Překlad "se to stalo" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 1254, Čas: 0.089


Příklady Se To Stalo ve větě

Se to stalo znova... a znova a znova.
It happened again... it happened again and again and again.
Předtím než se to stalo rodinným tábořištěm, které celé ohradili.
Before it became a family compound that's all gated.
A tehdy, proti vší pravděpodobnosti... se to stalo!
And thus against all probabilities, it happened:.
Potřebuju jen vědět, jestli se to stalo během zločinu.
I just need to know whether it occurred during the crime.
Ale myslela jsem, že se to stalo ve wisconsinu.
But i think it happened in wisconsin.
A pak se to stalo naším vyjímečným místem, vyjímečným jídlem.
And then, it became our special place, our special dish.
Tunney opřel, že by vůbec byl v oblasti, kde se to stalo.
Tunney denied he was ever in the area where it occurred.
Pak se to stalo zvykem.
Then it became a habit with him.
Nesmíme dovolit, aby se to stalo i tady.
We must not let it happen here.
Ale pak se to stalo znova.
But then it happened again.
Časem se to stalo mojí součástí.
In time, it became a part of who i was... who.
Každý oplzlý detail, přesně jak se to stalo.
Every dirty detail, exactly as it occurred.
A pak se to stalo a já byla ... nepřipravena.
And then it happened, and i was unprepared.
Nedovol, aby se to stalo znovu.
Don't let it happen again.
Protože tak se to stalo.
Because this is how it happens.
Viděl jsem jak se to stalo už milionkrát.
I have seen it happen a million times.
Jestli chceš zapomenout, že se to stalo, fajn.
If you want to forget it happened, fine.
Nechci, aby se to stalo zase.
I don't want it happening again.
Byl tak dlouho přinucen mlčet, že se to stalo podmíněnou reakcí.
He was rendered silent for so long, it became a conditioned response.
Není divu, meridian byl v nehmotném stavu, když se to stalo.
Meridian was in a non-corporeal state when it occurred.
Řekněme že by se to stalo při večeři.
Let us say it happens during dinner.
Viděl jsem, jak se to stalo, v mém snu.
I saw it happening in my dream.
A jedné noci se to stalo.
And one night it happened.
Prostě se to stalo.
Just... it happens.
Potřebuješ jen aby se to stalo.
You just need to let it happen.
A potom, nějak nevysvětlitelně... se to stalo.
And then, by an inexplicable somehow... it became.
Kde jste byl když se to stalo?
Where were you when it occurred?
Někdy se to stalo už za tři minuty.
We had reports of it happening in as little as three minutes.
Co máme udělat, aby se to stalo ještě toto jaro?
What do we have to do, then, to make it happen this spring?
Ať už se to stalo ten den nebo jiný den,
Whether it happens this day or any other day,

Výsledek: 1254, Čas: 0.089

VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "se to stalo"


stalo se to
to se stává
to došlo
se to dělo
se to děje
odehrává se
seběhlo se to
na to dojde
náhodou to
to vyjít
se to přihodí
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc