ÚPRAVÁCH DO NĚMČINY

Překlad Úpravách do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 68, Čas: 0.0374

Příklady použití Úpravách ve větě a jejich překlady

Sdělení komise o technických úpravách metody stanovování referenčních úrokových sazeb diskontních sazeb.
Mitteilung der Kommission über eine technische Anpassung der Methode zur Festsetzung der Referenzzins- und Abzinsungssätze.
Uživateli přesně padnout po nutných úpravách.
Dem Träger nach erforderlicher Anpassung passen.

Den änderungen

Otázkou však je zda nejdeme při úpravách pravidel globalizačního fondu až příliš daleko.
Die Frage stellt sich aber, ob wir mit den Änderungen bezüglich der Bestimmungen des Globalisierungsfonds zu weit gehen.
Při úpravách stávajících nástrojů však bude třeba nezanedbat platné mezinárodní povinnosti dohody.
Die Änderungen an den bestehenden Instrumenten müssen jedoch den bestehenden Verpflichtungen und internationalen Übereinkünften Rechnung tragen.

Die anpassungen

Nařízení rady ES č. 1275/94 ze dne 30. května 1994 o úpravách režimů v kapitolách o rybolovu aktu o přistoupení španělska portugalska.
VERORDNUNG(EG) nr. 1275/94 DES RATES vom 30. Mai 1994 über die Anpassungen der in den Kapiteln"Fischerei" der Akte über den Beitritt Spaniens und Portugals vorgesehenen Regelung.
N aktu o podmínkách přistoupení rakouské republiky finské republiky švédského království o úpravách smluv na nichž je založena evropská unie úř. věst.
N: Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge ABl.

Änderung

Při počátečním výpočtu individuálních stropů pro nároky na prémie jejich následných úpravách se používají pouze celá čísla.
Bei der ersten Berechnung der für die Prämienansprüche geltenden erzeugerspezifischen Obergrenzen und bei ihrer späteren Änderung werden nur volle Zahlen berücksichtigt.
Příslušné subjekty musí nicméně být o významných úpravách informovány.
Die zuständigen Stellen werden jedoch über wesentliche Änderungen unterrichtet.
Jiné příklady vět
Rada rozhoduje o případných úpravách původně stanovených hospodářsko-politických podmínek.
Der Rat entscheidet über etwaige Anpassungen der ursprünglich festgesetzten wirtschaftspolitischen Bedingungen.
Na základě této zprávy rada rozhodne o všech nezbytných úpravách režimu.
Der Rat beschließt auf der Grundlage dieses Berichts über jede erforderliche Anpassung dieser Regelung.
Úpravách vypouštění odpadních vod ;
Vorschriften für die Abwassereinleitung;
Podrobnější informace o dávkování bortezomibu jeho úpravách viz SPC bortezomibu.
Für genauere Informationen bezüglich Dosierung und Dosismodifikation von Bortezomib ist die Fachinformation von Bortezomib zu beachten.
Po nějakých úpravách by fungoval.
Mit einigen Korrekturen würde es funktionieren.
Pokračovat v úpravách.
Bearbeitung fortsetzen.
Podnikáme spolu v krajinářských úpravách.
Welches Geschäft? Wir haben zusammen eine Landschaftschaft- und Gartenbaufirma.
Nahráli si detailní informace o úpravách genomů.
Sie haben Informationen heruntergeladen, die die Modifikation des Erbgutes beschreiben.
Diskutuje se o některých úpravách à la marge například pokud se týká mírových misí.
Es sind einige Anpassungen à la marge in der Diskussion, zum Beispiel für Friedensmissionen.
Tato směrnice aniž je dotčen postup uvedený v článku 17 o technických úpravách samostatné směrnice mohou být měněny postupem podle článku 118a smlouvy.
Diese Richtlinie und- unbeschadet des Verfahrens nach Artikel 17 für technische Anpassungen- die Einzelrichtlinien können nach dem Verfahren des Artikels 118 a des Vertrages geändert werden.
Poskytnutí konkrétních výhod mladým zemědělcům jim může pomoci při zahájení činnosti strukturálních úpravách hospodářství po počátečním zavedení.
Junglandwirten kann die Erstniederlassung und die spätere strukturelle Anpassung ihrer Betriebe durch eine spezielle Förderung vereinfacht werden.
Při výlučně technických úpravách samostatných směrnic uvedených v čl. 16 odst. s přihlédnutím.
Bei rein technischen Anpassungen in den in Artikel 16 Absatz 1 genannten Einzelrichtlinien unter Berücksichtigung.
Podpora je poskytována mladým zemědělcům do 40 let na pomoc při zahajování činnosti při strukturálních úpravách jejich zemědělských hospodářství po zahájení činnosti.
Es werden Junglandwirte(jünger als 40 Jahre) gefördert, um ihre Niederlassung und die strukturelle Anpassung ihrer landwirtschaftlichen Betriebe nach der Niederlassung zu erleichtern.
Malé státy dosahují lepších výsledků v úpravách veřejné politiky uvolňování trhů práce budování solidního konkurenčního rámce usnadňování přeshraničních převzetí fúzí.
Kleinen Staaten gelingt es besser, Anpassungen im Bereich Public Policy vorzunehmen, ihre Arbeitsmärkte zu liberalisieren, ein solides Rahmenwerk für den Wettbewerb zu schaffen und grenzübergreifende Übernahmen und Firmenzusammenschlüsse zu erleichtern.
Rada na návrh komise jednomyslně rozhodne o všech nezbytných úpravách tohoto rozhodnutí zejména o částkách stanovených v příloze II.
Beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission einstimmig die erforderlichen Anpassungen dieses Beschlusses, insbesondere die Änderung der in Anhang II A vorgesehenen Beträge.
Nařízení rady EHS č. 3577/90 ze dne. prosince 1990 o nezbytných přechodných opatřeních úpravách v oblasti zemědělství v důsledku sjednocení německa.
VERORDNUNG(EWG) nr. 3577/90 DES RATES vom 4. Dezember 1990 über die für die Landwirtschaft erforderlichen Übergangsmaßnahmen und Anpassungen aufgrund der Herstellung der deutschen Einheit.
Při úpravách stavu eurobankovek v oběhu uvnitř eurosystému se musí přihlížet ke zvláštní situaci lucemburského velkovévodství vyplývající z jeho nedávné měnové historie.
Bei den Anpassungen der Intra-Eurosystem-Salden aus dem Euro-Banknotenumlauf muss die besondere Situation des Großherzogtums Luxemburg aufgrund dessen jüngster Währungsgeschichte berücksichtigt werden.
Akt o podmínkách přistoupení bulharské republiky rumunska o úpravách smluv na nichž je založena evropská unie.
Akte über die Bedingungen des Beitritts der Bulgarischen Republik und Rumäniens und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge.
Proto výbor navrhuje aby se úvaha o úpravách politiky rozvoje venkovských oblastí na období 2007-2013 opírala o závěry této konference.
Deshalb schlägt der Ausschuss vor, die Überlegungen für die Anpassungen der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums für den Zeitraum 2007-2013 auf die Schlussfolgerungen dieser Konferenz zu stützen.
O úpravách převodu důchodových práv na jinou instituci zaměstnaneckého penzijního pojištění v případě ukončení pracovního poměru.
Die Modalitäten der Übertragung von Anwartschaften auf eine andere Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
odvozeny ze stavů z jiných údajů včetně údajů o úpravách z přecenění vykázaných měnovými finančními institucemi viz část.
anderen Daten, einschließlich der von den MFIs gemeldeten Daten über Bereinigungen infolge Neubewertung, abgeleitet sind siehe Teil 5.
zásadách prioritách dílčích cílech podmínkách přístupového partnerství jak budou předloženy turecku stejně tak o jeho pozdějších podstatných úpravách.
Bedingungen der Beitrittspartnerschaft, die der Türkei vorgeschlagen wird, sowie über die wesentlichen Anpassungen, die später daran vorgenommen werden.

Výsledek: 68, Čas: 0.0374

Viz také


podstatných úpravách
wichtige anpassungen die wesentlichen anpassungen

"Úpravách" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc