NA CELÉM SVĚTĚ DO ANGLIČTINY

Co je na celém světě do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 301, Čas: 0.1075

Český-anglický slovník

Příklady použití Na Celém Světě ve větě a jejich překlady

A žádná slova a žádné dopisy na celém světě, to nemůže změnit.
And no words and no letters in the whole world can change that.
Něco, co nikdo jiný na celém světě neví, kromě tebe!
Something no one else in the world knows except you.
Jsi jediným chlapem na celém světě?
You're the only guy in the whole world?
Jsi nejlepší táta na celém světě.".
You're the best dad in the whole world.".
To by způsobilo paniku na celém světě.
To do that would cause worldwide panic.
To auto znamenalo všechno na celém světě pro tebe.
That car meant everything in the world to you.
Mám nejlepší přátele na celém světě.
I have the best friends in the whole world.
Lidé na celém světě sedí jak přikovaní u svých televizorů.
Across the globe, people are glued to their television sets.
Jedná se o více než 400 jaderných reaktorů na celém světě.
We are talking about more than 400 nuclear reactors worldwide.
Jenom my dvě na celém světě.
Just us two in the world.
Je jen jediná tammy na celém světě, dobře?
There's only one tammy in the world, right?
Hrubý domácí produkt je nejznámějším opatřením na celém světě.
Gross domestic product is the best known measure worldwide.
Emise vzrůstají na celém světě a času není nazbyt.
Emissions are rising globally and time is short.
Obyčejní lidé na celém světě objevili zvláštní schopnosti.
Ordinary people across the globe discovered extraordinary abilities.
Jsi můj nejlepší kamarád na celém světě.
You're my best friend in the whole world.
To však lze říci o všech parlamentech na celém světě.
But that is true of all parliaments worldwide.
Četl jsem tam byl jen tři na celém světě.
I read there was only three in the whole world.
Žádná magie na celém světě není silnější, než láska.
Of all the magic in the world, none is more powerful than love.
Žádný jiný student na celém světě ji nemá.
No other students across the globe have it!
Jsi ten poslední člověk na celém světě, kterému bych chtěla ublížit.
You're the last person on earth that i ever wanted to hurt.
Boj se změnou klimatu je naprostou prioritou na celém světě.
The fight against climate change is an absolute priority globally.
Je to můj nejlepší kámoš na celém světě.
He's my best friend! he's my best friend in the whole world!
Regionální organizace pro rybolov jsou mimořádně důležité instituce pro řádné řízení na celém světě.
The regional fisheries organisations are extraordinarily important institutions for good management worldwide.
Jak všichni víme, regulatorní systém se zhroutil na celém světě.
As we all know, the regulatory system has failed globally.
Udává úroveň, která je inspirací pro lidi na celém světě.
Setting a standard that inspires people across the globe.
Na celém světě není nic většího než transcendence.
There is nothing on earth that is like the translation.
Nikdo jiný na celém světě to neví, kromě michaela.
No one else in the world knows that, apart from michael.
No...- co třeba mír na celém světě?
How about peace on earth?
Byli to dva nejlepší přátelé na celém světě.
They were my two best friends in the whole world.
Můj otec je nejlepší otec na celém světě.
My dad is the best dad in the world.

Výsledek: 301, Čas: 0.1075

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc