ÚPRAVA DÁVKY DO NĚMČINY

Překlad Úprava Dávky do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 139, Čas: 0.0578

Příklady použití Úprava Dávky ve větě a jejich překlady

Tato úprava dávky nemůže být provedena s tabletami přípravku telzir.
Diese Dosisanpassung kann nicht mit Telzir-Tabletten gemacht werden.
Může být potřebná úprava dávky warfarinu.
Dosisanpassung von Warfarin kann erforderlich sein.

Eine anpassung der dosierung

( úprava dávky , úprava dávkování , upravit dávku )
Úprava dávky m že být také nutná mní- li pacient svou dietu.
Eine Anpassung der Dosierung kann auch erforderlich sein, wenn die Patienten ihre Ernährungsgewohnheiten ändern.
Nevyžaduje se žádná úprava dávky viz bod.
Eine Anpassung der Dosierung ist nicht erforderlich siehe Abschnitt 5.2.

Eine dosisanpassung

( úprava dávky , úprava dávkování , upravit dávku )
Úprava dávky pokud je indikována by měla být provedena pouze po klinickém přehodnocení.
Eine Dosisanpassung soll, wenn indiziert, nur nach einer klinischen Neubeurteilung erfolgen.
Může být nutná úprava dávky.
Eine Dosisanpassung kann notwendig sein.

Anpassung der dosis

( úprava dávky , úprava dávkování , upravit dávku )
Starší pacienti úprava dávky u starších pacientů není nutná.
Ältere Patienten Eine Anpassung der Dosis ist bei älteren Patienten nicht notwendig.
Starší pacienti úprava dávky u starších pacientů není nutná.
Eine Anpassung der Dosis ist bei älteren Patienten nicht notwendig.
Jiné příklady vět
U těchto pacientů není nutná žádná úprava dávky.
Bei diesen Patienten ist keine Anpassung der Dosierung notwendig.
Úprava dávky u dospělých pacientů s poruchou renálních funkcí.
Dosisanpassung bei erwachsenen Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion.
Žádná úprava dávky.
Keine Dosismodifikation.
Úprava dávky 10 mg jednou denně.
Dosisanpassung 10 mg einmal täglich.
U pacientů s jaterní insuficiencí není tedy úprava dávky nutná.
Deshalb ist bei Patienten mit Leberinsuffizienz keine Dosisanpassung erforderlich.
Starší pacienti úprava dávky není nutná.
Ältere Patienten Es ist keine Dosisanpassung erforderlich.
V této věkové skupině není úprava dávky potřebná.
Innerhalb dieser Altersgruppe ist keine Dosisanpassung erforderlich.
Druhotná úprava dávky.
Sekundäre Dosisanpassung.
Použití u starších pacientů u starších pacientů není úprava dávky potřebná.
Anwendung bei älteren Patienten Für ältere Patienten ist keine Dosisanpassung erforderlich.
Žádná úprava dávky není nutná.
Es ist keine Dosisanpassung erforderlich.
U pacientů s poruchou funkce ledvin není úprava dávky nutná viz bod.
Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist keine Dosisanpassung erforderlich siehe Abschnitt 5.2.
Úprava dávky u pacientů s KS sdruženým s AIDS je uvedena v bodě.
Die Dosismodifikation bei Patienten mit AIDS-assoziiertem Kaposi-Sarkom wird unter Abschnitt 4.8 beschrieben.
Úprava dávky vorikonazolu se nedoporučuje.
Eine Dosisanpassung von Voriconazol wird nicht empfohlen.
Použití u starších pacientů u starších pacientů není obvykle úprava dávky potřebná.
Anwendung bei älteren Patienten Eine Dosisanpassung bei älteren Patienten ist normalerweise nicht notwendig.
Úprava dávky antidiabetika může být potřebná.
Eine Dosisanpassung des Antidiabetikums kann erforderlich sein.
U pacientů s renálním poškozením se doporučuje úprava dávky viz bod.
Für Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion wird eine Dosisanpassung empfohlen siehe Abschnitt 4.2.
U starších pacientů nad 65 let věku není obvykle nutná úprava dávky.
Im Allgemeinen ist eine Dosisanpassung bei älteren Patienten(≥ 65 Jahre) nicht erforderlich.
U žádného z těchto léčivých přípravků není úprava dávky nezbytná.
Eine Dosisanpassung ist für keines dieser Arzneimittel erforderlich.
U žádného z léčivých přípravků není úprava dávky potřebná.
Eine Dosisanpassung ist für keines dieser Arzneimittel erforderlich.
U raltegraviru není úprava dávky potřebná.
Eine Dosisanpassung von Raltegravir ist nicht erforderlich.
Pacienti se zhoršenou funkcí jater úprava dávky není nutná viz bod.
Patienten mit Leberinsuffizienz Eine Dosisanpassung ist nicht erforderlich siehe Abschnitt 5.2.
Úprava dávky by neměla být nutná.
Eine Änderung der Dosierung ist nicht notwendig.

Výsledek: 139, Čas: 0.0578

Viz také


není úprava dávky
ist keine dosisanpassung eine dosisanpassung ist sind dosisanpassungen nicht
není nutná úprava dávky
ist keine dosisanpassung erforderlich ist eine dosisanpassung nicht erforderlich ist keine dosisanpassung notwendig sind dosisanpassungen nicht erforderlich
úprava dávkování
dosisanpassung dosisanpassungen anpassung der dosis anpassung der dosierung
právní úprava
regelung rechtsvorschriften gesetzgebung
tato úprava
diese regelung diese anpassung diese berichtigung diese korrektur diese änderung
taková úprava
diese regelung solche anpassung
snížení dávky
dosisreduktion dosisreduzierung die dosis zu reduzieren
doporučené dávky
empfohlenen dosis empfohlene dosierung
denní dávky
tagesdosis tägliche dosis
vyšší dávky
höhere dosen höheren dosis höhere dosierungen
nižší dávky
niedrigere dosis niedrigere dosen

Slovo od slova překladem


úprava
- anpassung regelung änderung berichtigung
dávky
- dosis dosen leistungen

S Synonyma "úprava dávky"


"Úprava dávky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc