BY MĚLO BÝT DO ANGLIČTINY

Co je by mělo být do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 497, Čas: 0.1083

Český-anglický slovník

Příklady použití By Mělo Být ve větě a jejich překlady

Madlo by mělo být ve svislé poloze.
The carrying handle should be in the upright position.
Umění by mělo být živé, jasné?
Art is supposed to be alive, right?
Toto uznání a odškodnění by mělo být k dispozici i v EU.
Recognition and compensation should be available in the EU.
To by mělo být na náborových plakátech.
That ought to be on the recruiting poster.
Toto by mělo být taneční studio.
This is supposed to be a dance studio.
Těsto by mělo být husté, ale ještě by mělo dobře stékat ze lžíce.
The batter should be thick, but should drip from the spoon.
To by mělo být skutečně samozřejmé.
This really ought to be self-evident.
Financování by mělo být přesměrováno k zajištění účasti v komunitě v kontextu rodinného života.
Funding should be re-directed to ensure community participation in the context of family life.
Moje opravdové jméno by mělo být hezké.
My real name would be nice.
Tam by mělo být úžasně.
And oaxaca is supposed to be incredible.
Tohle by mělo být schopný vytáhnout i tank.
This thing is supposed to be able to hoist a sherman tank.
Hledání správné univerzity by mělo být snadné.
Finding the right college ought to be more soulful.
Co by mělo být špatně?
What would be wrong?
Ovoce by mělo být ohebné, na omak jako kůže.
Fruits should be springy, leathery to the touch.
Tohle by mělo být vaše oko orla.
That's got to be your eagle's eye.
Použití tohoto produktu by mělo být příjemné.
Use of this product should be pleasant and comfortable.
To by mělo být čerstvé v té své pošahané mysli.
That ought to be fresh in your so-called mind.
Toto přestřihnout by mělo být ono.
This cut oughta be the one.
Tohle by mělo být o mně!
This is supposed to be about me!
On se usmíval to by mělo být emotivní.
He was smiling. it's got to be an emotional.
To by mělo být v kuchyni, že?
That would be in the kitchen, right?
Spojení potrubí by mělo být co nejkratší.
The pipe connection should be as short as possible.
Chci říct, tohle by mělo být o strategii.
I mean, this is supposed to be about strategy, about anticipation.
To by mělo být dneska.
That would be today.
Řekl jste" hello" s písmenem u kde by mělo býtE.
You say hello with the letter u where the letter e oughta be.
Co by mělo být tady?
What's supposed to be in here?
Tyto licence by mělo být těžké získat a snadné ztratit.
That license ought to be hard to get and easy to lose.
Ale tohle by mělo být o mně.
But this is supposed to be about me.
To je jednoduché, nebo by mělo být.
Tyler. he's simple, or oughta be.
To by mělo být jen dočasné.
That's supposed to be temporary.

Výsledek: 497, Čas: 0.1083

SYNONYMUM

S Synonyma "by mělo být"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc