Překlad "dám všem" ve Anglický

Výsledek: 702164, Čas: 0.5132


Příklady Dám Všem ve větě

Dám všem dětem kyselinu.".
I will give all the kids acid.".
Takže dám všem vědět.
So i'm gonna go let everyone know.
Nevím, ale najít ty německé stíhače, dám všem vyznamenání.
I don't know... but if i could find the nazis flying those things... i would give them each a medal.
Dám všem vědět, a jakmile přijdou výsledky testů, nechám vás propustit.
I will let everyone know, and as soon as we get your tests, we will get you discharged.
Dám všem vědět, že se dostali ven v pořádku.
I will let everyone know that they came out all right.
Dám všem znamení, jestli tam něco bude.
I will signal everyone if there's anything.
Takže závěrem, slibuji, že dám všem možnost... okusit náš med... a že provedu v našem úlu nezbytné změny... kterým
In conclusion then, i promise to give us all a chance to dip our fingers into the honey pot and make
Dám všem sestrám na patře elektrický obušek a řeknu jim, ať mu dají ránu do rozkroku.
I'm going to give every nurse on this floor an electric cattle prod and instruct them to just zap him in his" badubies.".
Dám všem vědět.
I will let everybody know.
Dala všem odpovědi.
She gave everyone the answers.
Dáme všem křesadlo.
Give everybody flint.
Dám vše dohromady.
To put it all together.
Dám všechno dopořádku.
I will make everything all right. look, here you are.
Když dám všechno chudým.
And if i give all my possessions to feed the poor-- howie.
Dám všechno oblečení zpátky.
I put all the clothes back.
A já vám dám všechno.
And i'm gonna give you everything.
Dám všechno za cigáro!
I would give anything for a drag!
Dejte všem osmihodinově směny.
Put everybody on 8-hour shifts.
Dáme všem genovou terapii.
Give everyone the gene therapy.
Dej všem týmům zelenou.
Give all teams a go.
Dáme všem ohřívací láhev.
We will give them all a hot-water bottle.
Pak dám všechno dohromady a--.
And i can get everything together and i--.
Noví majitelé dali všem přidáno.
The new owners gave everyone raises.
Podívej, dali všem odpoledne volno.
Look, they're giving everyone an afternoon off.
Rozhodl ses dát všem den volno.
You decided to give everyone the day off.
Ani když dáme všem bouchačky?
What if we get everyone guns?
Ten, který dal všem naději.
The one that gave everyone hope.
Za takovou vlast ... dám všechno!
For such a motherland, i will give everything,
Dáme všem vědět, že jsme tu.
We will let everyone know we're here.
Očividně dal všem malý číslo.
He obviously gave this little number to all of us.

Výsledek: 702164, Čas: 0.5132

VIZ TAKÉ
Viz také
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc