Překlad "na celém světě" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 301, Čas: 0.0122

Příklady Na Celém Světě ve větě

Mám nejlepší přátele na celém světě.
I have the best friends in the whole world.
Je jen jediná Tammy na celém světě, dobře?
There's only one Tammy in the world, right?

To však lze říci o všech parlamentech na celém světě.
But that is true of all parliaments worldwide.
Obyčejní lidé na celém světě objevili zvláštní schopnosti.
Ordinary people across the globe discovered extraordinary abilities.
Emise vzrůstají na celém světě a času není nazbyt.
Emissions are rising globally and time is short.
No...- Co třeba mír na celém světě?
How about peace on earth?
Jsi nejlepší táta na celém světě.".
You're the best dad in the whole world.".

Jenom my dvě na celém světě.
Just us two in the world.
To by způsobilo paniku na celém světě.
To do that would cause worldwide panic.
Žádný jiný student na celém světě ji nemá.
No other students across the globe have it!
Boj se změnou klimatu je naprostou prioritou na celém světě.
The fight against climate change is an absolute priority globally.
Na celém světě není nic většího než transcendence.
There is nothing on earth that is like the translation.
Jsi jediným chlapem na celém světě?
You're the only guy in the whole world?
To auto znamenalo všechno na celém světě pro tebe.
That car meant everything in the world to you.
Hrubý domácí produkt je nejznámějším opatřením na celém světě.
Gross domestic product is the best known measure worldwide.
Udává úroveň, která je inspirací pro lidi na celém světě.
Setting a standard that inspires people across the globe.
Ty jsi to nejzdravější morče na celém světě.
You're the healthiest guinea pig in the whole world.
Můj otec je nejlepší otec na celém světě.
My dad is the best dad in the world.
A to jsou mí nejlepší přátelé na celém světě.
And these are my best friends in the whole world:.
Já nejsem zodpovědný za dělníky na celém světě.
I am not responsible for workers in the world everywhere.
Byl jsi nejlepší otec na celém světě.
You're the best father in the whole world.
To je ten nejopravdovější okamžik na celém světě.
It's the truest moment in the world.
Jsi můj nejlepší kamarád na celém světě.
You're my best friend in the whole world.
To jsou moji nejlepší přátelé na celém světě.
Wade... these are my best friends in the world.
Byli to dva nejlepší přátelé na celém světě.
They were my two best friends in the whole world.
A já budu nejopovrhovanější ženou na celém světě.
And I will be the most despised woman in the world.
Je mojí nejlepší kamarádkou na celém světě.
She's my best friend in the whole world.
Četl jsem tam byl jen tři na celém světě.
I read there was only three in the whole world.
A přeju ti veškerou lásku na celém světě.
And I wish you all the love ♪ ♪ in the world.
A nakonec na celém světě.
Then the whole world.

Výsledek: 301, Čas: 0.0122

PŘÍKLADY
Příklady
SYNONYMA

S Synonyma "na celém světě"


proboha
u všech všudy
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc