pasienter behandlet med ertapenem i kliniske studier var 384.
Cases of herpes zoster in clinical studies.
Tilfeller av herpes zoster i kliniske studer.
The guy that bennet studies koran with... from the mosque.
Som bennet studerer koranen med.
My nephew studies oriental philosophy.
Min nevø studere orientalsk filosofi.
I'm terribly sorry, but i must continue my studies.(speaks in foreign language).
Men jeg må dessverre videre med mine undersøkelser.
The clinical studies demonstrated the efficacy and safety of instanyl.
De kliniske studiene viste effekt og sikkerhet av instanyl.
He studies genets.
Studerer han genitalier?
Now, i have read about those studies where they send one far away.
Jeg har lest om disse undersøkelsene hvor de sender den ene vekk.
Side effects from clinical studies.
Bivirkninger fra kliniske undersøkelser.
We have our studies, fatima.
Vi har studiene, fatima.
Once and for studies, other time for for, late home to estonia.
Først for å studere, og så for å arbeide i byggebransjen.
But who studies with strangers, right?
Men hvem studerer med fremmede?
Efficacy results for GEMINI II and III studies at week 6 and week 10.
Effektresultater uke 6 og uke 10 i studiene GEMINI II og III.
My son studies medicine, he has to read the books.
Min sønn studerer medisin og leser bøker.

Resultater: 4738, Tid: 0.1451

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Studies" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer