ŠKOD DO NĚMČINY

Překlad Škod do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 264, Čas: 0.2079

Příklady použití Škod ve větě a jejich překlady

Schaden ( škody , ublížit , poškození )
Mnoho škod jsi zde napáchal bratře vlku!
Viel Schaden richtest du hier an, Bruder Wolf!
Celkovou výši přímých škod portugalské úřady odhadují na 080 milionů EUR.
Die portugiesischen Behörden veranschlagen den direkten Schaden mit insgesamt 1 080 Mio. EUR.
Den schaden ( škody , ublížit , poškození )
Kapitánka je pryč na inspekci škod.
Nicht bekannt. Der Captain inspiziert den Schaden.
Říkal že je to na pokrytí škod.
Er sagte, es ist um den Schaden zu decken.
Jiné příklady vět
Musim pokračovat v opravách škod způsobenejch našim hostem.
Ich muss auch weiterhin die Reparatur Schäden, die durch unser Gast verursacht.
Hrozba velkých škod může být podnětem pouze pro zahájení šetření ve smyslu článku.
Bei Gefahr einer erheblichen Schädigung darf lediglich eine Prüfung gemäß Artikel 4 durchgeführt werden.
Tento článek se nedotýká vnitrostátních právních předpisů týkajících se nehmotných škod.
Dieser Artikel berührt nicht die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend immaterielle Schäden.
Občansko-právní ustanovení o odpovědnosti musejí komplexně pokrývat likvidaci finančních škod.
Zivilrechtliche Haftungsbestimmungen müssen die Regulierung finanzieller Schäden lückenlos abdecken.
Snížení škod na zdraví.
Begrenzung der gesundheitlichen Schäden.
Nejvyšší expertní odhad škod způsobených CO2 přitom činí asi dolarů za tunu.
Die höchste wissenschaftliche Schätzung des durch eine Tonne CO2 verursachten Schadens liegt bei 5 USD.
Kolik škod jsi nadělala peaches.
Wie viel Schaden hast du angerichtet, Peaches?
Soudní dvůr má pravomoc v jakémkoli sporu týkajícím se náhrady takových škod.
Der Gerichtshof ist zuständig für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ersatz für solche Schäden.
Za to co vydělají způsobí dvakrát tolik škod.
Für den Profit, den sie einbringen, richten sie zweimal so viel Schaden an.
Úloha může být splněna s minimem fyzických škod.
Die Aufgabe kann mit einem Minimum an körperlichem Schaden erfüllt werden.
Jejich technologie je zastaralá ale pořád může nadělat spoustu škod.
Ihre Technologie kann immer noch viel Schaden anrichten.
Flint udělal hodně škod poloví organizaci.
Flint hat Polos Organisation viel Schaden zugefügt.
Už se napáchalo dost škod.
Hier ist schon viel Schaden entstanden.
Půjde tam kde bude moct napáchat nejvíc škod.
Er will dorthin, wo er am meisten Schaden anrichten kann.
Jo možná to dokážeme zvrátit než boží posádka nadělá moc škod.
Ja, vielleicht können wir ihn umkehren, bevor Gottes Mannschaft zu viel Schaden anrichtet.
Postup při zjišťování škod zahrnuje tyto činitele.
Die Untersuchung einer Schädigung erstreckt sich auf folgende Faktoren.
Co škod rodiče napáchají!
Eltern und der Schaden, den sie anrichten.
Nadcházející dny odhalí rozsah bezprostředních škod které napáchá.
Die kommenden Tage werden das Ausmaß des Schadens zeigen, den dies unmittelbar verursacht hat.
je nižší pokud dostačuje k odstranění škod.
Sie sollten niedriger sein, wenn eine geringere Abgabe ausreicht, um die Schädigung zu beseitigen.
Jak jsi na tom s odpracováním škod.
Wie weit bist du am Schaden abarbeiten?
Jakkoliv bylo zemětřesení silné samo o sobě nevysvětluje rozsah škod.
Egal wie stark das Erdbeben war, es allein erklärt nicht den Umfang der Schäden.
Mám právo vás žádat o opětovný výpočet škod.
Ich habe das Recht, die Schäden neu berechnen zu lassen.
Čím více mrtvých škod zoufalství tím lépe.
Je mehr Tod, Zerstörung und Verzweiflung, desto besser.
Sestavil jsem částečný seznam škod které ti chuligáni způsobili.
Das hier ist eine Liste mit den Schäden, die die Randalierer verursacht haben.
Byl to dlouhý den myslím že už jsi nadělal dost škod.
Es war ein langer Tag, und du hast genug Schaden angerichtet.
Tady je poslední soupis škod na majetku.
Hier ist die aktuelle Strichliste für den Schaden im Diner.

Výsledek: 264, Čas: 0.2079

Viz také


rozsahu škod
des ausmaßes der schäden dem umfang der schäden
rozpětí škod
schadensspanne schadensspannen ermittelt
bezprostřední hrozby takových škod
die unmittelbare gefahr solcher schäden
škod způsobených výrobnímu odvětví společenství
schädigung des wirtschaftszweigs der gemeinschaft

"Škod" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc