BY MĚLA BÝT DO ANGLIČTINY

Co je by měla být do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 639, Čas: 0.1842

Příklady použití By Měla Být ve větě a jejich překlady

Opět ji vytáhněte, hladina oleje by měla být mezi oběma zářezy.
Pull it out again the oil level should be between both notches.
Provozní doba rodičovské jednotky by měla být alespoň 10 hodin.
The operating time of the parent unit is supposed to be at least 10 hours.
Voda by měla být vlažná, abyste dosáhli ideálního výsledku.
The water should be lukewarm to achieve an ideal result.
Provozní doba rodičovské jednotky by měla být alespoň 18 hodin.
The operating time of the parent unit is supposed to be up to 18 hours.

IP adresa by měla být ve stejné síti jako stávající router.
The IP address should be on the same network as your existing router.
Jo, to by měla být otázka pro ženu.
Yeah, that would be a question for a woman.
Minut by měla být spousta času na vyřešení našich manželských problémů.
Six minutes ought to be plenty of time to face our marital problems.
Provozní doba rodičovské jednotky by měla být alespoň 24 hodin.
The operating time of the parent unit is supposed to be up to 24 hours.
Výška by měla být stejná jako u předních kol.
The height should be the same as on the front wheels.
To by měla být magna carta.
That would be the magna carta.
Aorta by měla být pružná, ale je tvrdá jako kámen.
The aorta should have elasticity to it, but it's rock hard.
Tato dvě kritéria by měla být minimální podmínkou pro dosažení shody.
These two criteria would be a minimum condition for reaching an agreement.
Vedle něj by měla být dáma.
There ought to be a lady next to him.
Provozní doba rodičovské jednotky by měla být alespoň 6 hodin.
The operating time of the parent unit is supposed to be at least 6 hours.
Délka hadice by měla být kratší než 1500mm;
The length of the hose should be less than 1500 mm;
Ovoce a zelenina určená k odšťavování by měla být čerstvá a pečlivě umytá.
Fruit and vegetables for juice extraction, should be fresh and washed carefully.
Aorta by měla být pružná, ale je tvrdá jako kámen.
The aorta should have elasticity to it, t it's rock hard.
Nu, ta velikost by měla být kolem 42.
That ought to be about size 42.
Pošta by měla být v poštovní schránce.
The mail would be in the mailbox.
To by měla být tvá práce.
That's supposed to be your job.
To by měla být láska.
That is supposed to be love.
Směs by měla být napěněná, se silnou kvasnicovou vůní.
The mixture should be foamy with a strong smell of yeast.
Jejich poslední zastávka by měla být tady.
Their final stop is supposed to be here.
Ale to by měla být tvoje práce.
And that's supposed to be your job.
Ta cesta by měla být právě tam.
That road over there ought to be right there.
Ne, vaše matka by měla být.
No, your mother should have.
To by měla být heather namarová.
That would be heather mcnamara.
Tohle by měla být ona.
Tohle by měla být naše konkurence.
So this is supposed to be our" competition.".
K výchově dítěte by měla být vyžadována licence.
There ought to be a license required to raise children.

Výsledek: 639, Čas: 0.1842

VIZ TAKÉ

Viz také


SYNONYMUM

S Synonyma "by měla být"


"By měla být" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc