Překlad "v souladu s" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 992, Čas: 0.2046

in accordance with in line with according to in compliance with consistent with in conformity with in keeping with in harmony with complying with compatible with pursuant to in agreement with in accord with conform to in conformance with compliant with

Příklady V Souladu S ve větě

testy pro prostředí v souladu s ISO 7176-9 neuplatňuje se.
environmental test in accordance with ISO 7176-9 n.
A jsou vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty:.
And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents:.
Budete jednat v souladu s našimi sociálními závazky a závazky k životnímu prostředí.
Act in line with our environmental and social engagements.
Doporučuje se provádět kontroly v souladu s bezpečnostními předpisy a pokyny.
It is recommended to perform inspections according to the safety regulations and advises.
Veškerá recyklace se provádí v souladu s evropskými normami.
All recycling is carried out in line with european standards.
Likvidaci odpadů provádějte pečlivě a v souladu s místními zákony a předpisy.
Dispose of waste materials carefully and in accordance with local laws and regulations.
Vždy se zbavte škodlivého prachu v souladu s právem a správními předpisy.
Always dispose of harmful dust according to laws and regulations.
Zařízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu s platnými mezinárodními bezpečnostními předpisy.
This appliance was designed and manufactured in compliance with current international safety standards.
Budete využívat duševní vlastnictví v souladu s nastavenými pokyny společnosti ontex.
Use our intellectual property in line with the ontex guidelines in place.
Diagnostické informace se zobrazují v souladu s normou NAMUR NE 107.
This diagnostic information is displayed in accordance with NAMUR standard NE 107.
Výrobek je v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy evropských směrnic.
The product is in accordance with the applicable safety standards in the european directives.
Je to vhodné, čestné a v souladu s hodnotami společnosti commscope?
Is it appropriate, honest and consistent with commscope values?
Její metabolický potenciál je využit v souladu s genetickou informací z cizího subjektu.
Its metabolic potential was utilised according to genetic information from a foreign entity.
Tato opatření budou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.
Such measures will be continuously enhanced in line with technological developments.
Zařízení s “ pozitivní akcí ” v souladu s normou EN 12729.
Positive action safety device in compliance with standard EN 12729.
Tento požadavek není v souladu s ustanoveními výše uvedených úmluv.
Such a requirement is not consistent with the provisions of the aforementioned conventions.
Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnou harmonizační legislativou unie.
The object of the declaration is in conformity with the relevant union harmonisation legislation.
Finanční data musí být archivována v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví.
The financial data must be archived in accordance with the legal regulations governing accounting.
Je normální očekávat odpověď v souladu s pravidly EU.
It is normal to expect a reply in line with EU rules.
Montáž se musí provádět v souladu s platnými normami a předpisy.
Installation must be carried out in compliance with current standards and regulations.
Prvky označení * označování v souladu s nařízením( ES).
Label elements * labelling according to regulation( EC) no 1272 / 2008.
Tento spotřebič byl navržen a vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.
This appliance has been designed and manufactured in compliance with international safety standards.
Je v souladu sp&11; íslušnými ustanoveními následujících sm rnic EC.
Is in conformity with the provisions of the following other ec-directives.
A to je v souladu s vaší politikou omezené benevolence?
And that's in line with your policy of limited benevolence?
Zařízení zlikvidujte jako elektronický odpad v souladu s místními předpisy.
Discard your device as electronic waste according to local regulations.
Způsob jednání je rovněž v souladu s danými okolnostmi.
The style of the deliberations is also in keeping with the circumstances.
Společnost GE má právo celosvětově přenášet osobní údaje, v souladu s platnou legislativou.
GE may transfer personal information globally, consistent with applicable law.
Povinnost informovat v souladu s německým předpisem pro baterie, battg:.
Duty to inform in accordance with german battery directive, battg:.
Ústní pozměňovací návrh pana landbergise není v souladu s tímto rozhodnutím.
The oral amendment proposed by mr landsbergis is not in line with this decision.
Vaše citlivost je v souladu s vaším humanismem,
Yes! your sensitivity is in harmony with your humanitarian conscience.

Výsledek: 992, Čas: 0.2046

VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "v souladu s"


podle toho
dodržování
odpovídají
v závislosti na
souviset s
na základě
podle nich
přizpůsobit
ve shodě s
odpovídající
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc