ÚTVARY KOMISE DO NĚMČINY

Překlad Útvary Komise do Němčiny

Výsledek: 254, Čas: 0.1093

dienststellen der kommission (73) kommissionsdienststellen (50) dienste der kommission (7) die dienste der kommission (6)

Příklady použití Útvary Komise ve větě a jejich překlady

Dienststellen der kommission
Příslušné útvary komise;
Den zuständigen Dienststellen der Kommission.
Výsledky studie zadané evropským parlamentem budou případně přezkoumány příslušnými útvary komise.
Die Ergebnisse der Studie des Europäischen Parlaments werdensofernrelevantvon den zuständigen Dienststellen der Kommission analysiert.
Den dienststellen der kommission
Sekretariát zajišťují útvary komise.
Die Sekretariatsgeschäfte werden von den Dienststellen der Kommission geführt.
Sekretariát správní komise zajišťují útvary komise evropských společenství.
Die Sekretariatsgeschäfte der Verwaltungskommission werden von den Dienststellen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften wahrgenommen.
Die kommissionsdienststellen
Útvary komise upozorňují vývozce na následující.
Die Kommissionsdienststellen machen die Ausführer auf folgende Punkte aufmerksam.
Jak je uvedeno v prozatímním nařízení útvary komise zvážily oprávněnost těchto požadavků.
Wie in der vorläufigen Verordnung dargelegt, prüften die Kommissionsdienststellen, inwieweit diese Anträge berechtigt waren.
Jiné příklady vět
Útvary komise zahájily hodnocení ex post směrnic o veřejných zakázkách.
Die Dienste der Kommission haben eine Ex-post-Bewertung der Richtlinien zum öffentlichen Auftragswesen begonnen.
Útvary komise potřebují harmonizované roční statistiky o využívání ICT jednotlivci domácnostmi.
Die Dienststellen der Kommission benötigen harmonisierte jährliche Statistiken über die Nutzung von IKT durch Einzelpersonen und Haushalte.
Sekretariát výboru pracovních skupin zajišťují útvary komise.
Die Dienststellen der Kommission übernehmen das Sekretariat des Ausschusses und der Arbeitsgruppen.
V praxi útvary komise tento závazek ctí už více než rok.
In der Praxis halten die Dienststellen der Kommission diese Verpflichtung seit mehr als einem Jahr ein.
Funkce sekretariátu zajišťují útvary komise.
DIE SEKRETARIATSGESCHÄFTE WERDEN VON DEN DIENSTSTELLEN DER KOMMISSION WAHRGENOMMEN.
Sekretariát poradního výboru zajišťují útvary komise evropských společenství.
Die Sekretariatsgeschäfte des Beratenden Ausschusses werden von den Dienststellen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften wahrgenommen.
Funkci sekretariátu penzijního fóra pracovních skupin vykonávají útvary komise.
Die Dienststellen der Kommission übernehmen das Sekretariat des Rentenforums und der Arbeitsgruppen.
Sekretariát zajišťují útvary komise.
DIE SEKRETARIATSGESCHÄFTE WERDEN VON DEN DIENSTSTELLEN DER KOMMISSION WAHRGENOMMEN.
Sekretariát výboru předsednictva pracovních skupin zajišťují útvary komise.
Die Sekretariatsgeschäfte des Ausschusses, des Präsidiums und der Arbeitsgruppen werden von den Dienststellen der Kommission wahrgenommen.
Sekretariát výboru zajišťují útvary komise.
Die Sekretariatsgeschäfte des Gremiums werden von den Dienststellen der Kommission wahrgenommen.
Tyto instituce používají harmonizované dotazníky pro průzkum které byly vypracovány ve spolupráci s útvary komise.
Verwendet werden harmonisierte Fragebögen, die in Zusammenarbeit mit den Kommissionsdienststellen zusammengestellt werden.
Útvary komise v současné době sledují provádění doporučení skupiny odborníků.
Derzeit überprüfen die Kommissionsdienststellen die Umsetzung der Panel-Empfehlungen.
Útvary komise připravily návrh tohoto společného prozatímního plánu reforem.
Die Kommissionsdienststellen haben einen Entwurf dieses gemeinsamen Interimsplans für Reformen vorbereitet.
Útvary komise velmi brzy zveřejní hodnocení této dohody.
Eine Bewertung der Vereinbarung wird sehr bald von den Dienststellen der Kommission veröffentlicht.
Komentáře účetního dvora byly zohledněny útvary komise již dne. října 2007.
Die Dienststellen der Kommission haben die vom Rechnungshof erhobenen Einwände bereitsam2.
Útvary komise členských států používají CPA jako centrální klasifikaci produkce.
Die Dienststellen der Kommission und die Mitgliedstaaten setzen die CPA als Güterklassifikation ein.
Funkce sekretariátu výboru jeho úřadu plní útvary komise.
Die Dienststellen der Kommission versehen das Sekretariat des Ausschusses sowie des Büros.
Sekretariát výboru zajišťují útvary komise.
Die Sekretariatsgeschäfte des Ausschusses werden von den zuständigen Kommissionsdienststellen wahrgenommen.
Sekretariát výboru pracovních skupin zajišťují útvary komise.
Die Sekretariatsgeschäfte des Ausschusses und der Arbeitsgruppen werden von den Dienststellen der Kommission wahrgenommen.
Funkci sekretariátu smírčího orgánu vykonávají útvary komise.
Das Sekretariat der Schlichtungsstelle wird von der Kommission gestellt.
Sekretariát výboru pracovních skupin zajišťují útvary komise.
Das Sekretariat des Ausschusses und der Arbeitsgruppen wird von den Dienststellen der Kommission wahrgenommen.
V evropském společenství příslušné útvary komise evropských společenství celní orgány členských států evropského společenství.
In der Europäischen Gemeinschaft die zuständigen Dienststellen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und die Zollbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft;
Prováděním této dohody jsou pověřeny příslušné útvary komise evropských společenství případně celní orgány členských států celní orgán kanady.
Die Verwaltung dieses Abkommens wird den zuständigen Dienststellen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und gegebenenfalls den Zollbehörden der Mitgliedstaaten und der Zollbehörde Kanadas übertragen.
Tímto postupem ověřují různé útvary komise mimo jiné zda může dojít k překrývání financování EU 70.
Im Wege dieses Verfahrens überprüfen die verschiedenen Kommissionsdienststellen unter anderem mögliche Überschneidungen bei der Gemeinschaftsfinanzierung 70.

Výsledek: 254, Čas: 0.1093

Viz také


příslušné útvary komise
zuständigen dienststellen der kommission relevanten kommissionsdienststellen
evropská komise
europäische kommission
sdělení komise
mitteilung der kommission

Slovo od slova překladem


"Útvary komise" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc