ČTYŘ LET DO NĚMČINY

Překlad Čtyř Let do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 0.1566

Příklady použití Čtyř Let ve větě a jejich překlady

Podpora se musí vyplatit do čtyř let do vzniku výdajů nebo ztráty.
Die Beihilfe muss innerhalb von vier Jahren nach Entstehung der Ausgaben oder Verluste ausgezahlt werden.
Tento soupis který je zpřístupněn veřejnosti se vyhotoví do čtyř let od.
Diese Bestandsaufnahme, die der Öffentlichkeit zugänglich zu machen ist, wird binnen vier Jahren nach.
4 jahren
Pracovala na poli už od čtyř let.
Sie begann mit 4 Jahren auf den Feldern zu arbeiten.
Tak se můžeme dostat od šachového počítače k apokalypse v průběhu čtyř let.
Auf die Weise kann ein Schachcomputer in nur 4 Jahren die Apokalypse herbeiführen.
Von vier jahren
Tato dohoda je platná po dobu čtyř let od jejího vstupu v platnost.
Dieses Abkommen wird für einen Zeitraum von vier Jahren ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens geschlossen.
Během posledních čtyř let byly prováděny dvě hygienické inspekce ročně.
In einem Zeitraum von vier Jahren wurden jährlich zwei Kontrollbesuche durchgeführt.
Vierten lebensjahr
Mám něco na čem pracuji od svých čtyř let.
Ich habe eine Nummer, an der ich seit meinem vierten Lebensjahr arbeite.
Šermuji už od čtyř let.
Die richtige Technik beherrsche ich seit meinem vierten Lebensjahr.
Jiné příklady vět
Do čtyř let od začátku programu sdělení o pokračování programu;
Spätestens vier Jahre nach dem Beginn des Programms eine Mitteilung über seine Fortsetzung;
Během posledních čtyř let jsem vám chtěla mnohokrát poděkovat.
Ich wollte Ihnen in den letzten vier Jahren oft danke sagen.
Populistické politiky uplynulých čtyř let hospodářské zlepšení nepřinesly.
Die populistische Politik der vergangenen vier Jahre hat keine wirtschaftlichen Verbesserungen bewirkt.
Většina deuteriových polí je během tří nebo čtyř let vyčerpaná.
Deuterium-Felder sind meist nach 3 oder 4 Jahren erschöpft.
Dothračtí chlapci se to učí od svých čtyř let.
Dothrakische Jungen lernen es im Alter von 4 Jahren.
Antidumpingová cla se ukládají na období čtyř let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
Die Antidumpingzölle gelten vier Jahre ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung.
Základní slitina v této části byla syntetizována během posledních čtyř let.
Die Hauptlegierung dieses Teils wurde in den letzten 4 Jahren hergestellt.
Antidumpingová cla se ukládají na období čtyř let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
Die Antidumpingzölle gelten vier Jahre ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung.
V každém z předchozích čtyř let USA importovaly 3,6 miliardy barelů ropy.
In jedem der letzten vier Jahre importierten die USA 3,6 Milliarden Barrel Öl.
Měly by být proto dočasně povoleny na dobu čtyř let.
Sie sollten daher vorläufig für vier Jahre zugelassen werden.
Současné schválení lze tudíž prodloužit na omezenou dobu čtyř let.
Die derzeitige Zulassung kann somit um vier Jahre verlängert werden.
Za každý den z těch čtyř let.
Für jeden einzelnen Tag meiner vier Jahre.
Albert einstein neuměl mluvit až do svých čtyř let.
Albert Einstein hat nicht gesprochen, bis er vier Jahre alt war.
Členové výboru jsou jmenováni na návrh členských států na dobu čtyř let.
Die Mitglieder des Ausschusses werden auf Vorschlag der Mitgliedstaaten auf vier Jahre ernannt.
Toto dočasné povolení lze udělit na dobu nejvýše čtyř let.
Eine solche vorläufige Zulassung kann für maximal vier Jahre erteilt werden.
Dočasné povolení na dobu maximálně čtyř let.
Vorläufige Zulassung für höchstens 4 Jahre.
Už od čtyř let má oční vadu.
Sie hat das mit dem Auge, seit sie vier Jahre alt war.
Tento enzymatický přípravek je proto třeba dočasně povolit na dobu čtyř let.
Diese Enzymzubereitung sollte daher vorläufig für einen Zeitraum von vier Jahren zugelassen werden.
Znamená to že obnovitelné zdroje energie do tří až čtyř let předstihnou v odvětví výroby elektřiny uhlí jadernou energii.
Das heißt, in drei bis vier Jahren wird erneuerbare Energie im Strombereich Kohlekraft und Kernkraft überholt haben.
V současné době jsou nedostatečné informace týkající se podávání přípravku agenerase dětem mladším čtyř let.
Die zur Zeit vorliegenden Informationen sind unzureichend, um die Anwendung von Agenerase bei Kindern unter 4 Jahren zu empfehlen.
Během čtyř let které předcházely nástupu krize se vývoz z EU do zemí mercosuru každoročně zvýšil o více než 15.
In den letzten vier Jahren vor der Krise stiegen die EU-Exporte in den Mercosur um über 15% jährlich.
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává tuto dokumentaci po dobu nejméně čtyř let pro potřebu vnitrostátních orgánů pro účely inspekce.
Der Hersteller oder sein bevollmächtigter Vertreter hält diese Unterlagen mindestens vier Jahre lang zu Prüfzwecken für die zuständigen nationalen Behörden bereit.

Výsledek: 272, Čas: 0.1566

Viz také


období čtyř let
zeitraum von vier jahren dauer von vier jahren
po dobu čtyř let
vier jahre lang zeitraum von vier jahren für die dauer von vier jahren
na dobu čtyř let
für einen zeitraum von vier jahren für eine laufzeit von vier jahren
pár let
paar jahre
několik let
paar jahre

Slovo od slova překladem


S Synonyma "čtyř let"


čtyřmi lety
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc