V TÉTO OBLASTI DO ANGLIČTINY

Co je v této oblasti do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1076, Čas: 0.1462

Příklady použití V Této Oblasti ve větě a jejich překlady

Od té doby odvedli vývojáři TUNZE v této oblasti úctyhodný kus práce.
Since then, TUNZE has accomplished major developments in this area.
Bylo by možné použít nástroj oira ke zlepšení posuzování rizik v této oblasti?
Could oira be used to improve risk assessment in this area?
Vedoucí vědecký pracovník v této oblasti je guy berthault.
The leading scientist in this field is guy berthault.
Proč dovolí, aby v této oblasti vládla beztrestnost?
Why does it allow impunity to reign in this region?

Příklady nejlepší praxe v této oblasti budou zkoumány v následující sekci.
Examples of best practice in this field will be examined in the following section.
Tím byla rozšíře- na stávající licence o nové služby v této oblasti.
This expanded the existing license to include new services in this area.
Během této doby se situace v této oblasti zásadně změnila.
In the course of this period, the situation in this region has changed profoundly.
EIB se musí v této oblasti zlepšit.
The EIB must improve in this area.
Zpravodaj v této oblasti odvedl vynikající práci.
The rapporteur has done an excellent job in this regard.
Spolupráce s ostatními zeměmi hraje v této oblasti velikou roli.
Cooperation with other countries plays an enormous role in this field.
V roce 2009 došlo v této oblasti ke zlepšením.
There were improvements in 2009 in this regard.
Mezinárodní trestní soud by v této oblasti mohl být užitečným nástrojem.
The international criminal court could be a useful tool in this area.
Několik zemí má v této oblasti bohužel stále dosti vážné problémy.
Regrettably, there are still several countries that have serious problems in this domain.
Jste zřejmě také odborník v této oblasti, ale nedokážu si.
You're obviously also an expert in this field, but i don't recognise.
Ohnivé drahokamy jsou v této oblasti nelegální.
Flamegems are illegal in this region.
Očekáváme vaše návrhy v této oblasti.
We await your proposals in this regard.
My, sociální demokraté, očekáváme v této oblasti lepší opatření a lepší návrhy.
We social democrats expect better measures and better proposals in this area.
Jsem velmi vděčný za vaši podporu v této oblasti.
I am very grateful for you support on this issue.
Vítáme aktivní úlohu komise v této oblasti.
We welcome the active role of the commission in this domain.
Z toho důvodu několik nevládních organizací vydalo v této oblasti různé studie.
For this reason, several ngos have published various studies in this field.
Rozumím, že jste byli v této oblasti po nějakou dobu.
I understand you have been in this region for quite some time.
Umožní nám zhodnotit tu nejlepší metodu výpočtu v této oblasti.
It will allow us to assess the best calculation methods in this field.
Jaká je evropská strategie v této oblasti?
What is the european strategy on this issue?
Nejrozšířenějšími býložravci v této oblasti jsou edmontosauři žijící ve stádech.
The most common plant-eater in this region is the highly social edmontosaurus.
Je třeba být v této oblasti celkově rychlejší.
We need to be faster in this regard in general.
EU a komise se musí v této oblasti více angažovat.
The EU and the commission must do more in this area.
Podívejte se, co se v této oblasti skutečně děje.
Take a look at what is really going on in this sector.
Harmonizace v této oblasti je zcela jednoduše nemožná.
Harmonisation in this sector is quite simply impossible.
Podle mých informací je v této oblasti.
My information says it's in this area.
Ale je v této oblasti.
But it is in this vicinity.

Výsledek: 1076, Čas: 0.1462

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM

"V této oblasti" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc