NA ROZDÍL OD DO ANGLIČTINY

Co je na rozdíl od do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 77, Čas: 0.1959

Příklady použití Na Rozdíl Od ve větě a jejich překlady

Myslíš na rozdíl od tohohle ráje?
You mean as opposed to this paradise we're on?
Avšak na rozdíl od tohoto široce rozšířeného pohledu,
But contrary to this widely-held view,
Na rozdíl od koho?
Ale na rozdíl od toho, si to užijeme.
But apart from that, we're going to have a great time.

Na rozdíl od ostatních bratrů?
As opposed to the other brothers.
Plastická operace, na rozdíl od.
Plastic surgery, contrary to-.
Na rozdíl od tohoto místa.
In contrast to this place.
Na rozdíl od všech těch dobrých?
Contrary to all good news then?
Jeho manželka z dávných let, na rozdíl od jeho staré manželky.
His wife from years ago, as opposed to his old wife.
Proto na rozdíl od smutečních shromáždění, všechny slavnostní akce jsou přísně zakázány.
Therefore, apart from mourning gatherings, all popular events are strictly forbidden.
Ale na rozdíl od toho, oni zničili mi.
But apart from that, have they ruined me.
Hej, na rozdíl od uhýbání se od kulek po zbytek jejího života?
Yeah, as opposed to dodging bullets for the rest of her life?
Na rozdíl od rady předložil parlament v tomto ohledu konkrétní čísla.
In contrast to the council, parliament has given specific figures in this regard.
A na rozdíl od vaší vlasti, rozsudky bývají vykonány do týdne.
And, unlike in your country, sentences are carried out within a week.
Na rozdíl od každodenní zkušenosti, čas nemusí vůbec proudit.
Contrary to everyday experience, time may not flow at all.
Na rozdíl od vás tu mám důležité jednání!
Unlike some of you, i have a very important meeting!
Na rozdíl od lidí se libido vulkánců časem zvětšuje.
Unlike in humans, the vulcan libido increases with time.
Na rozdíl od nás, okolo domu by běhali nějaké mladé ženy.
Apart from them, there would be some young women around our house.
Na rozdíl od předchozích řečníků se domnívám, že cíle nabyly špatné.
In contrast to what previous speakers have said, the goals were not wrong.
Na rozdíl od práce pro DMV?
As opposed to working for the DMV?
Na rozdíl od zpráv, vězení není tonikem pro ducha.
Contrary to reports, prison is not a tonic for the spirit.
Na rozdíl od vraždy, kterou jsi spáchal.
As opposed to a murder you did commit.
Na rozdíl od ostatních miluju filmy s elvisem.
Unlike some of the other guys, i love the elvis movies.
Na rozdíl od toho, co si myslíš, jsem na tvé straně.
Contrary to what you may think, i'm on your side.
Na rozdíl od práce, nic jiného ji nezajímá.
Apart from work, nothing interests her.
Na rozdíl od jejího postavení, ona je také umělec.
Apart from her status, she is also an artist.
Na rozdíl od jiných případů musí být důkazy a záznamy znovu prověřeny.
Contrary to other cases... the evidence and records must all be re-investigated.
Na rozdíl od lidí?
As opposed to people?
Na rozdíl od toho, co se říká, samotář nejedná jen sám.
Contrary to what they say, this loner isn't working alone.
Na rozdíl od" zrovna mě unesli!".
As opposed to," i have just been abducted.".

Výsledek: 77, Čas: 0.1959

VIZ TAKÉ

Viz také


SYNONYMUM

S Synonyma "na rozdíl od"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc