ÚPRAVAMI DO NĚMČINY

Překlad Úpravami do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 64, Čas: 0.0453

Příklady použití Úpravami ve větě a jejich překlady

S několika mými úpravami ano.
Dank einiger Änderungen von mir, ja.
Myslím že s menšími úpravami vám padne dokonale.
Mit ein paar geringen Änderungen... wird er Ihnen perfekt passen.

Den anpassungen

( změny , úpravy , pozměňovací návrhy )
Eur/m2 za technické výdaje v souvislosti s hygienickými sanitárními úpravami;
EUR/m2 für die technischen Ausgaben im Zusammenhang mit den Anpassungen an die hygienischen und tierseuchenrechtlichen Vorschriften.
Všechny odrážky před úpravami včetně slov v aktualizovaném znění ve znění se nahrazují slovy v aktualizovaném znění.
Sämtliche Gedankenstriche vor den Anpassungen, einschließlich der Worte"aktualisiert durch" sowie"und im weiteren geändert durch", werden durch den folgenden wortlaut ersetzt:"aktualisiert durch.

Veränderungen

( změny , úpravy , pozměňovací návrhy )
No s několika úpravami odsud můžeme řídit naši operaci.
Mit ein paar Veränderungen können wir von hier aus operieren.
S pár úpravami ano.
Nun ja, mit ein paar Veränderungen.

Den modifikationen

( změny , úpravy , pozměňovací návrhy )
Mezitím vám poručík torresová může pomoct s úpravami transportéru ve strojovně.
Lieutenant Torres kann Ihnen bei den Modifikationen des Transporters helfen.- Danke,
Začínáme s úpravami hyperpohonu pane.
Die Modifikationen am Hyperantrieb beginnen, Sir.
Jiné příklady vět
Algoritmus ztratil rovnováhu už před třemi úpravami.
Der Algorithmus hat seine Stabilität vor ungefähr drei Anpassungen verloren.
S pár úpravami.
Mit einigen Anpassungen.
Ano ale s několika úpravami.
Ja, aber mit ein paar Änderungen.
Jejich případnými úpravami;
Ihren eventuellen anpassungen;
Západní demokracie přežijí pouze s mírnými úpravami.
Die westlichen Demokratien werden dies mit nur geringfügigen Änderungen überstehen.
Jen s malými úpravami mohou simulovat nosnou vlnu našeho transportéru.
Mit ein wenig Anpassung können sie unsere Carrier-Welle simulieren.
Laboratoř procházela úpravami ve stropě našli azbest.
Die Labore werden renoviert. In der Decke wurde Asbest gefunden.
Časový štít s úpravami sedmé by měl být každou chvíli funkční.
Sevens modifizierte Schilde sind gleich aktiv.
Měli byste začít s těmi úpravami.
Sie müssen diese Modifikationen vornehmen.
Návrhy jsou akceptovatelné s určitými úpravami.
Die Vorschläge sind mit einigen Verbesserungen akzeptabel.
S vlastními úpravami.
Mit meinen eigenen Abwandlungen.
Týkající se plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů v souvislosti s úpravami v lokalitě jaderné elektrárny temelín v české republice v souladu s článkem 37 smlouvy o euratomu.
Über den Plan zur Ableitung radioaktiver Stoffe aufgrund von Änderungen am Standort des Kernkraftwerks Temelín in der Tschechischen Republik gemäß Artikel 37 Euratom-Vertrag.
Postoj společenství k rozhodnutím smíšeného výboru jimiž se pouze rozšiřuje působnost právních aktů společenství na švýcarsko s případnými nezbytnými technickými úpravami přijímá komise.
Der Standpunkt der Gemeinschaft zu Beschlüssen des Gemischten Ausschusses, mit denen gemeinschaftliche Rechtsakte vorbehaltlich etwaiger erforderlicher technischer Anpassungen lediglich auf die Schweiz ausgeweitet werden, wird von der Kommission festgelegt.
Celkové cíle stanovené pro sociální politiku v rámci lisabonské strategie jsou nadále platné pouze s určitými malými úpravami.
Die in der Lissabon-Strategie definierten allgemeinen sozialpolitischen Ziele gelten mit nur wenigen kleineren Änderungen weiter.
Jestliže skupina podle odstavce nezahrnuje úvěrovou instituci pak se používá směrnice92/30/EHS s následujícími úpravami.
Gehört einer Gruppe gemäß Absatz 2 kein Kreditinstitut an, so wird die Richtlinie 92/30/EWG mit den folgenden Anpassungen angewandt.
Platný souhrn údajů o přípravku je konečnou verzí získanou v průběhu postupu koordinační skupiny s následujícími úpravami.
Als gültige Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels(SPC) ist die endgültige fassung zu betrachten, die während des verfahrens der koordinierungsgruppe erzielt wurde mit den folgenden änderungen.
Platná příbalová informace je konečnou verzí získanou v průběhu postupu koordinační skupiny s následujícími úpravami.
Als gültige Packungsbeilage ist die endgültige Fassung zu betrachten, die während des Verfahrens der Koordinierungsgruppe erzielt wurde mit den folgenden Änderungen.
Vzhledem k tomu že by definice šarže měla být uvedena do souladu s nedávnými úpravami týkajícími se povinného vyznačování data minimální trvanlivosti na vejce třídy;
Die Begriffsbestimmung für den Ausdruck"Partie" ist an die jüngste Änderung betreffend die obligatorische Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums für die Eier der Kategorie"A" anzupassen.
S malými úpravami maximálně 20 ale nejsem si jistý jak dlouho to vydrží.
Mit ein paar Veränderungen höchstens 20, aber ich weiß nicht, wie lange es hält.
Začnu hned s úpravami vestibulu pak se do toho můžeš pustit ty.
Ich fange sofort mit den Änderungen für die Lobby an, und dann kannst du deinen Part machen.
Pokud jde o obsah této zprávy komise podpoří téměř všechny postoje parlamentu v některých případech s malými úpravami.
Was den Inhalt des Berichts angeht, kann die Kommission fast das gesamte Konzept des Parlaments unterstützen, wenn auch mit kleinen Änderungsvorschlägen.
Ale prošel jsem výkresy vašeho architekta věřím že budete potěšeni mými úpravami nákladů. dobře.
Aber ich habe mir die Baupläne Ihres Architekten angesehen, und meine korrigierte Kostenaufstellung wird Sie sicherlich zufriedenstellen.

Výsledek: 64, Čas: 0.0453

Viz také


několika úpravami
paar änderungen paar veränderungen einigen modifikationen
následujícími úpravami
folgenden anpassungen den folgenden änderungen

"Úpravami" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc