ÚPRAVÁM DO NĚMČINY

Překlad Úpravám do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 44, Čas: 0.0432

Příklady použití Úpravám ve větě a jejich překlady

Navzdory určitým úpravám se bude hlasování které se uskuteční. dubna zabývat v podstatě stejnou otázkou.
Trotz einiger Änderungen sind sie in der für den 9. April anberaumten Abstimmung im Grunde mit dem gleichen Geschäft konfrontiert.
Pokud jde o nařízení č. 1408/71 dochází k úpravám v několika přílohách jež je doprovázejí.
In Bezug auf die Verordnung Nr. 1408/71 werden Änderungen in mehreren Anhängen des Textes vorgenommen.
K jednotlivým úpravám.
Zu den einzelnen Regelungen.
Je proto nezbytné přihlédnout ke zvláštním úpravám které vstoupily v platnost dnem. března 2001 při provádění výše uvedených
Bei der Anwendung der vorgenannten Bestimmungen der Verordnung(EG) nr. 800/1999 ist dieser besonderen Regelung, die am 1. März 2001 in Kraft getreten ist,

Berichtigungen

( změny , úpravy , pozměňovací návrhy )
Přechodné období ve vztahu k úpravám v důsledku přecenění.
Übergangszeitraum für Berichtigungen infolge Neubewertung.
Přitom však bude zabráněno dvojím úpravám zejména u slev z ceny smluvních pokut.
Dabei wird jede doppelte Berichtigung vermieden, insbesondere für Preisnachlässe und Vertragsstrafen.

Anpassungen vorgenommen

( změny , úpravy , pozměňovací návrhy )
Tato opatření by měla zajistit aby se neopakovaly dřívější výsledky kdy docházelo k nedostatečným úpravám.
Solche Maßnahmen sollten verhindern, dass sich Situationen wie in der Vergangenheit wiederholen, als nur unzureichende Anpassungen vorgenommen wurden.
K jistým úpravám sice došlo ale velká část změn nemá trvalý charakter.
Obwohl manche Anpassung vorgenommen wurde, sind diese Veränderungen großteils nicht dauerhaft.
Jiné příklady vět
Byrokratičtí podnikatelé naopak využívají těchto příležitostí k úpravám podpoře politických přístupů.
Politikunternehmer“ hingegen nutzen solche Gelegenheiten, um Politik anzupassen und zu fördern.
Tento příkaz použijte k otevření existujícího dokumentu k úpravám.
Ein existierendes Dokument zur Bearbeitung öffnen.
Evropský zkon rady může přikročit k úpravám ustanovení tohoto protokolu týkajících se společné zemědělské politiky které se ukáží
Die bei einer Änderung des Unionsrechts gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen der Bestimmungen dieses Protokolls, die die Gemeinsame Agrarpolitik betreffen,
Nevyhnutelně došlo k několika málo technickým úpravám já tímto žádám aby byly postoupeny k hlasování v plénu.
Unweigerlich gibt es einige wenige technische Anpassungen, die ich hiermit zur Abstimmung im Plenum vorlegen möchte.
K podobným úpravám pravděpodobně v následujících desetiletích chtě nechtě dojde avsak stane se tak s velkým zpožděním celý proces bude obsahovat mnoho nespravedlností.
Derartige Anpassungen werden wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten ohnehin stattfinden, aber erst nach langen Verzögerungen und mit vielen Ungerechtigkeiten.
Komise provedla syntézu výsledků těchto kontrol která vedla k úpravám jejích pokynů pro členské státy 23.
Die Kommission legte eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Kontrollen vor, was Änderungen ihrer Leitlinien für die Mitgliedstaaten zur Folge hatte 23.
Komise kromě toho sdílí názor vyjádřený ministry financí že je zapotřebí vyhnout se jakýmkoli deformujícím daňovým jiným opatřením která brání potřebným úpravám.
Außerdem teilt die Kommission die Ansicht der Finanzminister, der zufolge verzerrende steuerpolitische und ähnliche Maßnahmen, die die erforderlichen Anpassungen verhindern, vermieden werden sollten.
Prosinci 2008 členy evropského systému centrálních bank ESCB tak aby rozdělení těchto podílů odpovídalo provedeným úpravám.
Dezember 2008 Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken( ESZB) sind, festlegen und auf diese Weise sicherstellen, dass die Verteilung dieser An ­ teile den vorgenommenen Anpassungen entspricht.
V poslední době se opět ozývají výzvy k úpravám zákona z roku 1905 zaměřené na řešení některých specifických
In jüngster Zeit nun erklingen erneut Rufe nach einer Änderung des Gesetzes von 1905, die darauf abzielen, einigen spezifischen
V době kdy mnohé členské státy čelí nelehkým fiskálním úpravám musí rozpočet EU jehož 95% směřuje na investice přinášet vysokou úroveň evropské přidané hodnoty.
Zu einem Zeitpunkt, da viele Mitgliedstaaten schwierige fiskalpolitische Anpassungen vornehmen müssen, muss der EU-Haushalt, aus dem 95% für Investitionen verwendet werden, ein hohes Maß an europäischem Zusatznutzen leisten.
Nejdřív znovu zaberu dakaru pak díky úpravám které jsi udělal na hvězdné bráně zničím veškerý život v této galaxii včetně tvého všechen najednou.
Zuerst, erobere ich Dakara zurück. Dann werde ich dank deiner Modifikationen am Stargate alles Leben in dieser Galaxie vernichten, dich eingeschlossen, auf einen Schlag.
Zamezit veškerým neoprávněným zadáváním údajů do paměti jakémukoli neoprávněnému sdělování úpravám nebo výmazům uložených osobních údajů;
Jede unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbefugte Weitergabe, Veränderung oder Löschung gespeicherter personenbezogener Daten zu verhindern;
Po více než deseti letech celkem uspokojivého uplatňování považovala komise za nutné přikročit k několika úpravám oprávněným z praktických právních důvodů.
Nach über zehnjähriger im allgemeinen zufriedenstellender Anwendung hat die Kommission es für notwendig befunden, einige praktisch und juristisch begründete Änderungen vorzunehmen.
Kvůli právním úpravám nezbytným s ohledem na lisabonskou smlouvu jsme se o hodně zpozdili což znamená že už
Aufgrund der rechtlichen Anpassungen, die wegen des Vertrags von Lissabon notwendig waren, ist es zu großen Verzögerungen gekommen,
Záměrem není bránit nezbytným úpravám například ve formě snižování rozpočtových schodků ale časově je rozložit obnovit důvěru posloužit
Es geht nicht darum, notwendige Anpassungen zu verhindern, beispielsweise in Form einer Reduzierung des Haushaltsdefizits, sondern sie auf
způsobujících virovou hemoragickou septikémii VHS infekční nekrózu krvetvorné tkáně IHN k úpravám v souladu s posledními změnami směrnice91/67/EHS;
Nachweis von Viren, die virale hämorrhagische Septikämie(VHS) und infektiöse hämatopoetische Nekrose(IHN) verursachen, sowie auf Änderungen gemäß den letzten Änderungen der Richtlinie 91/67/EWG.
těchto opatření do 31. prosince 2015 dojde-li k nezbytným úpravám vyplývajícím z nových dvoustranných dohod s bosnou hercegovinou se srbskem.
bis zum 31. Dezember 2015 abhängig von den nötigen Anpassungen zu, die sich aufgrund der neuen bilateralen Abkommen mit
pomoci všechna přijatá opatření včetně reakcí na doporučení k úpravám podle čl. 34 odst. nebo na žádosti o nápravná opatření podle čl. 38 odst.;
der ergriffenen Maßnahmen einschließlich der Reaktionen auf Empfehlungen für Anpassungen nach Artikel 34 Absatz 2 oder Aufforderungen zu Abhilfemaßnahmen nach Artikel 38 Absatz 4;
zlepšení prováděcích pravidel zvláštních režimů ve prospěch nejméně rozvinutých zemí v některých zvláštních případech zejména úpravám přechodného období.
für die Anwendung der Sonderregelung zugunsten dieser Länder in bestimmten Fällen, insbesondere durch Anpassung des Übergangszeitraums, zu verbessern.
vyčíslení dodatečných nákladů nejsou stále ukončeny což by mohlo vést k úpravám částek uvedených v přílohách tohoto nařízení.
der Mehrkosten sind noch nicht abgeschlossen, was möglicherweise zu Anpassungen der in den Anhängen genannten Beträge führen könnte.
radě navrhnout postupem podle článku 16 potřebná opatření k úpravám příloh II III za podmínek stanovených v hlavě III
Verfahren des Artikels 16 die erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung der Anhänge II und III unter den Voraussetzungen des Titels

Výsledek: 44, Čas: 0.0432

"Úpravám" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc