FOR Å REDUSERE PÅ ENGELSK

Oversettelse av for å redusere i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 277, Tid: 0.1147

Eksempler på bruk av For Å Redusere i en setning og oversettelsene deres

Levetiracetam gis til deg av legen for å redusere antall anfall.
Levetiracetam has been given to you by your doctor to reduce the number of fits.
Følgende forsiktighetsregler bør vurderes for å redusere risikoen for renale bivirkninger:.
The following precautions should be taken into account to minimise the risk of renal adverse reactions:.
Vimpat gis til deg av legen for å redusere antall anfall.
Vimpat has been given to you by your doctor to reduce the number of fits.
Fysiologisk saltvann gis for å redusere risikoen for nyreskade.
Normal saline is given to lower the risk of kidney damage.

Følgende forsiktighetsregler bør vurderes for å redusere risikoen for renale bivirkninger:.
The following precautions should be taken into account to minimise the risk of renal adverse reactions:.
Profylaktisk G-CSF kan benyttes for å redusere risikoen for hematologisk toksisitet.
Prophylactic G-CSF may be used to mitigate the risk of haematological toxicities.
Probenecid tabletter gis for å redusere risikoen for nyreskade.
Probenecid tablets are given to lower the risk of kidney damage.
For å redusere risikoen for dette bør en anbefale pasienten å:.
To minimise the risk of injection site necrosis patients should be advised to:.
Fysiologisk saltvann gis for å redusere risikoen for nyreskade.
Normal saline is given to lower the risk of kidney damage.

Profylaktisk G-CSF kan benyttes for å redusere risikoen for hematologisk toksisitet.
Prophylactic G-CSF may be used to mitigate the risk of haematological toxicities.
For å redusere risikoen for multippel graviditet anbefales nøye kontroll av ovarialrespons.
To minimise the risk of multiple pregnancy, careful monitoring of ovarian response is recommended.
For å redusere risikoen for dette bør en anbefale pasienten å:.
To minimise the risk of injection site necrosis patients should be advised to:.
Probenecid tabletter gis for å redusere risikoen for nyreskade.
Probenecid tablets are given to lower the risk of kidney damage.
Profylaktisk G-CSF kan gis for å redusere risikoen for hematologisk toksisitet.
Prophylactic G-CSF may be used to mitigate the risk of haematological toxicities.
Det skal inkluderes praktiske råd for å redusere risikoen.
Practical advice should be included to mitigate the risk.
For å redusere risikoen for multippel graviditet anbefales nøye kontroll av ovarialrespons.
To minimise the risk of multiple pregnancy, careful monitoring of ovarian response is recommended.
Det skal inkluderes praktiske råd for å redusere risikoen.
Practical advice should be included to mitigate the risk.
I ekstra tørre tider slipper den bladene for å redusere væsketapet.
In really harsh conditions, it jettisons its leaves to minimise water loss.
Cimetidin for å redusere magesyre zidovudin mot hiv-infeksjon.
Cimetidine for reducing gastric acid zidovudine for HIV infection.
For å redusere risikoen for å utvikle ovarialt hyperstimuleringssyndrom(OHSS).
In order to reduce the risk for developing ovarian hyperstimulation syndrome(OHSS).
Cimetidin for å redusere magesyre zidovudin mot hiv-infeksjon.
Cimetidine for reducing gastric acid zidovudine for HIV infection.
Rufinamid bør seponeres gradvis for å redusere faren for anfall ved seponering.
Rufinamide should be withdrawn gradually to reduce the possibility of seizures on withdrawal.
For å redusere risikoen for å utvikle ovarialt hyperstimuleringssyndrom(OHSS).
In order to reduce the risk for developing ovarian hyperstimulation syndrome(OHSS).
Rufinamid bør seponeres gradvis for å redusere faren for anfall ved seponering.
Rufinamide should be withdrawn gradually to reduce the possibility of seizures on withdrawal.
Vi måtte legge han i koma- for å redusere hevelsen.
We had to induce a coma to relieve the swelling.
Det bør også tas til måltider for å redusere gastrointestinale bivirkninger forbundet med metformin.
It should also be taken with meals to reduce the gastrointestinal adverse reactions associated with metformin.
Forsiktighet bør utvises ved chelaterende behandling for å redusere risikoen for at det bindes for mye jern hos alle pasienter.
Caution should be taken during chelation therapy to minimise the risk of over-chelation in all patients.
Det bør også tas til måltider for å redusere gastrointestinale bivirkninger forbundet med metformin.
It should also be taken with meals to reduce the gastrointestinal adverse reactions associated with metformin.
Imidlertid kan det anbefales hyppigere blodsukkerkontroll for å redusere risikoen for hypoglykemi mest mulig, spesielt når trajenta kombineres med sulfonylurea og/eller insulin.
However, more frequent blood glucose testing might be recommended to minimise the risk for hypoglycaemia, especially when trajenta is combined with sulphonylurea and/or insulin.
Legemidler som brukes for å redusere fettstoffer i blodet(også kalt statiner): atorvastatin, pravastatin, simvastatin.
Medicines used to lower blood fats(also called statins): atorvastatin, pravastatin, simvastatin.

Resultater: 277, Tid: 0.1147

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "for å redusere"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer