SE TO STALO DO ANGLIČTINY

Co je se to stalo do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 2724, Čas: 0.147

Příklady použití Se To Stalo ve větě a jejich překlady

Ale myslela jsem, že se to stalo ve wisconsinu.
But i think it happened in wisconsin.
Předtím než se to stalo rodinným tábořištěm, které celé ohradili.
Before it became a family compound that's all gated.
Ale pak se to stalo znova.
But then it happened again.
A pak se to stalo a já byla ... nepřipravena.
And then it happened, and i was unprepared.

Potřebuju jen vědět, jestli se to stalo během zločinu.
I just need to know whether it occurred during the crime.
A pak se to stalo naším vyjímečným místem, vyjímečným jídlem.
And then, it became our special place, our special dish.
Tunney opřel, že by vůbec byl v oblasti, kde se to stalo.
Tunney denied he was ever in the area where it occurred.
Jestli chceš zapomenout, že se to stalo, fajn.
If you want to forget it happened, fine.
Nesmíme dovolit, aby se to stalo i tady.
We must not let it happen here.
Pak se to stalo zvykem.
Then it became a habit with him.
Protože tak se to stalo.
Because this is how it happens.
Každý oplzlý detail, přesně jak se to stalo.
Every dirty detail, exactly as it occurred.
Nedovol, aby se to stalo znovu.
Don't let it happen again.
Časem se to stalo mojí součástí.
In time, it became a part of who i was... who.
A jedné noci se to stalo.
And one night it happened.
Nechci, aby se to stalo zase.
I don't want it happening again.
Viděl jsem jak se to stalo už milionkrát.
I have seen it happen a million times.
Byl tak dlouho přinucen mlčet, že se to stalo podmíněnou reakcí.
He was rendered silent for so long, it became a conditioned response.
Řekněme že by se to stalo při večeři.
Let us say it happens during dinner.
Není divu, meridian byl v nehmotném stavu, když se to stalo.
Meridian was in a non-corporeal state when it occurred.
Takže se to stalo, když byla zabita?
So it happened when she was killed?
A pak se to stalo- ta událost nyní ovládá celý můj život.
And then it happened- the event that dominates my life.
Viděl jsem, jak se to stalo, v mém snu.
I saw it happening in my dream.
Prostě se to stalo.
Just... it happens.
Kde jste byl když se to stalo?
Where were you when it occurred?
Potřebuješ jen aby se to stalo.
You just need to let it happen.
A potom, nějak nevysvětlitelně... se to stalo.
And then, by an inexplicable somehow... it became.
Takže, později se to stalo znovu.
So, later it happened again.
Co máme udělat, aby se to stalo ještě toto jaro?
What do we have to do, then, to make it happen this spring?
Někdy se to stalo už za tři minuty.
We had reports of it happening in as little as three minutes.

Výsledek: 2724, Čas: 0.147

VIZ TAKÉ

Viz také


"Se to stalo" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc