CO BY SE STALO DO ANGLIČTINY

Co je co by se stalo do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 306, Čas: 0.0513

Příklady použití Co By Se Stalo ve větě a jejich překlady

Dovedeš si domyslet co by se stalo, kdyby na tom ostrově umřel?
Can you imagine what would happen if he died on that island?
Přemýšlela jsi někdy co by se stalo, kdyby.
Do you ever wonder what might have happened if.
Ale sa vědel, co by se stalo.
But sa knew what would happen.
Napadlo tě, co by se stalo, kdyby ses netrefil?
Did you consider what might have happened if you would missed?

Přemýšlel jsem, co by se stalo, kdyby ti někdo ublížil.
I was just thinking, what would happen if someone hurt you?
Kdybych nad nimi ztratil kontrolu, co by se stalo v bitvě?
If i lost control over them, what would happen in battle?
Kdybys nejela kolem, bůhví co by se stalo.
If you didn't come along, who knows what might have happened.
Zmlkni! víš, co by se stalo, kdyby tě slyšeli?
Do you know what would happen if they heard you?
Co by se stalo, kdyby nám tohle dělal vietnam?
What would happen if vietnam were doing all this?
Co by se stalo, kdyby tento typ daně měla pouze evropa?
What would happen if only europe had this kind of tax?
Co by se stalo, kdybych tě zkusil políbit?
What would happen if i tried to kiss you?
Kdyby ti tohle ten chlápek řekl... hypoteticky, co by se stalo?
If a guy told you that... hypothetically, what would happen?
Co by se stalo, kdyby se stanice zatopila?
What would happen if the station were to be flooded?
Co by se stalo, kdyby byl nicholson gynekolog?
What would happen if nicholson was a gynecologist?
Co by se stalo, kdybys ty věci zapomněl?
What would happen if you forgot things?
Máš vůbec ponětí, co by se stalo rachel a elle?
Do you have any idea what would happen to rachel and ella?
Víš, co by se stalo brianovi, kdyby to našli poldové?
Do you know what would happen to brian if the cops found this here?
Přemýšlela jsi někdy, co by se stalo, kdybys nastoupila do letadla?
You ever wonder might have happened if you took that flight?
Bůh ví, co by se stalo, kdybyste tu nebyli.
God knows what would have happened if you hadn't been here.
A beze mě, co by se stalo s vámi?
And without me, what would become of you?
Zmizela co by se stalo?
Disappeared-- what would be the harm?
Bylo, co by se stalo tobě, kdybych umřela?
Was what would happen to you if i died.
Pořád si říkám, co by se stalo, kdyby táta ještě žil.
I keep thinking what would have happened if dad had lived.
Bůh ví, co by se stalo, kdybych nastoupil do tohoto taxíku.
God knows what would have happened if i had gotten into that cab.
A představ si, co by se stalo mému náklaďáku.
Don't mention what would have happened to my truck... oh!
Kdo ví, co by se stalo, kdybych nezačal s aikidem.
Who knows what would have happened if i had not started with aikido.
Víš, co by se mi stalo, kdybych si to nechala?
You know what would happen to me if i kept it?
Poslyšte, co by se stalo, kdybych to použil?
Look, connor, what would happen to you if i used this?
To je to, co by se stalo při řetězové reakci.
Now in a chain reaction, this is what would happen.
Ale co by se stalo, kdyby nebyl monzun v timbalu?
But what would have happened if there hadn't been a monsoon in timbal?

Výsledek: 306, Čas: 0.0513

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM

S Synonyma "co by se stalo"


"Co by se stalo" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc