V SOULADU S DO ANGLIČTINY

Co je v souladu s do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 992, Čas: 0.0632

Český-anglický slovník

Příklady použití V Souladu S ve větě a jejich překlady

testy pro prostředí v souladu s ISO 7176-9 neuplatňuje se.
environmental test in accordance with ISO 7176-9 n.
A jsou vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty:.
And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents:.
Budete jednat v souladu s našimi sociálními závazky a závazky k životnímu prostředí.
Act in line with our environmental and social engagements.
Doporučuje se provádět kontroly v souladu s bezpečnostními předpisy a pokyny.
It is recommended to perform inspections according to the safety regulations and advises.
Veškerá recyklace se provádí v souladu s evropskými normami.
All recycling is carried out in line with european standards.
Likvidaci odpadů provádějte pečlivě a v souladu s místními zákony a předpisy.
Dispose of waste materials carefully and in accordance with local laws and regulations.
Vždy se zbavte škodlivého prachu v souladu s právem a správními předpisy.
Always dispose of harmful dust according to laws and regulations.
Zařízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu s platnými mezinárodními bezpečnostními předpisy.
This appliance was designed and manufactured in compliance with current international safety standards.
Budete využívat duševní vlastnictví v souladu s nastavenými pokyny společnosti ontex.
Use our intellectual property in line with the ontex guidelines in place.
Diagnostické informace se zobrazují v souladu s normou NAMUR NE 107.
This diagnostic information is displayed in accordance with NAMUR standard NE 107.
Výrobek je v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy evropských směrnic.
The product is in accordance with the applicable safety standards in the european directives.
Je to vhodné, čestné a v souladu s hodnotami společnosti commscope?
Is it appropriate, honest and consistent with commscope values?
Její metabolický potenciál je využit v souladu s genetickou informací z cizího subjektu.
Its metabolic potential was utilised according to genetic information from a foreign entity.
Tato opatření budou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.
Such measures will be continuously enhanced in line with technological developments.
Zařízení s “ pozitivní akcí ” v souladu s normou EN 12729.
Positive action safety device in compliance with standard EN 12729.
Tento požadavek není v souladu s ustanoveními výše uvedených úmluv.
Such a requirement is not consistent with the provisions of the aforementioned conventions.
Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnou harmonizační legislativou unie.
The object of the declaration is in conformity with the relevant union harmonisation legislation.
Finanční data musí být archivována v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví.
The financial data must be archived in accordance with the legal regulations governing accounting.
Je normální očekávat odpověď v souladu s pravidly EU.
It is normal to expect a reply in line with EU rules.
Montáž se musí provádět v souladu s platnými normami a předpisy.
Installation must be carried out in compliance with current standards and regulations.
Prvky označení * označování v souladu s nařízením( ES).
Label elements * labelling according to regulation( EC) no 1272 / 2008.
Tento spotřebič byl navržen a vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.
This appliance has been designed and manufactured in compliance with international safety standards.
Je v souladu sp&11; íslušnými ustanoveními následujících sm rnic EC.
Is in conformity with the provisions of the following other ec-directives.
A to je v souladu s vaší politikou omezené benevolence?
And that's in line with your policy of limited benevolence?
Zařízení zlikvidujte jako elektronický odpad v souladu s místními předpisy.
Discard your device as electronic waste according to local regulations.
Způsob jednání je rovněž v souladu s danými okolnostmi.
The style of the deliberations is also in keeping with the circumstances.
Společnost GE má právo celosvětově přenášet osobní údaje, v souladu s platnou legislativou.
GE may transfer personal information globally, consistent with applicable law.
Povinnost informovat v souladu s německým předpisem pro baterie, battg:.
Duty to inform in accordance with german battery directive, battg:.
Ústní pozměňovací návrh pana landbergise není v souladu s tímto rozhodnutím.
The oral amendment proposed by mr landsbergis is not in line with this decision.
Vaše citlivost je v souladu s vaším humanismem,
Yes! your sensitivity is in harmony with your humanitarian conscience.

Výsledek: 992, Čas: 0.0632

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc