CO SE TÝČE DO ANGLIČTINY

Co je co se týče do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 685, Čas: 0.091

Příklady použití Co Se Týče ve větě a jejich překlady

Co se týče původu delšího konce, existují také mnohé teorie.
As for the origins of the longer ending, a number of theories exist also.
Ale co se týče jeho syna, mathayus,
But as for his own son, mathayus,
Tak, co se týče odstranění vlasů.
Now, regarding hair removal.
Ona jen konzultuje co se týče mých předpisů.
She's just consulting regarding my prescriptions.

Oh, a co se týče otce, žádný tu není.
Oh, and as for the father there isn't one.
Co se týče tvého otce,".
And as for your father,
A co se týče jídla.
And regarding the food.
A co se týče diamantů, jeden mám na prstenu na malíčku.
And as for diamonds, i have got one on my pinkie ring.
A co se týče mě, šťastná manželka, šťastný život.
And as for me, a happy wife is a happy life.
Co se týče řešení na evropské úrovni, uvedu dva příklady.
Regarding european solutions, i should like to give two examples.
Co se týče obvinění vznesených proti konkrétní osobě, nemohu suplovat soud.
Regarding accusations against a specific person, i am not a tribunal.
A co se týče piccola, porazili jsme ho také.
And as for piccolo, we defeated him, too.
To není tvoje chyba, ale co se týče tvé terapie.
That's not your fault, but regarding your therapy.
A co se týče hvězdné flotily... tohle není jejich boj.
And as for starfleet, this isn't their fight.
A co se týče betty.
And as for betty,
Co se týče mé dcery, neřeknu ti vůbec nic.
Regarding my daughter, i don't got to tell you jack.
Co se týče mýho plánu, trojskej kůň byl na cestě.
As for my plan, the trojan horse was on its way.
Co se týče mě, život bez démonů mi otevřel více obzorů.
As for me, life without demons opened up some more avenues.
Co se týče vody, věci se u řeky změnily.
As for water, things have changed down by the river.
Co se týče ženy a dítěte, ti byly jen mé krytí.
As for the wife and kid, they were just my cover.
Co se týče mě, mojí slabostí je meridiánšan-čung.
As for me my weakness is my shanzhong meridian.
Společnost byla snesitelná, ale co se týče jídla.
The company was tolerable, but as for the food.
Co se týče tvé matky... je to velmi milá dáma.
AS FOR YOUR MOTHER... she's a VERY NICE LADY.
Děkuji zpravodaji za spolupráci, co se týče mnou navržených pozměňovacích návrhů.
I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
Pane nitrasi, co se týče komplexních finančních nástrojů, potřebujeme silnější dohled.
Mr nitras, as regards complex financial instruments, we need stronger supervision.
Přetrvává nedostatek transparentnosti co se týče zveřejňování dokumentů expertních skupin.
The lack of transparency persists with regard to the disclosure of expert groups' documents.
A konečně co se týče palestinského usmíření, které představuje významný krok.
Finally, as palestinian reconciliation is a major step.
Dosvědčí mé memorandum, co se týče data a obsahu.
He will substantiate my memorandum as to the date and the discussion.

Výsledek: 685, Čas: 0.091

SYNONYMUM

S Synonyma "co se týče"


"Co se týče" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc