ČLENSKÝM DO NĚMČINY

Překlad Členským do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 264, Čas: 0.0661

Příklady použití Členským ve větě a jejich překlady

Seznam schválených provozoven všechny jeho pozdější změny musejí být každým členským státem oznámeny komisi.
Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission das Verzeichnis der zugelassenen Betriebe und jede spätere Änderung.
Které předložily plán na zlepšení jakosti uvádění na trh který splňuje požadavky hlavy II byl schválen příslušným členským státem.
Die einen vom betreffenden Mitgliedstaat genehmigten Plan zur Verbesserung der Qualität und der Vermarktung vorgelegt haben, der die Bedingungen des Titels II erfuellt.
Die mitgliedstaaten
Tato směrnice je určena členským státům.
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichet.
Vzhledem k tomu že má být zaveden zvláštní monitorovací postup umožňující členským státům prokázat dodržování jakostních cílů;
Damit die Mitgliedstaaten nachweisen können, daß die Qualitätsziele eingehalten werden, muß ein besonderes Überwachungsverfahren vorgesehen werden.
Den mitgliedstaaten
Členským státům tedy nic nebrání v tom aby domácí služebnictvo zahrnuly do působnosti svých vnitrostátních právních předpisů.
Folglich steht es den Mitgliedstaaten frei, Hausangestellte unter den Geltungsbereichs ihrer nationalen Gesetzgebung fallen zu lassen.
Minimální velikosti vzorku která by měla být určující pro to zda bude test určitého jazyka poskytnut členským státům;
Mindestgröße der Testpersonengruppe, anhand derer festgelegt wird, ob den Mitgliedstaaten ein Test für eine bestimmte Sprache zur Verfügung gestellt wird;
Einem mitgliedstaat
Které jsou vedeny buď organizací nebo sdružením úředně schváleným nebo uznaným členským státem nebo správním úřadem daného členského státu.
Das von einer von einem Mitgliedstaat amtlich zugelassenen oder anerkannten Zuechtervereinigung oder Zuchtorganisation oder einer amtlichen Stelle des Mitgliedstaates geführt wird und.
jejím vstupu v platnost byly uzavírány dvoustranné smlouvy mezi členským státem spojenými státy americkými které jsou v souladu s touto dohodou.
Dieses Abkommen schließt nicht aus, dass nach seinem Inkrafttreten bilaterale Abkommen zwischen einem Mitgliedstaat und den Vereinigten Staaten von Amerika geschlossen werden, die
Jiné příklady vět
Dovolte mi poblahopřát pěti členským zemím které už lisabonskou smlouvu ratifikovaly.
Gestatten Sie mir, jenen fünf Mitgliedstaaten zu gratulieren, die den Reformvertrag bereits ratifiziert haben.
Orgán jakákoliv pozdější změna se oznamuje ostatním členským státům komisi.
Die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission werden hiervon sowie von jeder späteren Änderung unterrichtet.
Finančním cílem tohoto subjektu je poskytovat úvěry členským nečlenským státům takto.
Finanzielles Ziel dieser Einrichtung ist es, Mitgliedstaaten und Nicht-Mitgliedstaaten Darlehen zu gewähren.
Je důležité abychom co nejvíce pomohli potenciálním novým členským zemím.
Es ist wichtig, dass wir potenzielle neue Mitgliedstaaten nach Kräften unterstützen.
Na základě odůvodněné žádosti může být lhůta pro poskytnutí údajů společného minima členským státům prodloužena.
Auf begründeten Antrag der Mitgliedstaaten können Fristen für die Übermittlung dieser Basisangaben eingeräumt werden.
Třetí zemí stát který není ani členským ani přidruženým státem;
Drittland" ist ein Staat, der weder ein Mitgliedstaat noch ein assoziierter Staat ist;
Bez oznámení členským.
Keine Anmeldung bei MS.
Členským státem se rozumí členský stát evropské unie.
Der Begriff"Mitgliedstaat" bezeichnet einen Mitgliedstaat der Europäischen Union.
Do 30 dnů předá komise ostatním členským státům zmíněné informace které obdrží od jednotlivých členských států.
Die Kommission teilt den anderen Mitgliedstaaten die genannten Angaben, die sie von den einzelnen Mitgliedstaaten erhält, innerhalb von dreissig Tagen mit.
Vytvářejí podmínky pro lehčí uplatňování energetického vydírání vůči těm členským státům které se v minulosti vyznačovaly monopolním dodavatelem.
Mitgliedstaaten, die historisch an einen Versorgermonopolisten gebunden waren, werden dadurch in puncto Energie leichter erpressbar.
Výsledky úředních šetření stanovených v odstavci se oznamují nejméně jednou ročně ostatním členským státům komisi.
Die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission werden mindestens einmal jährlich über die Ergebnisse der in Absatz 1 genannten amtlichen Erhebungen unterrichtet.
Nesmí vycestovat do žádného jiného členského státu nesmí ani žádný jiným členským státem projíždět při návratu do země svého původu.
Sie dürfen weder in einen anderen Mitgliedstaat reisen noch bei der Rückkehr in ihr Herkunftsland einen anderen Mitgliedstaat passieren.
Odst. byla dokumentace žadatelem následně zaslána komisi ostatním členským státům.
In der Folge hat der Antragsteller der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten die Unterlagen gemäß Artikel 6 Absatz 2 übermittelt.
Členským státem zpravodajem pro benalaxyl bylo jmenováno portugalsko všechny relevantní informace byly předloženy dne 27. dubna 2000.
Für Bromoxynil war Frankreich Bericht erstattender Mitgliedstaat und alle relevanten Informationen wurden am 16. März 2000 übermittelt.
Rád bych proto vyzval k opatrnosti když budeme spojeným státům členským státům evropské unie nabízet poradenství.
Ich rufe daher zur Vorsicht auf, bei der Erteilung von Ratschlägen für die Vereinigten Staaten und für Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Členským státem zpravodajem pro desmedifam bylo jmenováno finsko všechny relevantní informace byly předloženy dne. května 2000.
Für Ioxynil war Frankreich Bericht erstattender Mitgliedstaat und alle relevanten Informationen wurden am 16. März 2000 übermittelt.
Moldavsko může zamítnout zrušit dočasně odejmout anebo omezit oprávnění nebo povolení leteckého dopravce určeného členským státem v případech kdy.
Genehmigungen oder Erlaubnisse für ein von einem Mitgliedstaat bezeichnetes Luftfahrtunternehmen können von Moldau verweigert, widerrufen, aufgehoben oder eingeschränkt werden, wenn.
Bulharsko může zamítnout zrušit dočasně odejmout anebo omezit oprávnění nebo povolení leteckého dopravce označeného členským státem v případech kdy.
Genehmigungen oder Erlaubnisse für ein von einem Mitgliedstaat bezeichnetes Luftfahrtunternehmen können von Bulgarien verweigert, widerrufen, ausgesetzt oder eingeschränkt werden, wenn.
Bosna hercegovina může zamítnout zrušit dočasně odejmout anebo omezit oprávnění nebo povolení leteckého dopravce určeného členským státem v případech kdy.
Genehmigungen oder Erlaubnisse für ein von einem Mitgliedstaat bezeichnetes Luftfahrtunternehmen können von Bosnien und Herzegowina verweigert, widerrufen, aufgehoben oder eingeschränkt werden, wenn.
Ukrajina může zamítnout zrušit dočasně odejmout anebo omezit oprávnění nebo povolení leteckého dopravce označeného členským státem v případech kdy.
Genehmigungen oder Erlaubnisse für ein von einem Mitgliedstaat bezeichnetes Luftfahrtunternehmen können von der Ukraine verweigert, widerrufen, aufgehoben oder eingeschränkt werden, wenn.
Libanonská republika může zamítnout zrušit dočasně odejmout anebo omezit oprávnění nebo povolení leteckého dopravce označeného členským státem v případech kdy.
Genehmigungen oder Erlaubnisse für ein von einem Mitgliedstaat bezeichnetes Luftfahrtunternehmen können von der Libanesischen Republik verweigert, widerrufen, ausgesetzt oder eingeschränkt werden, wenn.
Maledivy mohou zamítnout zrušit dočasně odejmout anebo omezit oprávnění nebo povolení leteckého dopravce určeného členským státem v případech kdy.
Genehmigungen oder Erlaubnisse für ein von einem Mitgliedstaat benanntes Luftfahrtunternehmen können von der Republik Malediven verweigert, widerrufen, aufgehoben oder eingeschränkt werden, wenn.

Výsledek: 264, Čas: 0.0661

Viz také


ostatním členským státům
anderen mitgliedstaaten übrigen mitgliedstaaten
dotyčným členským státem
betreffenden mitgliedstaat betroffenen mitgliedstaat betreffenden mitgliedstaats
jiným členským státem
anderen mitgliedstaat
novým členským státům
neuen mitgliedstaaten
příslušným členským státem
betreffenden mitgliedstaat zuständigen mitgliedstaat
členským státům které
mitgliedstaaten , die mitgliedstaaten mit , welche mitgliedstaaten , in denen
komise členským státům
kommission den mitgliedstaaten
daným členským státem
betreffenden mitgliedstaat jeweiligen mitgliedstaat
dotyčným členským státům
betreffenden mitgliedstaaten betroffenen mitgliedstaaten
jednotlivým členským státům
einzelnen mitgliedstaaten
komisi členským státům
der kommission , den mitgliedstaaten
umožňuje členským státům
ermöglicht es den mitgliedstaaten mitgliedstaaten die möglichkeit erlaubt den mitgliedstaaten
členským státům možnost
mitgliedstaaten die möglichkeit den mitgliedstaaten die freiheit

S Synonyma "členským"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc