Překlad "by mělo být" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 497, Čas: 0.0129

should be ought to be would be is supposed to be oughta be 's got to be 's supposed to be

Příklady By Mělo Být ve větě

Madlo by mělo být ve svislé poloze.
The carrying handle should be in the upright position.
No, tohle by mělo být rychlý.
Well, this ought to be quick.

To by mělo být: Blahopřejeme pane starosto.
That would be congratulations, Mr.
Tohle by mělo být umění.
This is supposed to be art.
Toto přestřihnout by mělo být ono.
This cut oughta be the one.
Tohle by mělo být vaše oko orla.
That's got to be your eagle's Eye.
To by mělo být jen dočasné.
That's supposed to be temporary.

Sušené ovoce by mělo být kožnaté a ohebné.
Dehydrated fruit should be leathery and fl exible.
To by mělo být skutečně samozřejmé.
This really ought to be self-evident.
To by mělo být tohle.
That would be this.
Manželství by mělo být svátostí s láskou.
Marriage is supposed to be a sacred, loving thing.
To je jednoduché, nebo by mělo být.
Tyler. he's simple, or oughta be.
On se usmíval To by mělo být emotivní.
He was smiling. it's got to be an emotional.
Co by mělo být tady?
What's supposed to be in here?
Toto stažení by mělo být menší, protože obsahuje:.
This should be a smaller download because it contains:.
Hledání správné univerzity by mělo být snadné.
Finding the right college ought to be more soulful.
Ok,0-2-32-8-Q by mělo být tudy.
Okay, Zero-two-32-eight-Q would be this way.
Tam by mělo být úžasně.
And oaxaca is supposed to be incredible.
Použití by mělo být jednoduché a bezbolestné.
Use should be easy and painless.
To by mělo být na náborových plakátech.
That ought to be on the recruiting poster.
To by mělo být s.
That would be with.
Tohle by mělo být o mně!
This is supposed to be about me!
Ovoce by mělo být ohebné, na omak jako kůže.
Fruits should be springy, leathery to the touch.
Přistěhovalectví by mělo být začleňováním.
Immigration ought to be inclusion.
Co by mělo být špatně?
What would be wrong?
Toto by mělo být taneční studio.
This is supposed to be a dance studio.
Použití tohoto produktu by mělo být příjemné.
Use of this product should be pleasant and comfortable.
To by mělo být čerstvé v té své pošahané mysli.
That ought to be fresh in your so-called mind.
To by mělo být v kuchyni, že?
That would be in the kitchen, right?
Tohle by mělo být schopný vytáhnout i tank.
This thing is supposed to be able to hoist a Sherman tank.

Výsledek: 497, Čas: 0.0129

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "by mělo být"


bude
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc