V ZÁVISLOSTI NA DO ANGLIČTINY

Co je v závislosti na do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 469, Čas: 0.107

Český-anglický slovník

Příklady použití V Závislosti Na ve větě a jejich překlady

Teplota se může lišit v závislosti na vlastnostech a osobní chuti!
The temperature can vary depending on the properties of the foods and personal taste!
Proveďte odpovídající opatření v závislosti na příznaku.
Take an appropriate measure according to the symptom.
Interval záblesků mezi1–3,5 s v závislosti na použití na baterie/ se síťovým kabelem.
Flash interval between 1-3 . 5s depending on battery/ mains connected use.
Nastavte teplotu v závislosti na hodnotě potřebné pro použitý vosk.
Set the temperature according to the value required by the wax used.
Inteligentní osvětlení v závislosti na dané situaci.
Intelligent provision of light based on a given situation.
Proudové výstupy musejí být připojeny v závislosti na verzivstupů/výstupů.
The current outputs must be connected depending on the version!
Dosah se může snížit v závislosti na prostředí, překážkách nebo rušení.
The range can decrease depending on the environment, obstacles or interference.
Nabíjecí napětí bude nyní upravováno v závislosti na naměřené teplotě baterie.
The charging voltage is adjusted according to the temperature measured.
Hodnocení výukových nemocnic se mění v závislosti na spoustě věcí.
The rankings of teaching hospitals change based on any number of things.
Potom můžeme to samé potrénovat v závislosti na všech ostatních segmentech.
Then we can train the same also in relation to all our other segments.
C++ umožňuje některá omezení, v závislosti na složitosti úniku.
C + + allows for some restrictions based on the complexity of the leakage.
Aktivace rozšířené zóny( v závislosti na modelu).
Activation of extended zone( depending on the model).
Stupeň filtrace v závislosti na třídě použité filtrační tkaniny.
Filtration stages in dependence on the class of filtration fabric used.
Stanovte potřebný průřez kabelu v závislosti na délce kabelu podle obr.
Determine the required cross section of the cable in relation to the cable length according to fig.
Nabíjecí napětí je upraveno v závislosti na teplotě baterie.
The charging voltage is adjusted according to the battery temperature.
v závislosti na konfiguraci počítače může program automaticky zahájit činnost.
depending on the computer configuration, the installation program may automatically start.
Měřítko indikuje správné seřízení v závislosti na šířce pilového pásu.
The scale indicates the correct adjustment in dependence on the band saw blade width.
Jsou shrnuty některé orientační údaje proudu v závislosti na průměru elektrod.
Summarises some indicative values for the current in relation to electrode diameter.
Ikona se změní v závislosti na funkci programu.
The icon will change according to the function of the program.
Podle tohoto článku legenda žije nebo umíra v závislosti na sociální významnosti.
According to this article a legend lives or dies based on its social relevancy.
V závislosti na zvoleném programu zazní během druhého hnětení opakované pípnutí.
According to the programme selected a repeated beep can be heard during the second kneading process.
V závislosti na použitém kotli by mělo být zvoleno následující:.
Depending on the used boiler, this should be chosen as follows:.
Povrch šestiúhelníku v závislosti na vzdálenosti od středu.
The surface of a hexagon... in relation to the radius of the circumference?
V závislosti na zvoleném programu zazní během druhého.
According to the programme selected a repeated beep can be.
V závislosti na oblasti může být součástí dodávky výrobku kabel rozhraní.
Depending on the area, the interface cable may be included with the product.
Povolený provozní tlak, uvedený níže a v závislosti na jmenovitém tlaku příruby.
Allowable operating pressure, as given below and according to the flange pressure rating.
V závislosti na zvoleném režimu můžete zapnout jednu nebo dvě.
Depending on the mode you can turn one or two stove burners.
Správný utahovací moment se může lišit v závislosti na typu nebo rozměrech šroubu.
The proper fastening torque may differ depending upon the kind or size of the bolt.
V závislosti na typu plynu nastavte parametr F02 dle.
Set parameter F02 according to the gas used, as descri-.
Doba programu se bude lišit v závislosti na přesném složení náplně.
The programme time will vary dependant on the exact make up of the load.

Výsledek: 469, Čas: 0.107

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc