VŠIML JSEM SI DO ANGLIČTINY

Co je všiml jsem si do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 473, Čas: 0.0734

Český-anglický slovník

Příklady použití Všiml Jsem Si ve větě a jejich překlady

A všiml jsem si,
And i noticed.
Všiml jsem si vašeho divnýho chování.
I saw your strange procedure.
Všiml jsem si, že jsou tlusté.
I noticed they were fat.
A všiml jsem si, že tam stojí dodávka econoline.
And i see there's an econoline van down there.
A všiml jsem si tebe, stu.
And i noticed you, stu.
Když nás vyhazoval všiml jsem si na jeho paži starýho tetování.
When he gave us the heave-ho, i saw an old tattoo on his arm.
Thomasi, všiml jsem si vašeho oka.
Thomas, i noticed your eye before.
Všiml jsem si, že nás jack sleduje.
I saw jack following us.
Všiml jsem si vás a té dívky.
I spotted you and the girl.
Jistě, všiml jsem si že jste uvolnili fotografii řidiče do médií.
Sure, i see you released a photo of the driver to the media.
Víte, všiml jsem si, že váš systém očíslování boxů je chybný.
You know, i noticed your box-numbering system is off.
No, všiml jsem si neobyčejnýho kousku.
Well, i spotted an exceptional item.
Ated.. všiml jsem si, že zde máme dnes nového clena.
Now, i notice we have a new member with us today.
Všiml jsem si, že si sundala rodinný portrét.
I see you took down the family portrait.
Všiml jsem si vašeho výrazu, když vás žádal, abyste počkala vy na něj.
I saw your face when he asked you to wait.
Všiml jsem si, že koukáte na moje hodinky.
I see you're looking at my watch.
A všiml jsem si, že to dělají jinak než muži.
And i notice that they do it differently from men.
Všiml jsem si toho chvíli na to, ale... cítíš se líp?
I spotted it a while back, but-- are you feeling better?
Všiml jsem si, že máš taky volno sedmou hodinu.
I saw you had seventh period free.
Jo, všiml jsem si tvé medaile.
Yeah, i noticed your medal.
Jo, všiml jsem si, že svatí dělají často velmi špatná rozhodnutí.
Yeah, i notice that saints often make some very bad decisions.
Všiml jsem si vás hned, jak jste vešel.
I spotted you soon as you walked in.
No a všiml jsem si, že tvůj otec tam není.
And, well, i noticed that your father isn't on it.
Všiml jsem si, že poslední dobou zkoušíš všechno po mně.
Lately, i see you trying everything i do.
Všiml jsem si malého, skoro nepostřehnutelného vroubkování podél horního lemu.
I saw small, almost imperceptible indentations along the upper fringe.
Takže, všiml jsem si, že všichni obyvatelé jsou pryč.
So, i notice all the residents are gone.
Všiml jsem si, že trávíš hodně času se shawnem.
I see you have been spending a lot of time with shawn.
Všiml jsem si, že jste tam mluvil japonsky.
I spotted you speaking japanese over there.
Všiml jsem si tě.
I noticed you.
Všiml jsem si tě u baru, když jsem čekal na clema.
I saw you across the bar while i was waiting for clem.

Výsledek: 473, Čas: 0.0734

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc